Arbetsgrupper > Expertgruppen för arkiv- och informationshantering

SUHF:s expertgrupp för arkiv- och informationshantering

Under perioden 1 februari 2013 – 31 januari 2014 arbetade inom SUHF en arbetsgrupp för arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. Gruppen lämnade en slutrapport som redovisades för förbunds­församlingen i mars 2014. Gruppen rekommenderade i slutrapporten att fortsatt arbete, men med ett något bredare perspektiv, skulle bedrivas inom SUHF. Detta stöddes av förbundsförsamlingen. Det beslutades därför om en expertgrupp vars första mandatperiod var 1 januari 2015 – 31 december 2016.

Uppdrag

Expertgruppens uppdrag är att arbeta med frågor som rör den snabba teknikutveckling som pågår och som innebär stora utmaningar, men även stora möjligheter, för informationshante­ringen. För att kunna möta dessa utmaningar behöver lärosätena samverka kring dessa frågor. Detta görs inom det nationella arkivarienätverket, men det finns behov av att även samverka mer strukturerat och långsiktigt inom vissa angivna områden.

Under sin första mandatperiod har expertgruppen fokuserat på frågor rörande arkivering av utbildningsdata och framtagande av en förvaltningsgemensam standard för detta. Detta arbete kommer att fortsätta men kommande arbete bör också fokusera på:

 • Hur lärosätena kan/ska jobba vidare med att bevara forskningsdata.
 • Fortsatt arbete med en gemensam gallringsframställan.
 • Allmänt stöd för en modern informationshantering i sektorn i stort.

Gruppens arbete ska samordnas med andra relevanta grupper som hanterar forsknings- och utbildningsinformation.

Sammansättning

Till ledamöter för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2018 utses:​

 • Susanne Kristensson, universitetsdirektör, Lunds universitet (ordförande)
 • Anna Connell, arkivarie, Mittuniversitet
 • Anna Danielsson, Göteborgs universitet
 • Charlotte Eriksson, Försvarshögskolan
 • Dan Holfve, högskolearkivarie, Chalmers tekniska högskola
 • Hanna Höie, arkivarie, Malmö universitet
 • Anders Ideskog, verksamhetsarkitekt, Göteborgs universitet
 • Chatarina Larson, universitetsjurist, Umeå universitet
 • Lars Lind, IT-chef, Stockholms konstnärliga högskola
 • Margareta Ödmark, Stockholms universitet
 • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Rekommendation - reviderad