Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Övriga projekt (tidigare projekt före 2010)

Ö 1 WEBB-portalen, Blekinge tekniska högskola
1) Rapportering tid/resor/utlägg via webb, 2) ta ut ek info/rapporter via webb,
3) Lönespec/aktuella saldo semester etc via webb. Status: avslutat. För mer information kontakta Eva Pihlblad, Bleckinge tekniska högskola.

Ö 2 Nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Försvarshögskolan
a) Övergå till nytt system som fyller dagens behov och krav. b) Underlätta ärende och dokumenthantering med säkerställd kvalité och spårbarhet. Status: pågående och till viss del infört. För mer information kontakta Birgitta Eskilsson birgitta.eskilsson@fhs.se

Ö 3 Omvärldsanalys. Chalmers
Gemensamma metoder för att analysera omvärldsfaktorer med syfte att förbättra beslutsunderlag. Status: pågående och beräknas klart maj 2009. För mer information kontakta Linda Viden Ljungas liri@chalmers.se

Ö 4 Internhyror, Högskolan Dalarna
Policy etc under framtagande. För mer information kontakta Bengt Erikson/Eva Löfstrand, Högskolan Dalarna. Status: avslutat.

Ö 5 Biblioteks- och studentcentrumsprojektet, Högskolan i Gävle
En sammanhållen enhet kommer att inrättas i syfte att samla information och service till
studenter i anslutning till det nybyggda biblioteket. Projektet ska vara avslutat under 2006. För mer information kontakta Ulf Forsell, Högskolan i Gävle, 026-648950, ufl@hig.se Status: pågående

Ö 6 Miljöcertifiering ISO14001, Högskolan i Gävle
Högskolan blev miljöcertifierat 2004. Revision sker fortlöpande. Läs mer om projektet på www.hig.se/t-inst/miljo
För mer information kontakta Path Lindgren. Status: pågående

Ö 7 Ärende- och dokumenthantering, Högskolan i Gävle
Syftet är att effektivisera handläggningen. Projektet startar 2009. För mer information kontakta Hans-Gunnar Johansson

Ö 8 Skrivare och kopiatorer. Linköpings universitet
Centraliserad hantering av utrustning för utskrifter och kopiering. För mer information kontakta Roland Jönsson roland.jonsson@liu.se Status: avslutat.

Ö 9 LiU dokumenthantering. Linköpings universitet
Dokumenthantering (diarium, kontraktdatabas, rekryteringsprocess, sammanträdesadministration). Status: diarium klart, kontraktsdatabas och övriga pågående. För mer information kontakta Magnus Baurén magnus.bauren@liu.se

Ö 10 Ekonomihandbok

Ö 11 Interndebitering, Högskolan Kristianstad
Avskaffa internfakturor genom direktdebitering. För mer information kontakta Raine Larsson, Högskolan Kristianstad.

Ö 12 Lokalkostnadsfördelning, Högskolan i Skövde
För mer information kontakta Stefan Axelsson, Högskolan i Skövde

Ö 13 Hyressättning intern/externt vid nytt samlat campus, Högskolan Väst
Bättre lokalutnyttjande och rättvis fördelning av lokalkostnader. Ett parallellt projekt arbetar med lokalbokningssystem och schemaläggning vilket kommer att påverka utfallet i detta projekt (vägvalsfrågor). Starttid för projektet mars 2006. För mer information kontakta Anders Lindström, 0520-47 50 28, anders.lindstrom@htu.se Status: Externa delen avslutad. Interna delen pågår som delprojekt i SUHFs fullkostnadsprojekt.

Ö 14 KIMKAT, Karolinska institutet
Metakatalog över samtliga personer med anknytning till KI, dvs har KI-mailadress + behörighetsstyrning i
olika system. Beräknas avslutas vt 06. För mer information kontakta Muj Gellvén, Karolinska institutet. Status: avslutat och i drift.

Ö 15 Inköpssystem, Karolinska institutet
System för inköp av varor och tjänster knutet till avropsavtal, hela vägen till betalning och bokföring. Styra upp inköpen för att uppnå bästa pris och bli avtalstrogna, sänka kostnaderna för fakturahanteringen. För mer information kontakta Annika Bondesson, Karolinska institutet. Status: pågår.

