Arbetsgrupper > Arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Arbetsgruppen för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

SUHF:s presidium och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har initierat ökad samarbete och tillsatt en arbetsgrupp med följande uppdrag och sammansättning.

Uppdrag och syfte

Idag finns ett antal oklarheter kring gränsdragningar och övergångsmöjligheter mellan olika postgymnasiala utbildningsformer.

Arbetsgruppen ska utifrån ett livslångt lärandeperspektiv för den enskilde ta fram förslag till åtgärder som leder till ökad tydlighet och förbättrade utbildningsmöjligheter.

I detta arbete ska förutsättningarna, möjligheterna och hindren för övergångar mellan utbildningsformerna klargöras liksom åtgärder för att underlätta övergångar föreslås.

Gruppen ska även behandla tillgodoräknande och validering av utbildning mellan utbildningsformerna.

Ovanstående görs genom ett antal konkreta exempel.

Mandat och tidplan

Gruppen ska avlägga rapport till SUHF:s förbundsförsamling den 21 oktober 2015. En statusrapport för arbetet ska lämnas till SUHF:s styrelse i mitten av juni 2015.

Arbetsgruppen bör i sitt arbete ta in synpunkter och förslag genom att använda sig av referensgrupper, seminarier eller liknande.

Arbetsgruppen har lämnat slutrapport till förbundsförsamlingen. Rapporten finns att läsa till höger.

Sammansättning

  • Erika Svanström, bitr. avdelningschef, MYH (sammankallande)
  • Susanne Rönnemark Nording, utbildningshandläggare, MYH
  • Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, SUHF:s styrelse
  • Mats Jägstam, VD Tekniska högskolan i Jönköping
  • Torbjörn Mattsson, avdelningschef, Högskolan i Jönköping
  • från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius (sekreterare)