Arbetsgrupper > Avslutade arbetsgrupper och projekt > Utvecklingsfrågor kring högskoleprovet

Arbetsgrupp för utvecklingsfrågor kring högskoleprovet

Inrättande av arbetsgrupp om utvecklingsfrågor kring högskoleprovet.

Bakgrund

SUHF sammankallade den 10 maj 2011, på initiativ från Expertgruppen för studieadministrativa frågor, ett diskussionsmöte mellan SUHF, Högskoleverket och VHS om utvecklingsfrågor kring högskoleprovet. Diskussionen rörde organisation, ansvarsfördelning och finansiering av provet och utmynnade i ett förslag till SUHF att sätta samman en arbetsgrupp för att behandla de indentiefierade problemområdena. Förslaget har även tillstyrkts av Expertgruppen för studieadministrativa frågor (2011-06-09).

Högskoleförordningen ger inga tydliga riktlinjer kring hur högskoleprovet ska genomföras bortsett från att Högskoleverket ansvarar för att provet tas fram och högskolorna för att det genomförs (HF 7 kap, 20 §). Högskoleverket har genom åren även fått en roll i genomförandet av provet och tar bland annat fram en provhandbok, som innehållet rutiner för säker distribution av proven, hantering av fusk m.m. Det skapar ett behov av att tydligt definiera Högskoleverkets ansvar relativt högskolornas.

Den förordningsreglerade provavgiften på 350 kronor täcker inte kostnaderna för framtagande och anordnande av högskoleprovet. Det skapar ett behov av att diskutera såväl hanteringen av underskotten som finansiering av provet.

Givet det decentraliserade organisationen i anordnandet av högskoleprovet kan det finnas goda skäl till en ökad samordning av provanordnandet till nytta för såväl lärosätena, Högskoleverket som provtagarna.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska i sitt arbete:

 • Kartlägga de reella kostnaderna för provet samt hur de fördelas mellan de inblandade aktörerna
 • presentera strategier för hur underfinansieringen kan hanteras
 • klargöra gränserna för Högskoleverkets, VHS respektive lärosätenas uppdrag och ansvarsområden i genomförandet av högskoleprovet
 • kartlägga om och hur rutiner, praxis och ambitionsnivåer för anordnandet av högskoleprovet skiljer sig åt mellan olika arrangerande lärosäten
 • undersöka möjligheterna till ökad samordning i genomförandet av högskoleprovet mellan de arrangerande lärosätena, t.ex. rörande rutiner, regelverk; i detta ingår att se på förutsättningarna att använda sig av en virtuell organisation i arbetet, en översyn av antalet provorter samt utreda ansvaret för provhandboken
 • undersöka potentialen och kostnaderna för att utveckla formerna för hur provet arrangeras, tex genom ökad digitalisering av processer som hör till genomförandet.

Avgränsning

Frågor om provets användningsområde, prognosvärde m.m. ligger utanför de aktuella diskussionerna och behandlas bl.a. i Högskoleverkets tillträdesråd.

Sammansättning

 • Jörgen Tholin, Högskolan på Gotland (ordförande)
 • Mats Edvardsson, Göteborgs universitet
 • Vlado Kotevski, Stockholms universitet
 • Katarina Lievonen, Uppsala unversitet
 • Helena Lindvall, Umeå universitet
 • Eva Söderman, Uppsala universitet
 • Fredrik Andersson, SUHF (sekreterare)

Högskoleverket och Verket för högskoleservice utser vardera två personer och SFS har rätt att utse en person. VHS har utsett Juhani Kakkori och Per Zettervall. Högskoleverket Åsa Rurling och Johanna Sigalit. För SFS deltar Rebecka Stenkvist.

Arbetsgruppen ska förankra sina slutsatser med lärosätena och berörda myndigheter. Medel för initiativ som medför kostnader för SUHF ska i förväg äskas från presidiet.

Avrapportering

Arbetet ska avrapporteras i form av en rapport till SUHF.s styrelse senast 1 maj 2012.