Ö 16 Dokument- och ärendehanteringssystem, Karolinska Institutet
Förstudie i syfte att utvärdera lämpliga alternativ vilket ska ge effektivare dokumenthantering. Pågår 2005. För mer information kontakta Marie Tell, Karolinska Institutet. Status: pågår.

Ö 17

Ö 18

Ö 19

Ö 20

Ö 21

Ö 22

Ö 23 UPPHANDL, Linköpings universitet
Översyn av upphandlingsrutiner. För mer information kontakta Catarina Wireklint, Linköpings universitet.

Ö 24 Internfördelning av kostnader, Luleå tekniska universitet
Vi planerar ett projekt med syfte att, med nuvarande systemstöd, identifiera de åtgärder som kan vidtas för att effektivisera den interna hanteringen av köp/sälj, omföringar mm kostnadsfördelningar. För mer information kontakta Lena Larsson.

Ö 25 Nytt PA-system, Luleå tekniska universitet
För mer information kontakta Anna-Britta Kratz, Luleå tekniska universitet.

Ö 26 Webb, Luleå tekniska universitet
Utvecklad webb med portal för forskningsutbud, grundutbildningsutbud och personal. För mer information kontakta Lisette Edin, Luleå tekniska universitet.

Ö 27 Bemanningsplanering, Luleå tekniska universitet
Förstudie. Gem verktyg. För mer information kontakta Anna-Britta Kratz, Luleå tekniska universitet.

Ö 28 Inköpgsguide. Mälardalens högskola
A) Underlätta för alla anställda vid inköp av varor och tjänster. B) Se till att inköp sker på "rätt" sätt - upphandlingsregler, - interna policys. Status: pågående och beräknas vara avslutat december 2009. För mer information kontakta Stefan Rönnlund, Björn Magnusson

Ö 29 Nytt löne- och PA-system, Mittuniversitetet
Utbyte av löne- och PA-system. Efter förstudier har det resulterat i utbyte till Palasso. Projektet startade 1 mars 2005 och ska var avslutat den 30 november 2005. För mer information kontakta Henrik Hammarström, Mittuniversitetet, Henrik.Hammarström@miun.se

Ö 30 Inventariesystem inkl licenshantering, Mittuniversitetet
Projekt där man utreder och införskaffar ett inventariesystem som kan förenkla rutiner för märkning, uppföljning, ersättning och avskrivning av inventarier. Projektet pågår mellan jan 2005 -juni 2006. För mer information kontakta Bo Ekwärn
Bo.Ekwarn@miun.se Status: avslutat.

Ö 31

Ö 32

Ö 33 Projektredovisningsmodell, Sveriges lantbruksuniversitet
Översyn av projektredovisningsmodellen. För mer information kontakta Fredrik Gunnarsson, Sveriges lantbruksuniversitet. Status: avslutat.

Ö 34

Ö 35 Personaladministrativa processer, PASS, Umeå universitet
Implementera personaladministrativ självservice för avvikelserapportering till alla anställda vid Umu. Följande ärenden ingår i PASS: Semester, sjuk/friskanmälan, pappadagar, tillfällig föräldrapenning och lönebesked. Läs mer om projektet på http://www.ledning.umu.se/adm_utv/etapp3/dpp/index.html. För mer information kontakta Ingrid Undén, Umeå universitet, 090-786 9171, ingrid.unden@adm.umu.se. Status: avslutat

Ö 36 DiVA, Uppsala universitet
Digitalt vetenskapsarkiv för fulltextpublicering av avhandlingar, spikningsförfarande, mallar etc. Utvecklat och i drift. För mer information kontakta Eva Müller, Uppsala universitet. Status: klart/avslutat.

Ö 37 OPUS, Uppsala universitet
Publicationsdatabas för universitetet. För mer information kontakta Leif Eriksson, Uppsala universitet. Status: klart/avslutat.

Ö 38 Uppsala universitet
Databas för internationella samarbetsprojekt. För mer information kontakta Lars Fransson, Uppsala universitet.

