Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Administrativa översyner (tidigare projekt före 2010)

A 1 Administrativa processer, Chalmers
Pengar in (kundordersystem), Pengar ut (elektronisk fakturahantering, egenrapportering, Primula), Utbildningsadministration, Kompetensförsörjning. För mer information kontakta Gunilla Walther, Chalmers. Status: avslutat.

A 2 Definition av processer och rutiner. Högskolan Dalarna
Identifiera och dokumentera dagens processer inom ekonomiområdet för att kunna standardisera och effektivisera. Status: pågående med start 2009. För mer information kontakta Siw Jenssen sje@du.se, Britt Karlsson bka@du.se

A 3

A 4 Införande av processinriktat arbetssätt, Luleå tekniska universitet
Öka kvalitet och effektivitet. Projektet startade hösten 2008 och beräknas vara avslutat 2012. För mer information kontakta Lisette Edin, tel 0920-491591.

A 5 Översyn, Högskolan i Borås
Styrelsen har gett uppdrag att göra en översyn av högskolans administration och stödfunktioner, centralt och lokalt. Syftet är att tydliggöra institutionernas resp förvaltningens roll. Vem skall göra vad? För mer information kontakta Petter Schönborg.

A 6 DGA – den goda arbetsplatsen, Högskolan i Gävle
Förbättra administrativa avdelningens arbetsmiljö samt stärka och profilera administrativa
avdelningen inom högskolan. Projektet startade 2004. För mer information kontakta Johny Bylerius, Högskolan i Gävle, 026-648694, jbs@hig.se Status: fortlever.

A 7 Utredning om administrativa resursers omfattning och fördelning inom högskolan samt organisation av de centrala administrativa funktionerna, Högskolan i Gävle
En effektivare administration. Arbetet kommer att utföras av extern konsult. Projektet beräknas starta under 2006. För mer information kontakta Olle Sköld, Högskolan i Gävle, 026-648511, osd@hig.se Status: avslutat

A 8 Översyn av administrativa system, Högskolan i Gävle
Föreslå förändringar eller kompletteringar av de administrativa systemen som leder till effektivisering. Projektet startade under 2005. För mer information kontakta Christer Norling, Högskolan i Gävle, 026-648508, cng@hig.se Status: avslutat.

A 9 Administrativ översyn, Högskolan i Jönköping
Effektivisering av adm hantering av leverantörsfakturor klar hösten 2008, inköp - pågår. Registratorsfunktion - pågår. Projektet startade maj 2005. För mer information kontakta Mikael Falk.

A 10 Översyn universitetets administrativa processer, Karlstads universitet
Berör ek.adm. Såsom förändrad ek roll, elektronisk fakturering, LADOK på Webb, samordning av kommittéer, organisationsförändring av personalarbetet. För mer information kontakta Marit Askenäs, Karlstads universitet.

A 11 Arbetsmiljö- friskvårdsprojektet, Karlstads universitet
Syftet är att minska sjuktalen. För mer information kontakta Anne-Christine Larsson, Karlstads universitet.

A 12 Nystart, Karlstads universitet
En åtgärd för att uppmuntra intern rörlighet och på så vis minska uppsägning av tillsvidare anställd personal. För mer information kontakta Anne-Christine Larsson, Karlstads universitet.

A 13 KI-05, Karolinska institutet
Grundlig genomgång av KI:s organisation, resursfördelning, infrastruktur, karriärvägar, central förvaltning (även lokal adm), kvalitet.

A 14 Excellens-projektet, Lunds universitet
Ett projekt med flera delprojekt syftande att frigöra resurser för att stärka forskning och utbildning. http://www3.lu.se/lu/excellens/index.php
Status: avslutat.

A 15 Översyn av högskolans administration, Malmö högskola
Projektet skall dels se över om dimensioneringen av personal inom de administrativa funktionerna är bra, dels se över om graden av decentralisering är för stor eller inte. Utifrån detta vidtas ev förändringsåtgärder. För mer information kontakta Carl Henrik Bonde, Malmö högskola. Status: avslutat.

