Arbetsgrupper > Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor

Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor

SUHF:s styrelse beslutade den 14 december 2016 mandat och uppdrag för Expertgruppen för forsknings­administrativa frågor för mandatperioden 2017-2018. 

Syfte 

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med forskningsadministrativa frågor nationellt och internationellt samt i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt.

Det övergripande uppdraget för gruppen är att främja ett nationellt erfarenhets­utbyte vad gäller forskningsadministrativa frågor inom sektorn.

Uppdrag

Expertgruppen ska

 • bevaka och råda styrelsen i frågor som rör nationella, EU-relaterade och internatio­nella forskningsadministrativa frågor
 • uppmärksamma styrelsen på eventuella behov av agerande från SUHF i nationella,
 • EU-relaterade och internationella forskningsadministrativa frågor
 • fungera som referensgrupp för relevanta forskningsadministrativa frågor
 • ge styrelsen underlag till remissvar eller ta fram underlag inom arbetsområdet
 • informera SUHF om pågående utveckling och best practice.

Expertgruppen ska under mandatperioden 2017-2018

 • arbeta aktivt med de forskningsadministrativa frågor som lyfts i den forskningspolitiska propositionen, bl.a.
 • anordna en workshop för diskussion och erfarenhetsutbyte kring förändringen av antalet doktorander över tid och orsaker till det
 • ta fram underlag rörande forskningsadministrativa frågor till styrelsen till gemensamt inspel till EU:s kommande ramprogram
 • bidra till det årliga dialogseminariet för lärosäten och forskningsfinansiärer
 • årligen anordna seminarium/konferens med anknytning till expertgruppens sak­områden
 • bevaka och vid behov föreslå åtgärder i frågor som rör administration vid ansökan och återrapportering av forskningsmedel till forskningsfinansiärer
 • bidra till förbättringar i Prisma (Fortes, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem).

Sammansättning

 • Katarina Bjelke, Uppsala universitet (ordförande)
 • Lasse Thorell, Sveriges Lantbruksuniversitet (verkställande ledamot)
 • Eva-Lisa Ahnström, Blekinge tekniska högskola
 • Sigridur Beck, Göteborgs universitet
 • Lana Hallengren, Chalmers tekniska högskola
 • Brita Larsson, Lunds universitet
 • Max Lundberg, Högskolan i Halmstad
 • Martin Putsén, Linköpings universitet
 • Annett Wolf, Umeå universitet
 • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

SFS har rätt att utse en ledamot.

Ordförande och verkställan­de ledamot utgör arbetsutskott, som snabbt kan agera och råda SUHF:s styrelse i akuta frågor.

Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget. Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.