Ö 39 Införande av lokalkostnadsdebiteringsmodell. Malmö högskola
Att effektivisera utnyttjandet av högskolans lokaler och därmed sänka lokalkostnaderna. Status: pågående och beräknas vara avslutat december 2009. För mer information kontakta Kristina Rasmusson kristina.rasmusson@mah.se

Ö 40 Uppsala universitet
Arkivprojekt. För mer information kontakta Eva Müller, Uppsala universitet.

Ö 41 Uppsala universitet
Redovisning av indirekta kostnader pågår. För mer information kontakta Margareta Uvhagen Antoni, Uppsala universitet.

Ö 42 Analys av utvecklings- och kompetensbehovet för ekonomipersonalen på Växjö universitet, Växjö universitet
Syftet är att få en samlad bild av kompetensutvecklingsbehovet för all ekonomipersonal. Analysen omfattar därför en kartläggning av hela ekonomiprocessen. Status: avslutat.

Ö 43 Byte av PA/lönesystem, Örebro universitet
I kravspecen ingår egenrapportering och förbättrat utdata bl a till ekonomisystemet. För mer information kontakta Caisa Wåström, Örebro universitet. Status: avslutat.

Ö 44 Generella stödprocesser, Örebro universitet
Att utveckla och införa en effektiv struktur för de generella stödprocesserna - inkluderande förslag till standardisering av ingående processer. Ingår i projektet "Effektivare administration". Projektet är planerat och beräknas starta januari 2006. För mer information kontakta Christer Lindman, 019-30 32 76, christer.lindman@adm.oru.se Status: avslutat.

Ö 45 Forskningsstöd och innovation/utveckling, Örebro universitet
Att genomföra en tydlig satsning på utveckling av en struktur för effektivitet och kvalitetsmässigt starkt stöd till forskningsverksamheten och innovationsprocessen, med utgångspunkt i de tankar som finns i konsultrapporten. I innovationsprocessen inkluderas samverkansperspektivet och internationaliseringsperspektivet. Ingår i projektet "Effektivare administration". Projektet är planerat och beräknas starta januari 2006. För mer information kontakta Christer Lindman, 019-30 32 76, christer.lindman@adm.oru.se Status: avslutat.

Ö 46 Rättssäker och effektiv myndighetsutövning, Örebro universitet
Säkerställa att universitetet i fullgörande av sitt offentliga uppdrag i kärnverksamheten gentemot medborgare, organisationer och företag stöds av processer som karaktäriseras av höga krav på rättssäkerhet, demokrati, effektivitet, tillgänglighet och tillmötesgående. Vidare skall arbetet syfta till att universitetsledningens myndighetsansvar stöds av effektiva processer. Ingår i projektet "Effektivare administration". Projektet är planerat och beräknas starta januari 2006. För mer information kontakta Christer Lindman, 019-30 32 76, christer.lindman@adm.oru.se. Status: avslutat.

Ö 47 Inköpsprocessen. Lunds universitet
Förändra inköpsprocessen vid LU. Bättre regelefterlevnad, bra affärer, effektiv och rationell hantering. Status: start 2009 och beräknas vara avslutat 2011. För mer information kontakta Agneta Sjöfors agneta.sjofors@eken.lu.se

Ö 48 Fisken. Lunds universitet
Implementera förordningen om intern styrning och kontroll. Utveckla uppföljningen av ISK. Status: pågående och beräknas vara avslutat december 2009. För mer information kontakta Susanne Wallmark susanne.wallmark@rektor.lu.se Delrapport och projektplan finns på webben. www.lu.se/fisken

Ö 49 Omvärldsbevakning. Lunds universitet
Skapa en process för omvärldsbevakning/analys. Status: pågående och beräknas vara avslutat december 2009. För mer information kontakta Anette Orheim anette.orheim@rektor.lu.se Projektplan finns på webben www.lu.se

Ö 50 Ny inköpsorganisation. Högskolan Väst
1) Bättre samordning och styrning av högskolans inköp, 2) Säkerställa att vi följer LOU och interna upphandlingsregler, 3) Minska antalet användare i EFH och inköpsorganisationer - smidigare process och lättare att hålla rätt kompetens hos inköpare och attestanter, 3) Minska antalet leverantörer, 4) Effektivare inköp. Status: pågående och beräknas vara avslutat december 2009. För mer information kontakta Anders Lindström anders.lindstrom@hv.se