Arbetsgrupper > Arbetsgrupp 2 för Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare

Arbetsgrupp 2 för Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare

Sedan juni 2016 har SUHF arbetat med nationella samordningsfrågor och stöd till de svenska lärosäten som är intresserade att ansluta till den Europeiska stadgan för forskare.

En första arbetsgrupp, representerad av bl a svenska lärosäten och adjungerade personer från andra instanser med specialistkompetens, har under en inledande period arbetat med förberedande ansökningsmaterial samt information och samordning. Under perioden har informations- och arbetsmaterial sammanställts som nu finns publicerat på hemsidan.

I februari 2017 hölls en konferens med syfte att dels informera och dels skapa forum för reflektion och diskussion. På konferensen medverkade två redan anslutna europeiska universitet, University of Ghent och Köpenhamns universitet, som delgav sina praktiska erfarenheter av processen.

Som gensvar på de reflektioner som framkom under konferensens diskussioner, har SUHF tagit fram en seminarie-serie som ska stödja intresserade svenska lärosäten i det förberedande arbetet för att ansluta till stadgan.
Programmet finns publicerat i högerkolumnen. Representerade medverkande bildare en arbetsgrupp.

Gruppens sammansättning

 • Ingrid Estrada Magnusson, Jönköping University
 • Kata Bergman, Karlstad universitet
 • Carina Mattsson, Luleå Tekniska universitet
 • Tommy Viklund, Luleå Tekniska universitet
 • Anders Ideskog, Göteborgs universitet
 • Sara Säthersten, Malmö universitet
 • Helene Öberg, Umeå universitet
 • Mats Larhed, Uppsala universitet
 • Maria Wennerstrand, Örebro universitet
 • Lars Ola Nilsson, Högskolan i Halmstad
 • Joakim Stierna, Högskolan i Halmstad
 • Natalija Buza-Vidas, Malmö universitet
 • Anna Ledin, Uppsala universitet
 • Miles Davies, Örebro universitet
 • Charlotta Fransén, SUHF, projektledare

Syfte och uppdrag

Arbetsgruppens syfte är att gemensamt hjälpas åt att förbereda för en anslutning till stadgan. Seminarieseriens program är utarbetat för att ge stöd att färdigställa det enskilda lärosätets ansökan till EU och förbereda en implementering av EUs stadga för forskare. Deltagarna i programmet utgör stöd- och referensgrupp.
Seminarierna är lämpade för de lärosäten som tagit aktivt beslut att starta ansökningsprocessen och arbeta för att implementera stadgan.

I februari 2018 avslutas denna första seminarie-serien som syftar till att hjälpa intresserade lärosäten att förbereda sin ansökan för implementering av EUs stadga. Serien består av åtta seminarier, varav ett förlagt till Bryssel. Upplägget grundar sig på EUs riktlinjer samt lärosätenas efterfrågan som framkom vid konferens den 21 februari 2017. 

Vid genomgånget program har deltagarna gått igenom samtliga delmoment som krävs för att kunna slutföra sin ansökan. Modellen bygger på eget arbete och egen vald arbetstakt. Om man är redo att skicka in eller ej, beror på om man fullgjort det egna arbetet.

Därmed har 8 lärosäten (exkl LTH som är passiv deltagare och redan skickat in sin ansökan vid seminarie-start) genomgått det program som syftar till förbereda ansökningsförfarandet fram till färdig ansökan.

Av dessa beräknas, i en försiktig prognos, ca 3 st vara klara att under februari/mars 2018 skicka in sin ansökan. Resterande behöver mer tid och räknas vara klara under senhösten 18. (enl uppgift seminarium okt -17).
 
Det slutliga färdigställande av ansökan utgör i huvudsak en för lärosätet enskild arbetsprocess, och beräknad tid för denna är avhängigt varje lärosätes specifika förutsättningar och valda arbetstakt. Därför är det svårt att sätta ett enhetligt slutdatum för en grupp. 

En ny uppstartsgrupp erbjuds intresserade lärosäten. 

Information

För mer information kontakta Charlotta Fransén, 070-226 68 14

Länkar