Redovisningssystem-Kodplan (se även tidigare projekt)

Projekt inrapporterade under 2015

R 40 Upphandling av ekonomisystem (EASY)

Upphandling av system som hanterar daglig redovisning inkl. reskontror, elektronisk fakturahantering, projektmodul, budgetering och rapportering.

Annonserat 2015-09-22. Införande under 2017.

Edrun Eriksson, 018-471 1809, edrun.eriksson@uadm.uu.se

Projekt inrapporterade under 2014

R 39 Interna kontroller och periodiseringsblankett / Luleå tekniska universitet (oktober 2014)

Interna kontroller sker inom redovisningsområdet. Vid granskning av den sk periodiseringsblanketten i tertialbokslutet framkom att den kan innehåller felaktigheter. Den ifylls manuellt men utfallssiffrorna kommer nu att tas fram med automatik från ekonomisystemet. I bokslut 2014 ska den automatiska periodiseringsblanketten användas.

Avslutas december 2014.

Anette.Lofstedt@ltu.se

R 34 Inventariehållning / Luleå tekniska universitet (reviderad, oktober 2014)

Införande av system för märkning och inventering av anläggningstillgångar och stöldbegärliga tillgångar. Systemet Regitwise är infört och märkning är gjord av anläggningstillgångar och stöldbegärliga tillgångar på hela universitetet. Anvisningar för inventariehållning är framtagna och anvisningarna för anläggningstillgångar är uppdaterade och anpassade. Institutionerna är utbildade, har fått utrustning och tagit fram institutionsspecifika anvisningar och organisation. I bokslut 2014 kommer inventering ske på det nya sättet via skanning av streckkod.

pågår, klart under 2015

Anette Löfstedt, tel 0920-492157, Anette.Lofstedt@ltu.se

R 18 Agresso kundfaktuering/kundreskontra / Karolinska Institutet (maj 2014)

Effektivare rutiner kring kundfakturering, inbetalningar, påminnelse- och kravhantering.

Genomförs 2015.

Cecilia Modig, 076-131 39 22, cecilia.modig@ki.se

R 25 Översyn objektsplan / Högskolan i Skövde (reviderad) (maj 2014)

Nuvarande konto- och objektsplan härstammar från 2004 och en då genomförd omorganisation på institutionsnivå. 2014 kommer att innebära en ny större omorganisation på lärosätet. Lämpligt att anpassa kodplanen till detta.

Avslutad 2013.

Stefan Axelsson, 0500-448012; stefan.axelsson@his.se

R 26 Översyn kodplan / Högskolan Väst (reviderad) (maj 2014)

Högskolan har haft samma kodplan sedan 2002. Vi behöver få en bättre struktur som är anpassad till både externa krav och interna behov.

Påbörjad våren 2014. Beräknas vara klart våren 2015 för att användas budgetår 2016.

Catharina.Liden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt inrapporterade under 2013

R 19 Byte av anläggningsmodul i Agresso / Högskolan i Borås

Byte av anläggningsmodul i Agresso.

Avslutat 2012

Maria Andersson, maria.andersson@hb.se

R 20 Uppgradering Agresso / Blekinge Tekniska Högskola

Det är dags. I samband med uppgradering genomförs sk påfartsprojekt dvs genomgång av system och myndighetens behov av systemstöd.

pågår

Klart 20131231

Henrik Törnblom, henrik.tornblom@bth.se (påfartsprojekt lön och personal) Cecilia Wendt, cecilia.wendt@bth.se (ekonomi)

R 21 Central hantering av kundfakturor / Högskolan i Borås

Att centralisera kundfaktureringen.

Avslutat 2010

Annika Edvardsson, annika.edvardsson@hb.se

R 22 Översyn av ekonomimodell och byte av ekonomisystem / Lunds universitet

Förstudie

2016

Agneta Sjöfors, agneta.sjofors@eken.lu.se

R 23 En huvudbok i Agresso / Karolinska Institutet

Förenkla redovisningen och dess uppföljning.

