Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > IDAS - Kvinnligt akademiskt ledarskap
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Kvinnligt akademiskt ledarskap

SUHF driver ett projekt för att stimulera fler kvinnor att kandidera i val till rektor och dekan. Projektet startade år 2000.

Syftet är att skapa mötesplatser för framgångsrika kvinnor inom akademin och erbjuda nätverksträffar.      

Ett flertal seminarier genomförts runt temat Kvinnor och Ledarskap. Idén har varit att inbjuda inspirerande föreläsare om ämnet ledarskap, låta deltagarna möta framgångsrika kvinnliga förebilder och ge tid för nätverkande. Intresset att delta är stort; närmare 70 kvinnor ingår i nätverket.

Utvärderingar visar att seminarierna är mycket uppskattade och inspirerande. Mötet med andra kvinnliga akademiska ledare anses särskilt stimulerande. Deltagarna har understrukit värdet av att få reflektera runt ledarskap tillsammans med erfarna och kunniga kolleger från olika lärosäten. Deltagarna uttrycker att mer tid behövs för att göra den kraftsamling som nätverksbyggande kräver samt att få se samma kollegor återkomma till kommande seminarier.

Att skapa dessa mötesplatser för kvinnliga akademiska ledare är ett bra komplement till de ledarutvecklingsaktiviteter som lärosätena själva skapar. En kedja av aktiviteter kan byggas upp, där det enskilda lärosätet genom egna ledarprogram erbjuder kunskap och träning, där några lärosäten går samman och skapar gemensamma program, där Högskoleverkets program i akademiskt ledarskap används och där SUHF:s nätverksbyggande blir en kraftkälla.