Arbetsgrupper > HfR - Högskolornas forum för redovisningsfrågor

HfR - Högskolornas forum för redovisningsfrågor

Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor (HfR) är ett samarbetsorgan inom ekonomiområdet för universitet och högskolor inom SUHF och fungerar i dessa frågor också som en träffpunkt för samverkan med berörda myndigheter och utbildningsdepartementet. HfR leds av en styrgrupp och har funnits sedan mitten av 1990-talet.

Uppdrag 2016-2017

SUHF:s styrelse beslutade den 15 december 2015 uppdrag och sammansättning för Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR) mandatperioden 2016-2017.

Högskolans forum för redovisningsfrågor, HfR, har SUHF:s uppdrag att genom seminarieverksamhet och projekt utveckla god redovisningssed inom högskoleområdet, att diskutera principer, utarbeta rekommendationer och att utgöra samtalspartner gentemot departement och myndigheter i redovisningsfrågor. HfR ska vid sina seminarier uppmärksamma ekonomistyrningsfrågor samt på olika sätt främja effektivitet och lärande inom ekonomiområdet. HfR har att under perioden följa effekterna av implementeringen av SUHF:s redovisningsmodell och informera SUHF:s ledning om eventuella behov av justeringar.

I HfR:s uppdrag ingår också att uppmärksamma SUHF:s ledning på frågor i vilka remisser eller andra skrivelser bör avges eller rekommendationer utfärdas. Styrgruppen tar fram underlag till sådana yttranden. Styrelsen beslutar om den slutliga formuleringen av sådana skrivelser.

HfR leds av en styrgrupp. Styrgruppen har en mandatperiod om två år. Styrgruppen har rätt att utse de övriga arbetsgrupper som bedöms nödvändiga för arbetet. Vid inrättandet av arbetsgrupper ska behovet av bredast möjliga representation för sektorn beaktas. Mandatperioden för eventuella undergrupper bör inte överstiga styrgruppens egen.

Beslut om igångsättning av större projekt ska hänskjutas till styrelsen. Styrelsen kan besluta att vissa frågor ska hänskjutas till Förbundsförsamlingen för avgörande. Det senare bör t.ex. ske i ärenden där styrgruppens förslag skulle kunna innebära behov av uttaxering utöver medlemsavgiften från medlemmarna.

Styrgruppen ska fortlöpande hålla förbundets presidium underrättat om verksamheten och vid årsskiftet lämna en verksamhetsberättelse inklusive en ekonomisk redovisning.

Sammansättning

  • Susanne Wallmark, Malmö högskola (ordförande, fr.o.m. 2012)
  • Susanne Odung, KTH (fr.o.m. 2014, sammankallande, expert SUHF-modellen och ordförande i Redovisningsrådet)
  • Pia Grankvist, Stockholms universitet (fr.o.m. 2012)
  • Dan Guttke, Karlstads universitet (fr.o.m. 2017, representerar planeringscheferna)
  • Claes Nilsson, Uppsala universitet
  • Per Setterberg, Chalmers tekniska högskola (fr.o.m. 2016)
  • Eva Tegelberg, Karolinska Institutet (fr.o.m. 2017)
  • Peter Tellberg, Göteborgs universitet (fr.o.m. 2017)
  • från SUHF:s kansli deltar Lars Alberius.

Utvecklingsbank

Vid universitet och högskolor bedrivs ständigt utvecklingsarbeten inom ekonomiområdet. För att stimulera erfarenhetsutbyte mellan lärosäten så har HfR en utvecklingsbank som är en katalog över nyligen avslutade, pågående och planerade projekt.

Kontakt