Arbetsgrupper > Forum för bibliotekschefer > Arbetsgrupper inom Forum för bibliotekschefer

Arbetsgrupper inom Forum för bibliotekschefer

Forum för Bibliotekschefer har tillsatt ett antal arbetsgrupper för olika programområden.

Uppdragen för arbetsgrupperna innefattar frågor av olika karaktär. Det kan dels röra sig om att ta fram underlag för diskussioner i Forum och styrgruppen i syfte att lägga fram förslag till SUHF för ställningstagande och dels röra sig om att inventera och komma med förslag när det gäller U&H-bibliotekens framtida roll i relation till befintliga samverkansaktiviteter, gemensamma tjänster etc. som i dagsläget drivs från och/eller koordineras av Kungl. Biblioteket (KB).

Arbetsgrupper

Arbetgruppen för bibliometri

Avslutade arbetsgrupper

Arbetsgrupper som har avslutats 2014

Arbetsgrupper som har avslutats 2010

  • Rekommendationer för kvalitetssäkring av publikationsdatabaser

Arbetsgrupper som har avslutats 2009

  • Framtidsfrågor
  • Högskolans elektroniska publicering
  • Kvalitetsfrågor och utvärdering av bibliotekens verksamhet

Arbetsgrupper som har avslutats 2008

  • Bibliotekets roll i utbildningen
  • Framtiden när det gäller katalogen
  • Gemensamma licenser till digitala informationsresurser
  • Kompetensutveckling