Arbetsgrupper > Expertgruppen för fastighetsfrågor

Expertgruppen för fastighetsfrågor

SUHF:s styrelse beslutade den 15 december 2015 följande uppdrag till expertgruppen för fastighetsfrågor för mandatperioden 2016-2017.

Syfte och uppdrag

Lokalförsörjning vilar sedan 1993 på universitet och högskolor. SUHF:s styrelse beslutade i juni 2011 att inrätta en expertgrupp för fastighetsfrågor. Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med professionalisering av lokalförsörjningsansvaret i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt för fastighetsfrågorna oberoende av om detta gäller Akademiska Hus eller andra fastighetsägare.

Expertgruppen för fastighetsfrågor bör i sitt arbete beakta hur den kan bidra till de frågor som lyfts fram i manifestet Framtiden börjar nu, manifest för dialog om den svenska högskolan 2030 (2013) som ska utgöra ledstjärna för SUHF:s arbete kommande år.

Förutom att vara stöd till styrelse och presidium i lokalfrågor, bl.a. genom förslag till remissyttranden, bör följande frågor ingå i gruppens arbete under kommande mandatperiod.

Expertgruppen ska

 • bevaka frågor rörande ökad självständighet i lokalfrågor
 • analysera hur donationer till lärosätena kan få en bättre hantering vid landets läro­säten; arbetet bör bland annat ta utgångspunkt i rapporten Ökad handlingsfrihet för statliga lärosäten, en rapport till Stockholm-Uppsala universitetsnätverk (Heckscher 2015)
 • analysera hur den nya lagen om offentlig upphandling (LOU), som kommer under 2016, ska tillämpas vid ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för utbildning och forskning vid universitet och högskolor
 • arbeta med lärosätenas offentlighet relativt studenternas och anställdas säkerhet i frågor som gäller sådant som fysiska hot, stölder, tillgänglighet och öppenhet
 • tillse att det finns en samlad kunskap kring lokalförsörjningsläget för universitet och högskolor genom kontinuerlig dialog med olika hyresvärdar; arbetet bör även beakta lärosäten med medicinsk fakultet och lärosätenas förhållande till landstingen som fastighetsägare och förvaltare
 • ha kontinuerliga träffar med såväl Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som bransch­organisationen Studentbostadsföretagen, då studentbostadsfrågan är ständigt aktuell och därför bör ha hög prioritet.

Expertgruppen ska dessutom överväga värdet av att genomföra workshops, seminarier eller konferenser inom gruppens verksamhetsområde. Den ska ha en sådan sammansättning att den kan ta sig an övergripande frågor kring lokalförsörjning ur olika aspekter.

Gruppen ska ha en sådan sammansättning att den kan ta sig an övergripande frågor kring lokalförsörjning ur olika aspekter. Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Mandatperiod

Mandatperioden är 1 januari 2016 - 31 december 2017.

Sammansättning

 • Staffan Sarbäck, universitetsdirektör, Luleå tekniska universitet (ordförande)
 • Christel Olsson, fastighetschef, Linnéuniversitetet (verkställande ledamot)
 • Åsa Bergenudd, fastighetschef, Lunds universitet
 • Nadja Frisk, lokalförsörjningschef, Göteborgs universitet
 • Karolina Ganhammar, fastighetschef Linköpings universitet
 • Lennart Ilke, fastighetsdirektör, Karolinska institutet
 • Peter Liljenstolpe, högskoledirektör, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
 • Lena Lundqvist, fastighetschef, Stockholms universitet
 • Martin Melkersson, universitetsdirektör, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Richard Olsson, enhetschef lokalförsörjningsenheten, Umeå universitet
 • Birgitta Wickman, avdelningschef, Malmö högskola
 • från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius (sekreterare)

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har rätt att utse en ledamot.