Redovisningsrådet

Inom HfR finns ett redovisningsråd. Rådets uppgift är att tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och ESV i syfte att underlätta för sektorns myndigheter.

I mars 2007 ställde sig förbundsförsamlingen bakom grunderna i rapporten Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor som avlämnades av SUHF:s dåvarande arbetsgrupp för full kostnadstäckning.

Redovisningsrådet har ansvaret för att förvalta modellen. Detta medför ansvar för att bevaka behov av förändringar eller förtydliganden och lämna förslag till styrgruppen.

Rådet ska

  • utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisningskrav
  • medverka i besvarandet av remisser, som ställs till lärosätena, avseende ekonomistyrning
  • bistå vid frågor om SUHF-modellen.

Redovisningsrådet består under 2018-2019 av följande personer:

  • Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet (ordförande)
  • Margareta Uvhagen Antoni, Uppsala universitet
  • Stefan Axelsson, Högskolan i Skövde
  • Paul Hansson, Göteborgs universitet 
  • Malin Larsson Lewin, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Cecilia Sjöström, Lunds universitet
  • Andreas Sundberg, Linköpings universitet