Avslutat 2012

Cecilia Modig, 076-131 39 22, cecilia.modig@ki.se

R 24 Kvalitet i redovisningen av it-kostnaderna / Linnéuniversitetet

Översyn av baskontoplanen med avseende på it-kostnader. Syfte att få en mer ändamålsenlig och gemensam tillämpning av kontering av it-kostnader.

Ny kontoklass, baskonton, tillämpningsanvisningar tas fram för att införas 1/1 2014

Joakim Karlsson, redovisningschef Linnèuniversitetet, 0470-708509, joakim.karlsson@lnu.se

Anna Broberg, ekonom it-avdelningen 0480-446301 anna.broberg@lnu.se

R 27 Koppling mellan Agresso och bibliotekssystemet Voyager / Högskolan i Borås

Utreda hur kundfakturor skapade i Voyager kan överföras till Agresso.

avslutat 2011

Maria Andersson, maria.andersson@hb.se

R 28 Baltzar – scanning fakturor / Sophiahemmet Högskola

Effektivisera adm

Implementerat och klart 2006

Inger Svensson 08-406 2032

R 29 Central hantering av kundfakturor / Högskolan i Borås

Att centralisera kundfaktureringen.

Avslutat 2010

Annika Edvardsson, annika.edvardsson@hb.se

R 30 Kvalitetssäkring av ekonomidata och årsredovisningsprocess / Linköpings universitet

Syftet med projektet är att förbättra och dokumentera de processer som säkerställer att ekonomiredovisningen vid LiU kvalitetssäkras så att informationen utgör ett tillförlitligt beslutsunderlag för verksamhetens ansvariga.

Avslutat 2013.

http://www.liu.se/insidan/projekt/pagaende-projekt/redovisningskvalitet

Agneta Söderholm, telefon 013-282202, e-post agneta.soderholm@liu.se

R 31 Ny ekonomimodell / Linnéuniversitetet

Att i samband med omorganisation hitta en ekonomimodell/kodsträng som möjliggör transparens uppföljning både horisontellt och vertikalt. Syfte även att i kodsträngen hitta minsta gemensamma nämnare mellan systemen i Ladok, Primula (personal) o agresso (ekonomi) samt uppföljning av publiceringar i Diva

Ny ekonomimodell införd 1/1 2013. Implementerring pågår

Joakim Karlsson, redovisningschef Linnèuniversitetet, 0470-708509, joakim.karlsson@lnu.se

R 32 Nya betalningstjänster / Högskolan i Borås

Teckna nya avtal för och implementera nya betalningstjänster utifrån nytt ramavtal.

Avslutat 2012

Annika.Edvardsson@hb.se

R 33 Tid- och projektmodul, Agresso / Högskolan i Skövde

För att möta upp EU kraven på tidredovisning i kommande forskningsprojekt

planeras

Marie Karlsson; 0500-448219; marie.karlsson@his.se

R 35 Byte av anläggningsmodul i Agresso / Högskolan i Borås

Byte av anläggningsmodul i Agresso.

Avslutat 2012

Maria Andersson, maria.andersson@hb.se

R 36 Utveckla projektredovisningen / Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Ett enkelt och hanterbart system där all information finns i systemet.

Påbörjas 2014 och troligen klart samma år.

Projektledare: Anna-Karin Rigbert, 08-120 538 39, anna-karin.rigbert@gih.se

R 37 Uppgradering av Agresso till M3 (5.6.3) / KI

Bättre rustade vid införande av EFH och e-handel i Agresso.

Avslutad 2014.

Cecila Modig, 076-131 39 22, cecilia.modig@ki.se

R 38 Ny anläggningsmodul i Agresso, byte från FA till AT / KI

Inför uppgradering av Agressoversion var detta nödvändigt då den nya versionen inte är kompatibel med FA.

Avslutad 2013.

Cecilia Modig, 076-131 39 22, cecilia.modig@ki.se