Arbetsgrupper > Expertgruppen för arkiv- och informationshantering

SUHF:s expertgrupp för arkiv- och informationshantering

Under perioden 1 februari 2013 till 31 januari 2014 arbetade inom SUHF en arbetsgrupp för arkiv- och dokumenthanteringsfrågor.

Gruppen lämnade en slutrapport som redovisades för Förbundsförsamlingen i mars 2014. Gruppen rekommenderade i slutrapporten att fortsatt arbete, men med ett något bredare perspektiv, skulle bedrivas inom SUHF och detta stöddes av Förbundsförsamlingen.

Uppdrag

Den snabba teknikutveckling som pågår innebär stora utmaningar, men även stora möjligheter, för informationshanteringen.

För att kunna möta dessa utmaningar behöver lärosätena samverka kring dessa frågor. Detta görs idag inom det nationella arkivarienätverket men det finns behov av att även samverka mer strukturerat och långsiktigt inom vissa angivna områden och detta arbete ska under den kommande tvåårsperioden bedrivas av en expertgrupp inom SUHF.

Expertgruppens uppdrag gäller för perioden 1 januari 2015 – 31 december 2016.

Sammansättning

 • Susanne Kristensson, universitetsdirektör, Lunds universitet, ordförande
 • Lotta Lindberg, arkivarie, Kungliga Tekniska högskolan
 • Johan Andersson, chef för rektors kansli, Mälardalens högskola
 • Chatarina Larson, universitetsjurist, Umeå universitet
 • Mia Lindegren, IT-chef, Uppsala universitet
 • Dan Holfve, högskolearkivarie, Chalmers
 • Johan Sjöberg, universitetsarkivarie, Uppsala universitet
 • Anna Danielsson, arkivarie, Göteborgs universitet
 • Anders Ideskog, verksamhetsarkitekt, Göteborgs universitet
 • Mårten Karlsson, arkivarie, Mälardalens högskola
 • Marianne Granfelt, generalsekreterare, SUHF

Dokument