Arbetsgrupper > Expertgruppen för studieadministrativa frågor

Expertgruppen för studieadministrativa frågor

Möten hösten 2017

 • 5 september kl 9:30 - 12:30
 • 15 november kl 10:00 - 15:30 (obs tiden!)
 • 6 december kl 9:30 - 12:30

Möten våren 2018

 • 9 februari kl 9:30 - 12:30
 • 20 mars kl 10:00 - 15:00
 • 24 maj kl 09:30 -12:30

Om inget annat anges äger mötena rum på SUHF:s kansli i Stockholm.

Uppdrag

Expertgruppen för studieadministrativa frågor bereder och hanterar studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde till högskoleutbildning och utfärdande av examina. Expertgruppen ska i dessa frågor ge SUHF:s styrelse underlag till remissvar och rekommendationer. Expertgruppen ska lämna förslag till styrelsen på seminarier och andra aktiviteter som behövs för att ta reda på sektorns inställning i olika frågor.

Expertgruppen ska i sitt arbete under mandatperioden bidra till SUHF:s verksamhet för att möta framtidens utmaningar.

Prioriterade områden för 2016-2017 är:

 • Fortsätta arbetet med översynen av SUHF:s rekommendationer inom området
 • Fortsätta arbetet med behörighets- och urvalssystemet, möjligen i form av en konferens
 • Fortsatt bidra till att goda förutsättningar finns för alla att ta del av högre utbildning. Detta sker i hög utsträckning genom arbetet i undergrupperna för samordning av högskoleprovet och bedömningshandboksgruppen.
 • Bedömningshandboksgruppens funktion, arbetssätt och uppdrag
 • Högskoleprovet ur ett säkerhetsperspektiv
 • Tillsammans med UHR se över antal sökalternativ, mm vid de nationella/gemensamma antagningsomgångarna
 • Ökat fokus på situationen för internationella studenter exempelvis genom samarbete med SUHF:s expertgrupp för internationalisering
 • Följa arbetet med utveckling och förvaltning av studieadministrativa system som Ladok3 och NyA.

Expertgruppen ska utse personer till Samordningsgruppen för högskoleprovet samt, efter samråd med UHR, utse personer till Bedömningshandboksgruppen. I de fall då UHR i sina interna grupper har personer som utsetts av SUHF utgör expertgruppen en referens­grupp för dessa.

Innan projekt som innebär kostnader för förbundet startas ska samråd ske med SUHF:s presidium.

Ledamöter under mandatperioden 2016 - 2017

 • Jörgen Tholin, prorektor, Högskolan i Borås, ordförande
 • Christopher Sönnerbrandt, studieadministrativ chef, KI, verkställande ledamot
 • Ann Cederberg, förvaltningschef, Mälardalens högskola
 • Cilla Häggkvist, bitr. chef Studentavdelningen, Uppsala universitet
 • Brita Lundh, chef Studerandeavdelningen, Högskolan i Halmstad
 • Tarmo Haavisto, chef Student och utbildning, Lunds universitet
 • Peder Tjäderborn, chef Studentcentrum, Umeå universitet
 • Magnus Mörck, utbildnings- och forskningsadministrativ chef, Konstfack
 • Susanne Wadsborn-Taube, avdelningschef Universitets- och högskolerådet
 • Viveka Sahlberg, Universitets- och högskolerådet
 • Amanda Söderberg, Sveriges förenade studentkårer
 • Linda Gerén, utredare, SUHF, sekreterare 
 • Christina Murray, internationell strateg vid KTH, är adjungerad ledamot utsedd av expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Ordförande och verkställande ledamot utgör, med stöd av SUHF:s kansli, arbetsutskott som snabbt kan agera och råda SUHF:s styrelse i akuta frågor och bistå i överläggningar med exempelvis UHR.