Arbetsgrupper > Forum för bibliotekschefer > Arbetsgrupper inom Forum för bibliotekschefer > Arbetsgruppen för gemensam teknisk infrastruktur > Arbetsgruppen för gemensam teknisk infrastruktur - uppdrag sep 2011 - dec 2013
Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Arbetsgruppen för gemensam teknisk infrastruktur - uppdrag sep 2011 - dec 2013

Forum för Bibliotekschefer har inrättat arbetsgruppen för strategisk bevakning av SUHF-bibliotekens behov av gemensamma tjänster och tekniska system. Inriktningen är dels att bereda ärenden som hanteras inom ramen för Kungliga Bibliotekets (KB) inflytandestruktur, dels att bevaka behovet av nya system och tjänster för samverkan mellan lärosätena, med KB eller med andra aktörer.

Uppdraget

Uppdraget för SUHFs Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för gemensam teknisk infrastruktur är:

 1. Att fungera som beredande organ och referensgrupp för SUHF:s ledamöter i aktuella grupperingar som KB inrättat för inflytande, så att det finns ett så brett underlag som möjligt i de frågor som hanteras i inflytandegrupperna. Arbetsgruppen skall, utgående från universitetens och högskolornas behov, bevaka KB:s prioritering av utvecklingsinsatser, drift och support, tillkomst av eventuellt nya system eller tjänster samt även avslutning av existerande system eller tjänster.
 2. Att kartlägga om det finns andra behov inom universitets- och högskolebiblioteken som kan uppfyllas av gemensamma system eller tjänster, som inte omfattas av KB:s expertgrupper, samt att om sådana behov existerar komma med förslag till prioriteringar och förslag till lösningar.
 3. Fånga upp behov av samverkan mellan SUHF-biblioteken och verka för att samverkan i olika former kommer till stånd mellan bibliotekens system och tjänster.
 4. Att bedriva en aktiv omvärldsbevakning och följa den tekniska utvecklingen av relevanta system och tjänster, samt att redovisa viktigare eller intressantare utveckling på detta område för Forum för bibliotekschefer.
 5. Att bevaka och – via representanterna i KB:s expertgrupper – verka för att KB:s nationella system stödjer interaktion med de system (inkl. administrativa system) som används av biblioteken på landets universitet och högskolor.
 6. Arbetsgruppen rapporterar en gång per år eller vid behov till styrgruppen.

Gruppens uppdaterade uppdrag från september 2011.

Sammansättning

 • Mats Almkvist, Umeå universitet
 • Annika Annemark, Blekinge tekniska högskola
 • Daniel Forsman, Chalmers
 • Jette Guldborg Petersen, Lunds universitet
 • Linda Lindström, Karolinska institutet
 • Ann-Mari Jonsson, Göteborgs universitet
 • Peter Nilén, Malmö högskola
 • Morgan Palmqvist, Mittuniversitetet, ordförande
 • Wilhelm Widmark, Stockholms universitet

Gruppen inrättades 1/1 2010. Handlingsplan 2012-2013.

Dokumentation från seminariet om nationell infrastruktur augusti 2010, finns här. Dokumentation från seminariet oktober 2011 finns under Dokument till höger.