Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Framtidsanalys för högskolesektorn med sikte på 2030
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgrupp för framtidsanalys för högskolesektorn med sikte på 2030

Efter förarbete av Lennart Olausson beslutade SUHF:s styrelse i juni 2011 att genomföra en framtidsanalys med sikte på år 2030.

Syfte

Syftet med arbetet är att föra en diskussion och ta fram ett underlag för SUHF:s arbete bortom de dagsaktuella politiska frågorna.

Uppdrag

I arbetet ingår att genom studier av internationella rapporter, intervjuer med ledande företrädare och opinionsbildare identifiera ett antal problemområden.

Den grundläggande frågeställningen är vilka utmaningar som väntar svensk högskolesektor och vilken roll som universiteten kan eller bör spela i samhället? Av intresse för beskrivningarna är inte enbart utvecklingen i Sverige utan även vad som sker i EU och andra internationella trender. Det är också viktigt att få omvärldens syn på svensk högskolesektor, såväl från andra sektorer i Sverige som från nordiska lärosäten.

En viktig utgångspunkt för arbetet är hur högskolesektorns ska möta en allt mer globaliserad omvärld vad gäller såväl forskning som utbildning och kunna tillgodose det framtida kompetensbehovet i samhällets olika sektorer.

Arbetet ska vara klart till Förbundsförsamlingen våren 2013. Lägesrapporter ska lämnas till Förbundsförsamlingen våren och hösten 2012.

Arbetet leds av en styrgrupp. För intervjuarbetet och för arrangerande av seminarier avsätts upp till 500 000 kronor sammanlagt för åren 2011-2012. Styrgruppen ska inkomma med ett förslag till SUHF:s presidium om hur tilldelade medel avses att användas.

Styrgrupp

  • Anders Söderholm, Mittuniversitetet (ordförande)
  • Stefan Bengtsson, Malmö högskola
  • Bo-Erik Gyberg, Stockholms dramatiska högskola
  • Karin Röding, Mälardalens högskola
  • Eva Åkesson, Uppsala universitet
  • Camilla Georgsson, SFS
  • Marianne Granfelt, SUHF:s generalsekreterare
  • Lars Alberius. SUHF:s kansli (sekreterare)

Styrgruppen tillsätter de arbetsgrupper man anser behövs för uppdragets genomförande.