Arbetsgrupper > Arbetsgruppen för Europeiska stadgan för forskare / Riktlinjer för rekrytering av forskare

Arbetsgruppen för Europeiska stadgan för forskare / Riktlinjer för rekrytering av forskare

SUHF har bildat en arbetsgrupp i syfte att arbeta med nationella samordningsfrågor och stöd till svenska lärosäten avseende den Europeiska stadgan för forskare / Riktlinjer för rekrytering av forskare
(The European Charter for Researchers / The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Arbetsgruppen består av specialistkompetens med representanter från bl a svenska lärosäten, Arbetsgivarverket och Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Bakgrund

Europeiska Gemenskapens kommission utfärdade i mars 2005 en rekommendation om Europeiska stadgan för forskare / Riktlinjer för rekrytering av forskare.

Bakgrunden till stadgan är att man vill upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken.

I enlighet med Europeiska rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

Sedan rekommendationen utfärdades år 2005 har över trehundra lärosäten i Europa anslutit sig till stadgan, däribland flera i de nordiska länderna och flertalet i Storbritannien. Förutom dessa tillkommer de lärosäten som aktivt arbetar för att kvalificera sig för att nå upp till den standard som stipuleras i stadgan och som görs genom ett särkilt ansökningsförfarande.

Syfte och uppdrag

Arbetsgruppens syfte är att lyfta de nationellt gemensamma frågor som berör varje enskilt svenskt lärosäte med avseende på den Europeiska stadgan för forskare samt med specialistkompetens tillhandahålla stöd i frågan. Rent konkret innebär detta en nationell samordning i utformningen av de delar i ansökningsförfarandet som är gemensamma för svenska lärosäten.

Gruppen kommer även att i samverkan med intresserade lärosäten och övriga relevanta nätverk arbeta för att samla in och sprida gemensamma erfarenheter som kan underlätta ansökningsprocesserna.

Under arbetets gång kommer ett stödpaket att publiceras på hemsidan i form av mallar, exempel på skrivelser mm.

Avgränsningar gentemot andra arbetsgrupper inom SUHF har varit en viktig utgångspunkt i diskussionen om uppdraget.

Gruppens sammansättning

  • Charlotta Fransén, projektledare och verkställande ledamot, tillsatt av SUHF
  • Anna Beijmo, rådgivande ledamot, departementssekreterare, Utbildningsdepartementet
  • Gunilla Carlecrantz, rådgivande ledamot, projektledare, Lunds universitet
  • Karin Hellqvist, rådgivande ledamot, sektionschef, Göteborgs universitet
  • Anna-Carin Christoffersson, ledamot, projektledare på Karolinska institutet
  • Marianne Granfelt, generalsekreterare, SUHF

Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för uppdraget och kommer att samverka med nätverket Euraxess - det paneuropeiska nätverk som arbetar med denna fråga.

För arbetsrättslig rådgivning samråder gruppen med Carl Durling, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarverket. För rådgivning avseende etiska och professionella aspekter samråder gruppen med Vetenskapsrådet. För rådgivning avseende immaterialrätt samråder gruppen med Anette Nilsson, jurist, Lunds universitet.

Information

För mer information kontakta Charlotta Fransén, 070-226 68 14

Länkar

På gång...

På SUHFs styrelsemöte den 17 augusti beslutades att föreslå förbundsförsamlingen att anta en rekommendation angående ansökan om anslutning till Europeiska stadgan. Förbundsförsamlingens nästa möte är den 19 oktober.

Arbete med mallen för gapanalys och handlingsplan kommer att färdigställas under september. Arbetet har pågått under sommaren och arbetsgruppen har träffats två gånger för att gå igenom bearbetat material. 

Mallen kommer att bli tillämpbar för samtliga universitet och högskolor som har för avsikt att ansluta sig till stadgan. Dock med två avgränsningar: 

1). Mallen beskriver villkor som i första hand är tillämpliga för lärosäten med staten som huvudman. För lärosäten med andra huvudmän än staten kan mallen i sin helhet användas, men under förutsättning att den kompletteras med de specifika villkor som gäller för det enskilda lärosätet. Varje enskilt lärosäte måste därför gå igenom samtliga punkter för att kontrollera att den beskrivna lagstiftningen/regelverket är tillämpbar just för dem och vilka eventuella kompletteringar som behöver göras. 

2). Mallen beskriver villkor för forskare som är statligt anställda. Forskare som är stipendiater omfattas alltsår inte av villkoren i mallen och varje lärosäte måste göra en bedömning av vilken information som behöver kompletteras.

Mallen kommer att publiceras på hemsidan efter förbundsförsamlingens möte i oktober.

Arbetet med övrigt stödmaterial pågår och kommer att färdigställas och publiceras under hösten.