Arbetsgrupper > Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor

Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor

SUHF:s styrelse beslutade den 11 december 2014 mandat och uppdrag för Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor för mandatperioden 2015-2016. Expertgruppen har funnits sedan oktober 2012.

Syfte och uppdrag

Syftet med gruppen är att stärka och stödja sektorns arbete med forskningsadministrativa frågor nationellt och internationellt samt i vissa frågor ge underlag för att sektorn genom SUHF ska kunna agera gemensamt. Det övergripande uppdraget för expertgruppen är att främja ett nationellt erfarenhetsutbyte vad gäller forskningsadministrativa frågor inom sektorn.

Expertgruppen ska

 • bevaka och råda styrelsen i frågor som rör nationella, EU-relaterade och internationella forskningsadministrativa frågor
 • uppmärksamma styrelsen på eventuella behov av agerande från SUHF i nationella, EU-relaterade och internationella forskningsadministrativa frågor
 • fungera som referensgrupp för relevanta forskningsadministrativa frågor
 • ge styrelsen underlag till remissvar eller ta fram underlag inom arbetsområdet
 • informera SUHF om pågående utveckling och best practice.

Expertgruppen ska under mandatperioden 2015-2016 bland annat

 • bidra till det årliga dialogseminariet för lärosäten och forskningsfinansiärer
 • ha en arbetsgrupp för lokala forskningsinformationssystem (CRIS)
 • fortsätta att utreda behovet av, förutsättningarna för och, om lämpligt, föreslå rekommen-dationer avseende den administrativa hanteringen av villkoren för externfinansierad forskning
 • årligen, eller möjligen vartannat år, anordna seminarier med anknytning till expertgruppens sakområden
 • bidra till arbetet med SUHF:s Afrika-projekt med frågor med forskningsadministrativ anknytning
 • bevaka och vid behov föreslå åtgärder i frågor som rör administration vid ansökan och återrapportering av forskningsmedel till forskningsfinansiärer
 • bidra till förbättringar i Prisma (Fortes, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem).

Mandatperiod

Mandatperioden är 2015-01-01 -- 2016-12-31.

Sammansättning

 • Katarina Bjelke, Uppsala universitet (ordförande)
 • Ludde Edgren, Göteborgs universitet (verkställande ledamot)
 • Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Tekniska högskola
 • Lana Hallengren, Chalmers Tekniska högskola
 • Max Lundberg, Högskolan i Halmstad
 • Martin Putsén, Linköpings universitet
 • Lars Thorell, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Tina Trollås, Lunds universitet
 • Annett Wolf, Umeå universitet
 • Cecilia Björkdahl, Karolinska institutet (ordförande i Arbetsgruppen för forskningsinformation, adjungerad)
 • Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)

Ordförande i Arbetsgruppen för forskningsinformation är adjungerad. SFS har rätt att utse en person.

Gruppen får själv adjungera de personer man anser nödvändiga för hela eller delar av uppdraget.

Arbetsutskott

Ordförande och verkställande ledamot utgör arbetsutskott som snabbt kan agera och råda SUHF:s styrelse i akuta frågor.

Initiativ som kan innebära kostnader för SUHF ska stämmas av med presidiet.