Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Översyn av riktlinjer för etisk hantering vid studentrekrytering
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Översyn av riktlinjer för etisk hantering vid studentrekrytering

Projektet är avslutat. Arbetsgruppens arbete har lett till REK 2013-2 Etiska riktlinjer vid studentrekrytering, se till höger.

-------

Bakgrund

Vid styrelsesammanträde i augusti 2006 beslöt SUHF:s styrelse att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att ta fram riktlinjer avseende etikfrågor vid studentrekrytering. En arbetsgrupp utsågs med uppdrag att presentera riktlinjer för Förbundsförsamlingen våren 2007. Dessa riktlinjer fastställdes som ”Rekommendationer om etisk hantering vid studentrekryte­ring” på Förbundsförsamlingen i mars 2007.

SUHF:s styrelse beslutade i april 2011 om revidering av riktlinjerna. De grundläggande principerna kvarstod men ett antal tillägg gjordes för att hantera införandet av avgifter för studerande från länder utanför EU/EES-området och Schweiz.

Vid styrelsemöte i juni 2012 förordade styrelsen en ordentlig översyn snarare än en revision och beslöt att sätta samman en arbetsgrupp att ur ett nationellt och internationellt perspektiv göra en översyn av riktlinjerna.

Arbetsgrupp

  • Prorektor Eva Malmström Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan (ordförande)
  • Rektor Johan Sterte, Luleå tekniska universitet
  • Rektor Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde
  • Rektor Eva Åkesson, Uppsala universitet
  • Universitetsdirektör Lars Lustig, Umeå universitet
  • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

SFS har rätt att utse en person. Gruppen kan om så bedöms själv utse ytterligare en ledamot.

Rapportering

Gruppen ska rapportera sitt uppdrag till SUHF:s styrelse i god tid så att resultatet av översynen kan presenteras vid Förbundsförsamlingen i mars 2013.