Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för forskningsinformation

SUHF:s expertgrupp för forskningsadministrativa frågor har beslutat att utse en arbetsgrupp för forskningsinformation. Arbetsgruppen rapporterar till Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor.

Definitionen för forskningsinformation är i detta avseende densamma som för den nationella styrgruppen för forskningsinformation som utsetts av VR. Med forskningsinformation avses strukturerad information om forskning. Dit räknas information om:

 • forskare
 • organisationer med koppling till forskning
 • pågående forskning i form av projekt, program eller satsningar
 • finansiering av forskning
 • forskningsoutput såsom publikationer, patent, produkter, tjänster, processer, rapporter och kopplat videomaterial; dessa presenterade i redaktionellt format såsom nyheter och pressmeddelanden samt beskrivning av forskningens långsiktiga påverkan på samhället (impact) genom t.ex. fallstudier
 • forskningsinfrastrukturer såsom auktoritetsregister samt databaser, register och forskningsutrustning med relevans för styr gruppens syfte samt statistisk information kopplad till forskningsinformation.

Vid behov kan även frågor gällande hantering av forskningsdata och forskningsdokumentation vara av relevans för arbetsgruppens arbete.

Arbetsgruppen ska bestå av representanter från olika lärosäten och olika operativa funktioner (Grants Office, Bibliotek, IT, m.fl.). Arbetsgruppen ska även ta hänsyn till både mindre och större lärosätens behov.

Uppdrag

Arbetsgruppen för forskningsinformation ska:

1. Råda och underrätta Expertgruppen i nationella och internationella frågor som rör forskningsinformation, i detta ingår att:

 • Kartlägga vilka grupper inom och utanför SUHF som diskuterar dessa frågor och arbetar med frågor om forskningsinformation
 • Bidra till att arbetet inom SUHF:s olika grupperingar med beröring till forskningsinformation knyts samman genom att representanter från bibliotek, forskningsservice/grants office, kommunikation och IT finns representerade i gruppen och har möjlighet till en bred bevakning av diskussionen i olika nationella fora
 • Omvärldsbevaka utveckling och hantering av forskningsinformationsfrågor
 • Arbeta för standardisering och harmonisering inom fältet
 • Identifiera aktörer och system som är relevanta för forskningsinformation

2. Fungera som en direkt länk till det lokala arbetet på lärosätena och kunna relatera till det nationella arbetet:

 • Gynna erfarenhets- och kunskapsutbyte, och främja lärosätenas samverkan i forskningsinformationsfrågor
 • Tillhandahålla information/förteckning över forskningsinformationsrelaterade lösningar och implementeringar på lärosäten
 • Representera lärosäten inom SUHF i dialogen med nationella och internationella utvecklingsprojekt

3. Fungera som rådgivande grupp för SUHF, till exempel SUHF-representanterna i nationella styrgruppen som utsetts av VR, samt fungera som en referensgrupp för universitet och högskolor gällande forskningsinformationsfrågor.

Mandatperiod

Arbetsgruppen för forskningsinformation följer mandatperioden för Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor som är 1 januari 2015 – 31 december 2016.

Sammansättning

 • Cecilia Björkdahl, Grants Office, Avdelningen för forskningsstöd (ordförande, KI)
 • Renata Arovelius, Universitetsarkivarie (SLU)
 • Jonas Gilbert, Bibliotekschef, Södertörns högskola
 • Åke Johansson, IT-strateg, Avdelningen för kommunikation och externa relationer (UU)
 • Ann Jonsson, Grants Office (LTU)
 • Peter Kjellberg, Research Office (KTH)
 • Sara Kjellberg, Utvecklare av forskningsstöd, Bibliotek och IT (MaH)
 • Anna Kjellson, Forskningskommunikatör (HB)
 • Anders Söderbäck, Avdelningschef, Stockholms Universitetsbibliotek (SU)
 • Karolina Widell, Forskningsservice (LU)