Arbetsgrupper > Expertgruppen för fastighetsfrågor

Expertgruppen för fastighetsfrågor

Lokalförsörjning vilar sedan 1993 på universitet och högskolor. SUHF:s styrelse beslutade den 21 juni 2011 att inrätta en expertgrupp för fastighetsfrågor. Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med professionalisering av lokalförsörjningsansvaret och i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt.

Syfte och uppdrag

Expertgruppen för fastighetsfrågors första mandatperiod går ut 2013-12-31 och inför den kommande perioden finns många angelägna frågor som gruppen bör arbeta med. Gruppen bör i sitt arbete beakta hur den kan bidra till de frågor som lyfts fram i det manifest som ska utgöra ledstjärna för SUHF:s arbete kommande år.

Förutom att vara stöd till styrelse och presidium i lokalfrågor bör följande frågor ingå i gruppens arbete under kommande mandatperiod :

 • Ökad självständighet i lokalfrågor – diskussion och kartläggning bör göras för att belysa hur bättre rådighet över lokaler kan uppnås. Frågan om donationer och hur dessa kan få en bättre hantering är också mycket central. Möjligheten till längre hyresavtal är mycket angeläget – en PM som kan sändas till departementet bör tas fram under 2014.
 • Universitetskanslersämbetet upprättar årligen en årsrapport för universitet och högskolor i vilken redovisas lärosätenas lokalkostnader i procent av de totala kostnaderna. Uppgifterna är inte helt jämförbara då det finns skillnader i vilka kostnader som olika lärosäten innefattar i lokalkostnader. Då dessa siffror utgör underlag i UK-ämbetets arbete med effektivitetsgranskning är det viktigt med en rättvisande, korrekt och jämförbar redovisning av lokalkostnaderna – en redovisning med förslag till förbättringar bör sammanställas under 2014 och samtidigt bör en parallell, rättvisande bild tas fram. Även denna bör presenteras under 2014.
 • Frågan om när Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för utbildning och forskning vid universitet och högskolor behöver tydliggöras och gäller oaktat hyresvärd och dennas skyldighet att tillämpa LOU. En grupp med kompetens inom såväl lokalförsörjning som juridik och upphandling behöver snarast tillsättas med uppgift att utarbeta förslag till rekommendationer att fastställas senast juni 2014.
 • Inom sektorn finns ett flertal fastighetsbolag som hyresvärdar. Fastighetsgruppen bör tillse att det finns en samlad kunskap kring lokalförsörjningsläget och man bör kontinuerligt följa hur dessa bolag agerar och så långt det är möjligt också ha regelbundna träffar. Avseende Akademiska hus bör frågan om bolagets avkastningskrav särskilt följas.
 • Studentbostadsfrågan är ständigt aktuell och bör ha hög prioritet. Gruppen bör ha kontinuerliga träffar med såväl Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) som branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

Gruppen ska ha en sådan sammansättning att den kan ta sig an övergripande frågor kring lokalförsörjning ur olika aspekter. Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.

Mandatperiod

Mandatperioden är 1 januari 2016 - 31 december 2017.

Sammansättning

 • Staffan Sarbäck, universitetsdirektör, Luleå tekniska universitet (ordförande)
 • Christel Olsson, fastighetschef, Linnéuniversitetet (verkställande ledamot)
 • Åsa Bergenudd, fastighetschef, Lunds universitet
 • Nadja Frisk, lokalförsörjningschef, Göteborgs universitet
 • Karolina Ganhammar, fastighetschef Linköpings universitet
 • Lennart Ilke, fastighetsdirektör, Karolinska institutet
 • Peter Liljenstolpe, högskoledirektör, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
 • Lena Lundqvist, fastighetschef, Stockholms universitet
 • Martin Melkersson, universitetsdirektör, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Richard Olsson, enhetschef lokalförsörjningsenheten, Umeå universitet
 • Birgitta Wickman, avdelningschef, Malmö högskola
 • från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius (sekreterare)

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har rätt att utse en ledamot.