Arbetsgrupper > Arbetsgruppen för Europeiska stadgan för forskare / Riktlinjer för rekrytering av forskare

Arbetsgruppen för Europeiska stadgan för forskare / Riktlinjer för rekrytering av forskare

SUHF har bildat en arbetsgrupp i syfte att arbeta med nationella samordningsfrågor och stöd till svenska lärosäten avseende den Europeiska stadgan för forskare / Riktlinjer för rekrytering av forskare
(The European Charter for Researchers / The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Arbetsgruppen består av specialistkompetens med representanter från bl a svenska lärosäten, Arbetsgivarverket och Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Bakgrund

Europeiska Gemenskapens kommission utfärdade i mars 2005 en rekommendation om Europeiska stadgan för forskare / Riktlinjer för rekrytering av forskare.

Bakgrunden till stadgan är att man vill upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken.

I enlighet med Europeiska rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

Sedan rekommendationen utfärdades år 2005 har över trehundra lärosäten i Europa anslutit sig till stadgan, däribland flera i de nordiska länderna och flertalet i Storbritannien. Förutom dessa tillkommer de lärosäten som aktivt arbetar för att kvalificera sig för att nå upp till den standard som stipuleras i stadgan och som görs genom ett särkilt ansökningsförfarande.

Syfte och uppdrag

Arbetsgruppens syfte är att lyfta de nationellt gemensamma frågor som berör varje enskilt svenskt lärosäte med avseende på den Europeiska stadgan för forskare samt med specialistkompetens tillhandahålla stöd i frågan. Rent konkret innebär detta en nationell samordning i utformningen av de delar i ansökningsförfarandet som är gemensamma för svenska lärosäten.

Gruppen kommer även att i samverkan med intresserade lärosäten och övriga relevanta nätverk arbeta för att samla in och sprida gemensamma erfarenheter som kan underlätta ansökningsprocesserna.

Under arbetets gång kommer ett stödpaket att publiceras på hemsidan i form av mallar, exempel på skrivelser mm.

Avgränsningar gentemot andra arbetsgrupper inom SUHF har varit en viktig utgångspunkt i diskussionen om uppdraget.

Gruppens sammansättning

 • Charlotta Fransén, projektledare och verkställande ledamot, tillsatt av SUHF
 • Mats Johnsson, rådgivande ledamot, departementssekreterare, Utbildningsdepartementet
 • Gunilla Carlecrantz, rådgivande ledamot, projektledare, Lunds universitet
 • Karin Hellqvist, rådgivande ledamot, sektionschef, Göteborgs universitet
 • Anna-Carin Christoffersson, ledamot, projektledare på Karolinska institutet
 • Anders Söderholm, generalsekreterare, SUHF

Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för uppdraget och kommer att samverka med nätverket Euraxess - det paneuropeiska nätverk som arbetar med denna fråga.

För arbetsrättslig rådgivning samråder gruppen med Carl Durling, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarverket. För rådgivning avseende etiska och professionella aspekter samråder gruppen med Vetenskapsrådet. För rådgivning avseende immaterialrätt samråder gruppen med Anette Nilsson, jurist, Lunds universitet.

Information

För mer information kontakta Charlotta Fransén, 070-226 68 14

Länkar

På gång...


Konferens/informationsmöte EUs stadga för forskare

Den 21 februari hölls en konferens i Stockholm på temat EUs stadga för forskare. Målsättningen med att samla intresserade lärosäten i en konferens var två;

1)    Informera om stadgan och innebörden av en anslutning samt tydliggöra kopplingen till EUs ramprogram med bl a Horizon 2020.

2)    Genom förberedda gruppdiskussioner utbyta reflektioner som kan ligga till grund för ett konkret stödprogram som SUHF skulle kunna erbjuda de lärosäten som är intresserade av att ansluta till stadgan.

Förutom den generella information som SUHF presenterade, så redogjorde Dan Andrée från Vinnovas Bryssel-kontor om EUs ramprogram och förutsättningarna för det paneuropeiska forskningssamarbetet. Karen Vandervelde, senior policy advicer, från Ghent University och Elisabeth Rasmussen, fd projektledare för implementeringen av stadgan vid Köpenhamns Universitet deltog också. Båda redogjorde för två olika och lyckade implementeringsprocesser.

Gruppdiskussionerna har genererat  ett material med önskemål och synpunkter som SUHF nu bearbetar och ska ta ställning till i samarbete med bl a Euraxessnätverket. Vi återkommer så snart vi kan.

Declaration of Commitment är nu underskriven av SUHFs styrelse och inskickad till kommissionens kommissionär för Forskning, Utveckling och Vetenskap, Mr Carlos Muedas.

Reviderad process för implementering

Från den 1 januari 2017 gäller nya ansökningsvillkor och reviderad process för de lärosäten som vill ansöka om att antaga EUs stadga för forskare.

Kraven innebär ett skärpt ansökningsförfarande men utgör även ett mer strukturerat och överskådligt förfarande med nya mallar.

I korthet innebär förändringarna följande;

 • Ansökningsmaterialet ändras till två mallar i stället för en. Den tidigare mallen med kombinerad gapanalys och action plan ändras till;
  • Template 1; Gap analysis med tillägg OTM – Open, Transparent and Merit-based checklist
  • Template 2; HR-strategy – action plan
    
 • Hela processen struktureras i en fast tidsram och delas upp i tidsbegränsade intervaller
  • Från inskickat endorsement letter till inlämnat ansökningsmaterial max 12 månader
  • Utvärdering vart tredje år efter godkänd ansökan
  • Utvärdering görs i två steg; internal review med utvärdering av extern expertpanel (skrivbordsutvärdering) åtföljt av platsbesök
    
 • Generella skärpta bedömningskrav;
  • Den redovisade HR-strategin ska inkorporeras i lärosätets HR-policy
  • Lärosätet ska kunna redovisa progress i redovisad handlingsplan och åstadkomma resultat i de mål med tidsangivelse man satt upp
  • Krav på intern förankring; i arbetet med gapanalysen är det obligatoriskt att vidtala nyckelpersoner inom lärosätet, tillvägagångssättet ska redovisas
  • Inför utvärdering ska Template 3; Internal Review fyllas i och skickas in

Fullständiga villkor samt mallar finns via länken "Draft guidelines ..." överst.