Arbetsgrupper > Expertgruppen för internationaliseringfrågor

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

SUHF:s förbundsförsamling diskuterade vid sitt möte den 26 mars 2015 bildandet av en expertgrupp för internationaliseringsfrågor.

En fråga om SUHF:s arbete med internationaliseringsfrågor hade tidigare under året inkommit till styrelsen från projektet Study Destination Sweden (SDS) med anledning av att projektet avslutas i och med utgången av 2015.

Förbundsförsamlingen beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en expertgrupp för internationalisering. Uppdraget har diskuterats utifrån erfarenheter från SDS men också utifrån behov inom andra områden än dem som SDS hanterat. Avgränsningar gentemot andra expertgrupper inom SUHF har också varit en viktig utgångspunkt i diskussionen om uppdraget.

Då expertgruppen är ny är det inte lämpligt att uppdraget blir alltför preciserat. Gruppen bör istället ges ett mandat att under sin första tid diskutera och precisera sitt uppdrag. En första uppföljning med synpunkter kring uppdraget bör lämnas till styrelsen i juni 2016. En lägesrapport kring arbetet bör också redovisas för förbundsförsamlingen vid mötet den 14 april 2016.

Uppdraget

En övergripande utgångspunkt är att expertgruppens uppdrag ska behandla internationaliseringsaspekter avseende hela lärosätenas verksamhet, såväl utbildning, som forskning och samverkan.

Vidare bör gruppens uppdrag huvudsakligen vara att arbeta med strategiska frågor rörande internationalisering, särskilt bör detta gälla hur bättre förutsättningar för lärosätenas internationalisering kan skapas. Detta kan åstadkommas genom påverkansarbete i olika kanaler, genom att verka för större synlighet för Sverige som global aktör samt genom att vara en drivande kraft för lärosätena i diskussioner rörande gemensamma utmaningar kopplat till internationalisering.

Arbetet i expertgruppen bör också inkludera att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan medlemslärosätena.

För att ta tillvara kunskap och erfarenheter från andra grupperingar bör gruppen ha god kontakt med formella såväl som informella nätverk. Den arbetsgrupp som inom SDS arbetat med marknadsföring, kallad arbetsgrupp 1, bör på grund av mycket värdefull kompetens och som väsentlig del av samverkan med Svenska Institutet, utgöra en särskild undergrupp med regelbunden kontakt med expertgruppen. Representant för gruppen bör vid behov adjungeras till expertgruppens möten.

Expertgruppen ska också verka för att internationella frågor får synlighet i andra expertgruppers arbete.

Gruppens sammansättning

Till ledamöter för perioden 2015-09-01 till 2017-12-31 har utsetts

 • Eva Malmström Jonsson, professor, Kungliga Tekniska högskolan (ordförande)
 • Per Nilsson, internationell strateg, Umeå universitet (verkställande ledamot)
 • Richard Stenelo, internationell chef, Lunds universitet
 • Maria Engelmark, internationell direktör, Linköpings universitet
 • Christina Murray, internationell strateg, Kungliga Tekniska högskolan
 • Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet
 • Cecilia Christersson, vicerektor, Malmö högskola
 • Afrouz Behboudi, professor, Högskolan i Skövde
 • Lars Ågren, förvaltningschef, Handelshögskolan i Stockholm
 • Jacob Adamowicz, utsedd av SFS
 • Linda Gerén, SUHF:s kansli (sekreterare)

För att vara framgångsrik i påverkansarbete och drivande i internationella sammanhang krävs tid. En ledamot bör därför vara verkställande och, åtminstone inledningsvis, ha möjlighet att avsätta särskild tid för arbetet.

Under gruppens första mandatperiod ska detta finansieras med kvarvarande medel från SDS verksamhet. Inför kommande perioder måste en utvärdering göras och förbundsförsamlingen bör i oktober 2017 ta ställning i frågan om fortsatt finansiering. Inledningsvis bör mellan 20-40 % av en anställning avsättas för uppdraget.

Ny definition av internationalisering

Expertgruppen vill sprida följande nya definition av internationalisering för diskussion: 

"De Wit, Hunter, Howard & Egron-Polak (2015) uttrycker att det är en medveten process att integrera en internationell, interkulturell och global dimension i syfte att höja kvaliteten på eftergymnasial utbildning och forskning för studenter och personal och därigenom bidra på ett meningsfullt sätt till samhällsutvecklingen."