Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor > Villkoren för externfinansierad forskning - arbetsgrupp
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Villkoren för externfinansierad forskning

Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor har inrättad en arbetsgrupp att utreda behovet av och förutsättningarna för SUHF:s medlemmar att hantera externfinansierad forskning.

Syfte

Idag saknas en formell gemensam hållning bland svenska lärosäten för helt eller delvis externt finansierat forskningsprojekt. Det finns därmed inte ett tydligt förhållningssätt för de relevanta aktörerna (exempelvis forskningsfinansiärer, näringsliv och lärosäten) under vilka villkor lärosäten kan och föredrar att acceptera sådan finansiering. Otydligheten kan medföra ett antal negativa konsekvenser för de svenska lärosätena samt för möjligheterna att utföra uppdragsforskning och forskningssamverkan i Sverige. Exempelvis riskerar svenska lärosäten att uppfattas som oförutsägbara och därmed svåra att samarbe¬ta med. Lärosätena riskerar i sin tur att acceptera finansiering till onödigt ofördelaktiga villkor i tron att andra lärosäten godkänner motsvarande villkor. Det finns även risk för att akademiska intressen i onödig utsträckning får stå tillbaka för kommersiella intressen.

Syftet med arbetsgruppen är att utreda behovet av, förutsättningarna för och, om lämpligt, föreslå rekommendationer till SUHF:s medlemmar avseende hantering av externfinansierad forskning med fokus på forskningsresultat. Rekommendationerna ska kunna användas för att, gentemot finansiärer och samverkanspartners, tydliggöra under vilka villkor svenska lärosäten kan åta sig att bedriva helt eller delvis externt finansierade forskningsprojekt. På längre sikt bör de även kunna påverka finansiärers villkor för finansiering.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska

  • klargöra skillnaderna mellan bidrag/samverkan och uppdrag
  • utreda de legala förutsättningarna för externt finansierad forskning med fokus på ett rättsligt ramverk och IP-villkor
  • utreda lämpliga villkor för externt finansierad forskning sett till de förutsättningar som det innebär att det är en akademisk uppdragstagare
  • föreslå rekommendationer för dessa frågor för angivna syften.

Mandatperiod

Arbetsgruppen ska under hösten 2014 ta fram förslag rekommendationer att stämmas av med SUHF:s presidium, styrelse och eventuellt förbundsförsamling. Rekommendationerna ska presenteras vid SUHF:s årliga dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosäten.

Sammansättning

  • Johan Asker, Uppsala universitet (ordförande)
  • David Spangenberg, KTH
  • Bo Edvardsson, Karlstads universitet
  • Fredrik Gunnarsson, Högskolan i Gävle
  • Karin Langborger, Lunds universitet
  • från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius (sekreterare)

Arbetsgruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget.