Arbetsgrupper > Arbetsgruppen för lärarutbildning

Arbetsgruppen för lärarutbildning

Lärarutbildning bedrivs idag vid 28 av landets universitet och högskolor. Utbildningen har genomgått många förändringar och är ofta föremål för olika former av utredningar och utvärderingar.

Regeringen tillsatte 2015 en skolkommission som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskaps-resultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Förslagen ska fokusera på förskoleklassen, grundskolan, och gymnasieskolan och ska bland annat utgå från OECD:s slutliga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola. OECD-rapporten Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective har nyligen lagts fram.

SUHF tillsätter en arbetsgrupp som kan utgöra en plattform för diskussion kring olika aktuella frågor som gäller lärarutbildning. Viktiga frågor för arbetsgruppen blir de förändringar som kan komma att föreslås av Skolkommissionen och som berör lärosätena.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska

 • bevaka och arbeta med aktuella frågor inom lärarutbildningsområdet som är relevanta för SUHF:s medlemmar,
 • ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar inom lärarutbildningsområdet,
 • följa skolkommissionens, och andra utredningars, arbete och diskutera de förslag som läggs fram.

Ledamöter

Arbetsgruppen ska bestå av företrädare för lärosätesledningar och representanter från lärar­utbildnings­konventet.

Till ledamöter för perioden 2017-01-01 till 2018-12-31 utses:

 • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
 • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet
 • Daniel Berlin, utredare, Göteborgs universitet
 • Clas Hättestrand, prorektor Stockholms universitet
 • Maria Jarl, Göteborgs universitet, ordförande för lärarutbildningskonventet
 • Anders J Persson, Södertörns högskola, vice ordförande för lärarutbildningskonventet
 • Elisabet Lövkvist, SFS
 • Linda Gerén, utredare SUHF