Projektredovisning-Kalkylering (se även tidigare projekt)

Projekt inrapporterade under 2014

P 34 Anvisningar till projekthanteringsprocessen från ansökan till utvärdering av projektet inklusive checklistor / Lunds universitet (maj 2014)

Syftet är att samla all information om projekthantering för både forskare, ekonomer och prefekter på ett ställe och kunna ge stöd i processen till berörda.

Avslutat 2013. Se: http://www2.eken.lu.se/manuals/ea2004/Kapitel11.php#111

Cecilia Sjöström, 046-222 71 74, cecilia.sjostrom@eken.lu.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt inrapporterade under 2013

P 17 Rutin för upprättande av avtal/hantering av avtal / Högskolan Väst

Arbetet har resulterat i att högskolans jurist samt ekonomer numer är involverade i ansökningsprocessen av externa medel. En checklista har tagits fram som skall bifogas ansökan innan påskrift av beslutsfattare inom högskolan.

avslutat

P 18 Full kostnadstäckning enligt SUHF:s modell / Högskolan Väst

avslutat

P 24 Automatisk projektperiodisering / Mittuniversitetet

Översyn av projektperiodiseringsmodell samt automatisk periodisering externfinansierade projekt

planeras

Ingrid.Hallberg@miun.se, tel 063-165455

P 25 Avtalsreskontra i Agresso / Karolinska Institutet

Systemstöd för inkomstprognoser och rapportering mot externa intressenter.

Avslutad 2013.

Cecilia Modig, 076-131 39 22, cecilia.modig@ki.se

P 26 Införande SUHF-modellen för indirekta kostnader / Lunds universitet

Införa SUHF-modellen

avslutat 2010

Ann-Kristin Mattsson, ann-kristin.mattsson@rektor.lu.se

P 27 Ekonomisk kontraktsdatabas / KTH

Sammanhållen administration av framför allt externfinansierade projekt

Beräknas klart 2013

Urban Sjöström, us@kth.se, 08-790 72 38

P 28 Flerårig projektbudgetering / KTH

Fleråriga projektbudgetar för bättre styrning och uppföljning av framför allt externfinansierade projekt.

Beräknas klart 2013

Urban Sjöström, us@kth.se, 08-790 72 38

P 29 Projekt Forskningsavtal/ansökan databas / Högskolan i Halmstad

Att kunna redovisa forskningavtal/ansökan kopplat till forskare/FO miljöer/finansiär

Utvärdering av befintliga system pågår

Avslut snarast under 2013

P 30 Centuri – dokumenthantering, avtalshantering, avvikelserapportering / Sophiahemmet Högskola

Implementering pågår sedan 2012

Klart 2013

Sophiahemmet Ideell förening (koncern)

Catarina Blomgren 08-406 2877

P 31 Kontraktreskontra (KRK) / Umeå universitet

Skapa ett effektivt och tillgängligt systemstöd för kvalitetssäkrad och enhetlig redovisning och kontraktshantering samt underlätta uttag av ekonomiska projektdata för uppföljning.

Avslutat i april 2012

Införande av Kontraktdatabas integrerad med ekonomisystemet Raindance, för att förenkla uppföljning och uttag av ekonomiska projektdata. Fler koder i ekonomisystemet att söka på och enklare att bevaka dispositionstider. Hanterar även rekvisitioner i ekonomisystemet vilket ger ökad överblick och kontroll över rekvirerade medel som ännu ej erhållits. Rekvirerat/fakturerat kan jämföras med kontraktsbelopp vilket minskar risken att beviljade belopp ej blir rekvirerade.

Annica Eriksson, 090-786 66 41, Annica.Eriksson@umu.se

P 32 Projektdatabas / Mälardalens högskola

Ge överblick över alla externfinansierade projekt, inklusive ansökningsfas dvs även de som inte resulterar i beviljade medel

planeras

Beslut om systemstöd under 2013

Samarbete beror på vilket system som väljs. Inledande samarbete med Örebro Univ.

Björn Magnusson   bjorn.magnusson@mdh.se

P33 Kontraktsdatabas – KDB / Örebro universitet

Projektet ska införa ett IT-baserat stödsystem för hantering av ansökningar och kontrakt.

Projektet beräknas vara klart under 2014

Katarina Fröding, 019-3010 66, katarina.froding@oru.se