Arbetsgrupper > Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Expertgruppen för kvalitetsfrågor

SUHF:s förbundsförsamling tog den 21 oktober 2015 del av den slutrapport som Expertgruppen för kvalitetsfrågor sammanställt utifrån sitt arbete under perioden 2014-2015. Förbundet ställde sig bakom de rekommendationer till fortsatt arbete som rapporten innehöll.

Uppdrag

Expertgruppen för kvalitetsfrågor har sedan gruppen bildades ett övergripande uppdrag att främja ett nationellt erfarenhetsutbyte inom högskolesektorn när det gäller kvalitetsutveckling inom forskning, utbildning och administration.

För den kommande perioden ska uppdraget främst fokusera på systemfrågor avseende kvalitet inom såväl forskning som utbildning och administration.

I arbetet ska expertgruppen samverka med andra grupper inom SUHF och expertgruppen kan även skapa undergrupper för särskilda arbetsuppgifter. Även internationella kontaktytor bör skapas och användas i arbetet.

Expertgruppen ska vidare

 • vara ett stöd för SUHF:s styrelse i dess arbete med förbundets ställningstagande kring kvalitetsfrågor
 • aktivt bidra i arbetet med implementering av ett nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning
 • skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan lärosäten i arbetet med utveckling av interna kvalitetssystem
 • tillgängliggöra den framtagna kunskapsöversikten om forskningsfinansieringssystem och utifrån denna föra diskussion och debatt som eventuellt kan ligga till grund för sektorsgemensamma ställningstaganden.
 • följa regeringens arbete rörande kvalitetssäkring och utvärdering av forskning
 • uppmärksamma och problematisera administrationens funktion och ställning inom högskolan
 • tillsammans med Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometrifrågor fortsatt bevaka utvecklingen av fördelningssystem med bibliometriskt underlag särskilt i anslutning till den kommande forskningspropositionen.

Sammansättning

Ledamöter för perioden 2016-01-01 till 2017-12-31:

 • Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad, ordförande
 • Malin Östling, utvärderingschef, Göteborgs universitet, sekreterare
 • Marita Hilliges, rektor, Högskolan Dalarna
 • Ingrid Elam, dekan, Göteborgs universitet
 • Eva Öquist, högskoledirektör, Stockholms konstnärliga högskola
 • Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet
 • Bo-Anders Jönsson, rektorsråd, Lunds universitet
 • Johan Alvfors utsedd av Sveriges förenade studentkårer, SFS
 • Per Dannetun, forskningsdirektör, Linköpings universitet
 • Anders Söderholm, generalsekreterare, SUHF:s kansli