A 16 Översyn av administrationen i hela organisationen, Mälardalens högskola
Gå igenom arbetsmoment, se var och hur de utförs effektivast etc. Syfte: Effektivisera och minska kostnader. För mer information kontakta Björn Magnusson, Mälardalens högskola. Status: avslutat.

A 17 Översyn av administrativa processer, Sveriges lantbruksuniversitet
För mer information kontakta Gunnar Gustafsson Wiss, SLU. Status: avslutat.

A 18

A 19 Administrativa utvecklingsprojektet, Umeå universitet
Genom att optimera och effektivisera administrationen på universitetets alla nivåer, kan resurser till utbildning och forskning frigöras. Delprojekt: E-faktura*), personaladministrativ självservice*), anställningsprocessen, utbildningsdatabas, implementering av NyA (Ladok-studieadministration) samt beställningsprocessen. Projektet startade under 2004 och löper på. Läs mer om projektet på http://www.ledning.umu.se/adm_utv/index.html. För mer information kontakta Jan-Erik Ögren, Umeå universitet, 090-786 6200, jan-erik.ogren@adm.umu.se eller projektledare Johan Bergström, Umeå universitet, 090-786 5761, johan.bergstrom@ladok.umu.se. Status: avslutat

A 20 Översyn av administrativt verksamhetsstöd, Uppsala universitet
Kvalitetsförbättring, effektivitet i administrativa processer och IT-systemstöd. Pågår sedan juni 2005. För mer information kontakta Britta Nyberg, Uppsala universitet.

A 21 Översyn av student- och utbildningsservice, Örebro universitet
Att utveckla och införa en struktur för en standardiserad student- och utbildningsservice som har en tydlig fokusering på ingående processers effektivitet och kvalitet ur ett avnämarperspektiv. Ingår i projektet Effektivare administration. För mera information kontakta Kerstin Hollertz, Örebro universitet. Status: avslutat.

A 22 Effektivare administration
, Örebro universitet
Genom effektiviseringsarbete inom hela universitetsadministrationen (stöd processerna) frigöra resurser till kärnverksamheten. Målet är att sänka adm kostnaden med 25%. För mer information kontakta Christer Lindman, Örebro universitet. Status: avslutat.

A 23 Uppföljning och ledningsstöd, Umeå universitet
Målet med projektet är att kartlägga processerna för att ge underlag för ett möjligt fortsatt implementering av systemstöd för verksamhetsplanering och ledningsstöd. Målet är också att skapa samsyn kring de processer som kartläggs samt en att behovsinventera de förbättringsbehov som finns i organisationen. Status: pågående. För mer information kontakta Maria Hanell, 090-7865858, maria.hanell@adm.umu.se

A 24 Översyn av rutiner för mertid/övertid, Högskolan Väst
* Att uppnå enhetliga administrativa rutiner för hantering av övertid/mertid för lärarpersonal på högskolan.
* Att uppnå en rättvisande löneskuld i balansräknningen vid delårs- och årsbokslut.
För mer information kontakta Inger Mellberg, 0520-223721, inger.mellberg@hv.se eller Anders Lindström, 0520-223020, anders.llindstrom@hv.se Status: avslutat.

A 25 Kvalitet i administrationen, Lunds universitet
Utforma ett system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av administrationen. En förstudie pågår. Pågår sedan januari 2009 och beräknas vara avslutat i december 2009. För mer information kontakta Maria Wennerström, 046-222 00 00.

A 26 Översyn av administrativa processer, Stockholms universitet
Översyn av ekonomi-, personal- och studieadministrativa processerna samt IT-verksamheten och fastighetsadministration i syfte att ge underlag för ledning att besluta om förändringar. Status: pågående och beräknas vara avslutat under 2009. För mer information kontakta Lena Ousbäck lena.ousback@olanering.su.se