Arbetsgrupper > Forum för bibliotekschefer > Arbetsgrupper inom Forum för bibliotekschefer > Arbetsgruppen för gemensam teknisk infrastruktur

Arbetsgruppen för gemensam teknisk infrastruktur - uppdrag 2014

Forum för bibliotekschefer har inrättat arbetsgruppen för strategisk bevakning av SUHF-bibliotekens behov av gemensamma tjänster och tekniska system. Inriktningen är dels att bereda ärenden som hanteras inom ramen för Kungliga biliotekets inflytandestruktur, dels att bevaka behovet av nya tjänster och system, samt för samverkan mellan lärosätena, med Kungliga biblioteket, Vetenskapsrådet eller med andra aktörer.

Uppdraget

Uppdraget för SUHFs Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för gemensam teknisk infrastruktur är:

 1. Att identifiera behov inom universitets- och högskolebiblioteken avseende teknisk infrastruktur. Särskilt fokus ligger på tillgängliggörande av e-medier.
 2. Att fungera som beredande organ för SUHF:s ledamöter i aktuella grupperingar inom KB:s inflytandestruktur. Arbetsgruppen skall, utgående från universitetens och högskolornas behov, bevaka KB:s prioritering av utvecklingsinsatser.
 3. Att följa den tekniska utvecklingen och fånga upp behov av samverkan mellan SUHF-biblioteken.
 4. Arbetsgruppen rapporterar en gång per år eller vid behov till Forums styrgrupp.

Sammansättning

 • Morgan Palmquist, Mittuniversitetet (ordförande)
 • Daniel Forsman, Chalmers tekniska högskola
 • Anders Fåk, Linköpings universitet
 • Jette Guldborg Petersen/Henrik Åslund, Lunds universitet
 • Ann-Mari Jonsson, Göteborgs universitet
 • Linda Lindström, Karolinska Institutet
 • Peter Nilén, Malmö högskola
 • Jenny Samuelsson, Luleå tekniska universitet

Gruppen inrättades 1/1 2010. 

Dokumentation från seminariet om nationell infrastruktur augusti 2010, finns här. Dokumentation från seminariet oktober 2011 finns under Dokument till höger.