Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Arbetsgruppen för språkämnen
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för språkämnen

SUHF har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att diskutera samarbete inom språkämnen nationellt.

Med språkämnen avses här alla språk som undervisas i vid svenska lärosäten inklusive svenska, engelska, språkteknologi och datorlingvistik och liknande ämnen.

Bakgrunden för arbetet är att ämnes- och forskningsmiljöerna är små och att det idag inte finns någon som tar ett nationellt ansvar för att god utbildning och forskning inom dessa ämnen bedrivs.

I juni 2014 inbjöd arbetsgruppen till ett seminarium för att diskutera nationellt samarbete inom språkämnena. Vid seminariet konstaterades att det saknas en aktuell genomlysning av hur situationen ser ut för språkämnena vid landets lärosäten, och utan en sådan inventering är det svårt att finna arbetsformer för ett nationellt helhetsgrepp i frågan.

Därför genomför arbetsgruppen en mycket omfattande nationell inventering för att stärka utbildning och forskning inom språkämnena. Syftet med inventeringen är att skapa en överblick över situationen nationellt och ska skapa möjligheter till framtida samarbete, ge bättre förutsättningar för språkstuderande på högre nivåer samt ge lärarna tillgång till större akademiska miljöer. Inventeringen med kommentarer och analys finns att läsa till höger.

Sammansättning

  • Eva Wiberg, prorektor Lunds universitet (ordförande)
  • Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet
  • Kerstin Norén, rektor Högskolan Väst
  • Marita Hilliges, rektor Högskolan Dalarna
  • Coco Norén, dekan Uppsala universitet
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)