Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Arbetsgruppen för geodata
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för geodata

SUHF har sedan 2012 haft en arbetsgrupp för geodata med uppgift att arbeta med samordningsfrågor och finansieringsfrågor avseende geodata.

Under perioden inlämnades en ansökan om infrastrukturstöd till Vetenskapsrådet vilket har resulterat i finansiering av ett antal licenser och av driftsstöd för datadistribution t.o.m. utgången av 2016.

Arbetsgruppen kommer att samarbeta med en referensgrupp bestående av intressenter från deltagande lärosäten.

Mandatperiod

För att fortsatt kunna samordna utveckling av driftsstöd och framtida tillgänglighet för geodata får en arbetsgrupp en ny mandatperiod fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2016-12-31.

Sammansättning

  • Göran Adelsköld, miljöanalyssekreterare, SLU
  • Daniel Brandt, lektor i Kulturgeografi, HDa
  • Karin Larsson, adjunkt vid GIS-centrum, LU
  • Kerstin Konitzer, föreståndare ECDS, SMHI
  • Cecilia Natvig, chef vid Biologi- och Geobiblioteken, UU
  • Anders Söderbäck, avdelningschef, avdelningen för publicering och tillgängliggörande, SU
  • Marianne Granfelt, generalsekreterare, SUHF

Till kontaktperson gentemot Lantmäteriet och andra aktörer fungerar Göran Adelsköld, SLU.