Arbetsgrupper > Arbetsgrupp 2 för Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare

Arbetsgrupp 2 för Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare

Sedan juni 2016 har SUHF arbetat med nationella samordningsfrågor och stöd till de svenska lärosäten som är intresserade att ansluta till den Europeiska stadgan för forskare.

En första arbetsgrupp, representerad av bl a svenska lärosäten och adjungerade personer från andra instanser med specialistkompetens, har under en inledande period arbetat med förberedande ansökningsmaterial samt information och samordning. Under perioden har informations- och arbetsmaterial sammanställts som nu finns publicerat på hemsidan.

I februari 2017 hölls en konferens med syfte att dels informera och dels skapa forum för reflektion och diskussion. På konferensen medverkade två redan anslutna europeiska universitet, University of Ghent och Köpenhamns universitet, som delgav sina praktiska erfarenheter av processen.

Som gensvar på de reflektioner som framkom under konferensens diskussioner, har SUHF tagit fram en seminarie-serie som ska stödja intresserade svenska lärosäten i det förberedande arbetet för att ansluta till stadgan.
Programmet finns publicerat i högerkolumnen. Representerade medverkande bildare en arbetsgrupp.

Gruppens sammansättning

 • Ingrid Estrada Magnusson, Jönköping University
 • Kata Bergman, Karlstad universitet
 • Carina Mattsson, Luleå Tekniska universitet
 • Tommy Viklund, Luleå Tekniska universitet
 • Anders Ideskog, Göteborgs universitet
 • Sara Säthersten, Malmö universitet
 • Helene Öberg, Umeå universitet
 • Mats Larhed, Uppsala universitet
 • Maria Wennerstrand, Örebro universitet
 • Lars Ola Nilsson, Högskolan i Halmstad
 • Joakim Stierna, Högskolan i Halmstad
 • Natalija Buza-Vidas, Malmö Högskola
 • Anna Ledin, Uppsala universitet
 • Miles Davies, Örebro universitet
 • Charlotta Fransén, SUHF, projektledare

Syfte och uppdrag

Arbetsgruppens syfte är att gemensamt hjälpas åt att förbereda för en anslutning till stadgan.
Seminarieseriens program är utarbetat för att ge stöd att färdigställa det enskilda lärosätets ansökan till EU och förbereda en implementering av EUs stadga för forskare. Deltagarna i programmet utgör stöd- och referensgrupp.
Seminarierna är lämpade för de lärosäten som tagit aktivt beslut att starta ansökningsprocessen och arbeta för att implementera stadgan.

Programmet, som omfattar åtta seminarietillfällen under ca ett år, har tagits fram på förfrågan av våra medlemmar och är utarbetat i enlighet med EUs riktlinjer för ansökningsförandet.

Under programmets gång följer vi stegvis processen i ansökningsförfarandet och arbetar fram det material som efterfrågas för att kunna färdigställa en ansökan. Arbetstakten fastställs med hänsyn tagen till deltagande lärosätens olika behov av tidsåtgång, dock med förbehåll att processen inte försenas och att ansökan kan skickas in inom den av EU stipulerade tidsramen. Programmet förutsätter ett aktivt deltagande och officiellt beslut.

Bakgrund

Europeiska Gemenskapens Kommission utfärdade i mars 2005 en rekommendation om den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare.
Bakgrunden till stadgan är att man vill upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken.

I enlighet med Europeiska Rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

Sedan rekommendationen utfärdades år 2005 har över trehundra lärosäten i Europa anslutit sig till stadgan, däribland flera i de nordiska länderna och flertalet i Storbritannien. Förutom dessa tillkommer de lärosäten som aktivt arbetar för att kvalificera sig för att nå upp till den standard som stipuleras i stadgan och som görs genom ett särskilt ansökningsförfarande.

Information

För mer information kontakta Charlotta Fransén, 070-226 68 14

Länkar

På gång...

Seminarieserie påbörjad
En seminarieserie har tagits fram som svar på de önskemål som uttrycktes under konferensen den 21/2. Se länk.
 

Konferens/informationsmöte EUs stadga för forskare
Den 21 februari hölls en konferens i Stockholm på temat EUs stadga för forskare. Målsättningen med att samla intresserade lärosäten i en konferens var två;

1)    Informera om stadgan och innebörden av en anslutning samt tydliggöra kopplingen till EUs ramprogram med bl a Horizon 2020.

2)    Genom förberedda gruppdiskussioner utbyta reflektioner som kan ligga till grund för ett konkret stödprogram som SUHF skulle kunna erbjuda de lärosäten som är intresserade av att ansluta till stadgan.

Inbjudna talare: Dan Andrée, Vinnovas Brysselkontor, Karen Vandervelde, Ghent University och Elisabeth Rasmussen, Köpenhamns universitet.

Declaration of Commitment är nu underskriven av SUHFs styrelse och inskickad till kommissionens kommissionär för Forskning, Utveckling och Vetenskap, Mr Carlos Muedas.

Reviderad process för implementering

Från den 1 januari 2017 gäller nya ansökningsvillkor och reviderad process för de lärosäten som vill ansöka om att antaga EUs stadga för forskare.

Kraven innebär ett skärpt ansökningsförfarande men utgör även ett mer strukturerat och överskådligt förfarande med nya mallar.

I korthet innebär förändringarna följande;

 • Ansökningsmaterialet ändras till två mallar i stället för en. Den tidigare mallen med kombinerad gapanalys och action plan ändras till;
  • Template 1; Gap analysis med tillägg OTM – Open, Transparent and Merit-based checklist
  • Template 2; HR-strategy – action plan
    
 • Hela processen struktureras i en fast tidsram och delas upp i tidsbegränsade intervaller
  • Från inskickat endorsement letter till inlämnat ansökningsmaterial max 12 månader
  • Utvärdering vart tredje år efter godkänd ansökan
  • Utvärdering görs i två steg; internal review med utvärdering av extern expertpanel (skrivbordsutvärdering) åtföljt av platsbesök
    
 • Generella skärpta bedömningskrav;
  • Den redovisade HR-strategin ska inkorporeras i lärosätets HR-policy
  • Lärosätet ska kunna redovisa progress i redovisad handlingsplan och åstadkomma resultat i de mål med tidsangivelse man satt upp
  • Krav på intern förankring; i arbetet med gapanalysen är det obligatoriskt att vidtala nyckelpersoner inom lärosätet, tillvägagångssättet ska redovisas
  • Inför utvärdering ska Template 3; Internal Review fyllas i och skickas in

Fullständiga villkor samt mallar finns via länken "Draft guidelines ..." överst.