Övriga projekt (se även övriga projekt)

Projekt inrapporterade under 2014

Ö 61 R x Anläggningsmodul (Luleå tekniska universitet) (november 2014)

Införande av anläggningsmodulen AT. Byte av anläggningsmodulen FA till AT i ekonomisystemet Agresso.

Avslutas december 2014

Suzanne.Strom@ltu.se

Ö 60 Eliminering av internfakturering / Karolinska institutet (maj 2014)

Genomförs 2015.

cecilia.modig@ki.se, 076-131 39 22

Ö 61 Utveckling av system för registrering av externa forskningsansökningar / Linnéuniversitetet (sep 2014)

De statliga forskningsanslagen till landets lärosäten tilldelas till viss del baserat på hur framgångsrikt man lyckats med externfinansiering. Med anledning av detta har ledningen för Linnéuniversitet de senaste åren följt upp både hur mycket man beviljats men också hur mycket man har sökt och relationen mellan dessa, dvs hur framgångsrika ansökningarna varit.

På Linnéuniversitet har vi inte haft något bra system för att ha koll på ansökningar och i vissa fall blir dessa inte ens diarieförda. Det var därför angeläget att skaffa ett system som både ger oss möjlighet att ge ledningen de underlag de efterfrågar men även ett system som är enkelt, kvalitetssäkert och ger ett mervärde både för användarna och forskarna. Det sistnämnda var en viktig faktor, varför valet slutligen blev att utveckla det befintliga projektregistret i ekonomisystemet Agresso, vilket innebär att inga insatser har behövt läggas på omlärning.

Start våren 2014, pågår och beräknas klart vid året 2014 slut.

Under några år har frågan diskuterats och lämpliga system sökts och undersökts. Till slut fann vi en lösning att utveckla det nuvarande ekonomissystemets projektregister. Detta startade vi med våren 2014 och nu hösten 2014 har vi börjat använda systemet. Det kommer vara flera avstämningar för att kontrollera att det fungerar som tänkt, men vi hoppas kunna säga att det är klart när året är slut.

Björn Svensson, 0470-76 75 62 eller Charlotte Wiksell, 0470-70 80 04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt inrapporterade under 2013

Ö 13 Hyressättning externt/internt vid nytt samlat campus / Högskolan Väst

Hela projektet avslutat

Ö 51 Competera – personalsystem / Sophiahemmet Högskola

Kartläggning och löpande dokumentering av kompetens och utbildning

Implementering pågår sedan 2012

Klart 2014

Ann-Britt Millgård 08-406 2913

Ö 52 FLEX – HR / Sophiahemmet Högskola

Underlätta och samordna löneprocessen

Implementerat och klart 2011

Ann-Britt Millgård 08-406 2913

Ö 53 Ny hemsida inkl facebook och sociala medier / Sophiahemmet Högskola

Bättre kommunikation

Implementering pågår sedan 2013, Klart 2013

Louise Edlund 08-406 2938

Ö54 My Network – anmälningssystem och studentdatabas uppdragsutbildning / Sophiahemmet Högskola

Anmälningsförfarande kurser o konferenser samt kalkylsystem (inkl fakturering)

Implementering pågår sedan 2013, Klart 2014

Liselotte Egeland 08-406 2818

Ö 55 Projektprocessen / Karlstads universitet

Effektivisera och förbättra hanteringen av projekt. Möta externa krav på dokumentation och hantering av projekt , säkerställa kvalitet i hantering av projekt, tydliggöra roller och ansvarsområden. Standardisering av mallar.

Avslutat 2011

Nina Sundelin, 054-7001069, nina.sundelin@kau.se

Ö 56 Projektstöd / Linnéuniversitetet

Samordning av projektstöd till fakulteter och institutioner av ekonomiavdelning, ledningskansli och avdelning för externa relationer. Syftet är att stödja projektet administrativt med diarieföring av ansökan, kalkyler, budget och revison från idé till slutrapport.

Pågår, klart 2014

Charlotte Byström, 0480-44 60 06, charlotte.bystrom@lnu.se

Ö 57 FLEX – Reseräkningsmodul / Sophiahemmet Högskola

Underlätta och samordna löneprocessen - reseräkningar

Avslutat 2011

Ann-Britt Millgård 08-406 2913

Ö 58 Tjänsteplaneringssystem "Planum" / Högskolan Väst

Högskolan har ett egenutvecklat system för tjänstplanering som nu är infört på en institution. Övriga institutioner ska också införa systemet.

Pågår

Det ska vara infört vid samtliga institutioner senast 2014.

Projektledare: Katarina Sundin, katarina.sundin@hv.se

 Ö 59 Utveckla och förbättra prognosarbetet / Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Utveckla rapporter i Agresso för uppföljning och prognosarbete per verksamhet organisatorisk enhet. Dessa summeras sedan till en total rapport som visar det totala resultatet.

Pågår

Klart 2014.

Anna-Karin Rigbert, 08-120 538 39, anna-karin.rigbert@gih.se