Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgrupp för vissa arkiv- och dokumenthanteringsfrågor

SUHF har tillsatt en Arbetsgrupp för vissa arkiv och dokumenthanteringsfrågor.

Arkivgruppen har ett övergripande uppdrag att utreda lämpliga rutiner för genomförande av nytt sätt redovisa information i enlighet med föreskrift från Riksarkivet. I gruppens uppdrag ingår även att utreda lämpliga sätt att hantera nya nationella föreskrifter rörande digital arkivering/digitalt långtidsbevarande.

Uppdraget omfattar långsiktig hantering av samtlig information från såväl forskning, utbildning som administration.

Ett övergripande syfte är att stärka lärosätenas möjligheter att ta ansvar för kvaliteten i verksamhetens dokumenthantering. Vid förekommande fall ska hänvisningar ges till gällande lagstiftning/föreskrifter. Vinster med genomförande av råd/rekommendationer ska dokumenteras.

Arbetsgruppen bör, när så är lämpligt, samråda med andra parter såväl inom som utom högskolesektorn, för att förankra och få underlag till sina slutsatser. 

Gruppen består av

  • Susanne Kristensson, Lunds universitet, ordförande
  • Rolf Björkman, Högskolan Dalarna
  • Petra Standert, Karolinska institutet
  • Anna Danielsson, Göteborgs universitet
  • Mats Danielsson, Umeå universitet
  • Maria Enlund, Luleå tekniska universitet
  • Åsa Enmyren, Högskolan i Borås

SUHF bistår arbetsgruppen med en sekreterare.

Mandatperioden för arbetsgruppen är från 1 februari 2013 till 31 januari 2014.

Slutrapport