Arbetsgrupper > Forum för bibliotekschefer

Forum för bibliotekschefer

SUHF etablerade 2006 Forum för Bibliotekschefer vid Svenska Universitet och Högskolor som en samverkansplattform inom SUHF i syfte att främja en god informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation till högre utbildning och forskning.

Syfte och uppdrag

Forum har på olika sätt bidragit med underlag och förslag till SUHF:s styrelse. Styrgruppen har också i olika sammanhang föreslagit representanter till nationella styr- och referensgrupper, främst till Kungl. bibliotekets inflytandestruktur. Kungl. biblioteket har ett uppdrag för samordning av de svenska universitets- och högskolebiblioteken och är därför en viktig samarbetspartner. Fr.o.m. 2011 har KB:s uppdrag utvidgats till att omfatta ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela bibliotekssektorn vilket gör att Forum får en ännu viktigare roll att representera lärosätenas bibliotek.

Forums grundläggande uppdrag är att

 • främja samverkan mellan medlemmarna i frågor av gemensamt intresse
 • verka för en god och effektiv informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation till högre utbildning och forskning
 • underrätta SUHF om viktiga utvecklingstendenser inom området
 • ge SUHF underlag till remissvar och rekommendationer
 • utgöra en samtalspartner gentemot myndigheter och organisationer efter uppdrag från SUHF:s presidium
 • initiera och genomföra seminarier i aktuella frågor och driva gemensamma utvecklingsprojekt.

Organisation och arbetssätt

Forum leds av en styrgrupp bestående av bibliotekschefer samt en representant för lärosätenas ledningar. Styrgruppen utses av SUHF:s presidium. Mandatperioden är två år. Forum kan tillsätta arbetsgrupper inom prioriterade områden. Forums styrgrupp fattar beslut om etablering och sammansättning av arbetsgrupper. Om arbetsgruppen vill genomföra aktiviteter som innebär kostnader för SUHF skall dessa godkännas av dess presidium. I möjligaste mån bör gälla att aktiviteter är ekonomiskt självbärande. 

Utlåtanden, förslag och skrivelser i SUHF:s namn skall beslutas av SUHF:s presidium eller styrelse. 

Styrgruppen skall fortlöpande hålla SUHF:s presidium underrättat om verksamheten och vid årsskiftet lämna en verksamhetsberättelse samt en handlingsplan för nästkommande år. SUHF:s kansli bistår med utskick och lokalbokningar m.m. 

Minnesanteckningar från styrgruppens möten finns i dokumentarkivet.

Dokumentation från vår- och höstkonferenser finns under konferensdokumentation.

Sammansättning

För mandatperioden 2016-2017 består styrgruppen för Forum för bibliotekschefer av

 • Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, ordförande
 • Mikael Sjögren, bibliotekschef vid Umeå universitet, verkställande ledamot
 • Daniel Forsman, bibliotekschef vid Chalmers
 • Lotta Haglund, bibliotekschef vid Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Jakob Harnesk, bibliotekschef vid Karlstads universitet
 • Margareta Hemmed, bibliotekschef vid Göteborgs universitet
 • Lisa Petersen, bibliotekschef vid Mälardalens högskola
 • Wilhelm Widmark, bibliotekschef vid Stockholms universitet

Vid styrgruppens möten deltar Linda Gerén från SUHF:s kansli.

Inriktning under 2016 – 2017

Forums fyrapunktsprogram: nationella utvecklingsområden. SUHF har i manifestet Framtiden börjar nu! identifierat viktiga områden för framtiden. Universitet och högskolor erbjuder en oöverträffat framgångsrik miljö att utbilda och forska för framtiden och samhällets bästa. För att långsiktigt klara detta måste högskolesektorn präglas av kompetens, dialog och profilering. SUHF:s Forum för bibliotekschefer har med utgångspunkt i manifestet under 2014-2015 skapat en plattform som grund för högskolebibliotekens arbete med att bidra till att utveckla högsta akademiska kvalitet i utbildning och forskning. Plattformen, Forum för bibliotekschefers program för fyra prioriterade utvecklingsområden, består av utvecklingsområden som identifierats som nationellt prioriterade; Tillgång till vetenskaplig information, Forskningsinformation och forskningsdata, Lärandemiljöer samt Biblioteken som kvalitetshöjare. Under perioden 2016-2017 kommer Forum att fortsätta att arbeta med dessa områden.

Kungliga bibliotekets samverkansstruktur och Nationell biblioteksstrategi. Kungl. Biblioteket har under 2015 presenterat en ny form av samverkansstruktur och SUHF har tillfrågats om att bidra med representanter till de grupper som ingår. Kungl. Biblioteket fick också under året ett särskilt regeringsuppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Strategin ska ge svar på bibliotekens roll i samhället, användarnas behov, nya medier, teknisk utveckling, nationell infrastruktur mm. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2019. Strategiarbetet omfattar även högskolebiblioteken. Forum kommer aktivt att delta i arbetet på olika sätt.