Arbetsgrupper > Arbetsgivargruppen > Arbetsgivarfrågor 2017-2018

Arbetsgivarfrågor 2017-2018

SUHF är inte en arbetsgivarsammanslutning men det finns ändå ett behov av en diskussionsarena för olika arbetsgivarfrågor, bl a för att främja samarbetet mellan de olika nivåerna av lärosätenas representation i Arbetsgivarverket.

Av denna anledning har SUHF en arbetsgivargrupp med syfte att medvetandegöra arbetsgivarnas ansvar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö samtidigt som verksamhetens behov tillgodoses.

Uppdrag

Gruppen har i uppdrag att:

 • stimulera ett informationsutbyte mellan ledamöterna i Arbetsgivarverkets olika organ samt identifiera vilka frågor som är mest angelägna att diskutera inom lärosätena för eventuellt gemensamt agerande
 • för SUHF:s räkning bevaka olika utredningar inom arbetsområdet
 • självständigt initiera diskussioner av frågor av arbetsgivarkaraktär som är centrala för sektorn
 • bistå förbundet genom att vid behov förbereda svar på remisser eller andra underlag som styrelsen kan behöva
 • årligen anordna en arbetsgivardag för rektorer, förvaltningschefer samt personalchefer
 • initiera någon form av utbildningsinsatser för personalchefer.

Gruppens arbete redovisas löpande för styrelsen och vid förbundsförsamlingar.

Sammansättning

Arbetsgivargruppens sammansättning för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2018 är:

 • Sigbritt Karlsson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan, ordförande
 • Gustav Amberg, rektor, Södertörns högskola
 • Marie Högström, personaldirektör, Stockholms universitet
 • Torbjörn von Schantz, rektor, Lunds universitet
 • Caroline Sjöberg, universitetsdirektör, Umeå universitet
 • Johan Sterte, Luleå tekniska universitet
 • Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
 • Eva Öquist, högskoledirektör, Stockholms konstnärliga högskola
 • Marita Hilliges, generalsekreterare, SUHF

Gruppen har rätt att knyta till sig ytterligare personer man anser behövas för uppdraget.

Aktiviteter som innebär en kostnad för förbundet ska godkännas av SUHF:s presidium.