Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Arbetsgrupp för gemensam examen på forskarnivå
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Gemensam examen på forskarnivå

Projektet är avslutat. Arbetsgruppens arbete har lett till REK 2013:1 Rekommendationer angående gemensam examen på forskarnivå, se till höger.

---

SUHF:s presidium beslutade, på styrelsens uppdrag, den 13 mars 2012 att tillsätta en arbetsgrupp rörande gemensam examen på forskarnivå.

Syfte

Syftet med gruppen är att tydliggöra problemen med gemensamma examina på forskarnivå samt föreslå rekommendationer till en gemensam hållning för SUHF.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska

  • belysa utmaningar i implementering
  • föreslå lösningar
  • föreslå rekommendationer
  • föreslå vilka delar av Högskoleförordningen som bör revideras och vilka av dessa som SUHF bör driva

Arbetsgruppen ska senast den 31 augusti 2012 lämna förslag till styrelsen. Initiativ som kan innebära kostnader för förbundet ska stämmas av med presidiet.

Sammansättning

  • Helen Dannetun, Linköpings universitet (ordförande)
  • Mikael Alexandersson, Högskolan i Halmstad
  • Lotta Hansson, SLU/Uppsala
  • Eva Malmström Jonsson, KTH
  • Pär Svensson, Lunds universitet
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli sekreterare

SFS har rätt att utse en person.

Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget.