Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Planering-Budget-Uppföljning (tidigare projekt före 2010)

B 1 Ny budgetmodell, Blekinge tekniska högskola
Efter omorganisation av hela högskolan genomför vi nu en förändring av den interna resurstilldelningen. Status: avslutat. För mer information kontakta Eva Pihlblad, Blekinge tekniska högskola.

B 2 Nyckeltal, Blekinge tekniska högskola
Syfte: Ett stöd i resurstilldelning och verksamhetsstyrning. Status: avslutat. För mer information kontakta Eva Pihlblad, Blekinge tekniska högskola.

B 3 Medarbetarportalen/Datalager, Göteborgs universitet.
Medarbetarportalen är en ny tjänst för alla anställda vid Göteborgs universitet. Tanken med portalen är att samla alla tjänster, den information och de IT-system GU-anställda behöver på ett och samma ställe.
I ett första skede ger portalen åtkomst till ett antal ekonomi-, personal- och studieadministrativa system. Dessutom är GUs så kallade datalager en del av portalen. Datalagret ger möjlighet att ta fram utdata från olika verksamhetsområden som till exempel studenterna prestationsgrad. Portalen kommer att utvecklas snabbt under de närmast åren och tjänster som e-post, kalender, lagring av dokument, möjlighet att arbeta i projektgrupper mm kommer att integreras. Status: infört men kontinuerlig utveckling

B 4 Finansieringsstrategi 2017. Blekinge tekniska högskola
Ledningsinformation. Bryta ner långsiktiga mål till delmål. Identifiera "kundgrupper" - öka verksamheten. Status: pågående. För mer information kontakta

B 5 STUG, Göteborgs universitet
Utredning av de studerandes situation ur olika aspekter kopplad till studerandeinflytande, kvalitetsuppföljning och planeringsprocessen. Start hösten 2000 och drivs kontinuerligt. Projektet omfattar nu även de studerandes arbetsmiljö. Motsvarande undersökningar angående forskarstuderande startar ht 2006. Sammanfattning av de första sex undersökningarna publiceras ht 2006. För mer information kontakta Per-Erik Eriksson. Status: avslutas hösten 2009.

B 6 Nytt budgetverktyg, Göteborgs universitet
Verktyg för budgetering och ekonomisk uppföljning. För mer information kontakta Kajsa Salenius, Göteborgs universitet. Status: start hösten 2009.

B 7 Förändrad resursfördelningsmodell
, Högskolan i Gävle
Effektivare resursanvändning. Modellen revideras och följs upp fortlöpande. Projektet inleddes 2004. Olle Sköld, Högskolan i Gävle, 026-648511, osd@hig.se Status: avslutat

B 8 Ledningsinformationssystem. Södertörns högskola
Samordna information i olika databaser för bättre beslutsunderlag. Status: pågående, applikation installerad och beräknas vara klart januari 2010. För mer information kontakta Ambjörn Lindqvist ambjorn.lindqvist@sh.se

B 9 Bemanningsplanering och uppföljning (tidredovisning). Södertörns högskola
Underlätta bemanningsplaneringsprocessen och möjliggöra uppföljning av den nya redovisningsmodellen. Full implementering kommer att ske 2010 av Agresso Resursplanering och Agresso Tid/Projekt. Status: pågående. För mer information kontakta Kent Råberg, 08-6084884.

B 10 Internt resursfördelningssystem, Ledningsinformationssystem, Högskolan i Skövde
Prislappar på ämnen. För mer information kontakta Lena Carlsson Tell, Högskolan i Skövde.

B 11 Nyckeltal, Högskolan Väst
Nedlagt.

B 12 Ny VP-modell, Högskolan Väst
Utveckla ett nytt verktyg för verksamhetsplanering. 1) Beskriver arbetet på avdelningar i verksamhetsområden/avd lednings- och verksamhetsstyrning/gemensamma projekt. 2) Indelar verksamhetsområdena i olika nivåer och kopplar budgeten till dessa. 3) Fungerar som prioriteringsinstrument för planerade aktiviteter. 4) Institutionsledningen ger synpunkter och högskoleledningen prioriterar verksamhetsområden. Projektet bedrivs under 2006 som ett pilotprojekt begränsat till den gemensamma förvaltningen (stödfunktion). För mer information kontakta Anders Lindström, 0520-47 50 28, anders.lindstrom@htu.se Status: avslutat.

B 13 Bättre träffsäkerhet i ekonomiska prognoser, Högskolan Väst
Nedlagt.

B 14 Utbildningsutbudsmall, Högskolan Väst
Ett dokument som vandrar genom organisationen. Från utbildningsavdelningen som fyller i existerande kurser med antalet HST/HPR per kurs. Därefter går det till ekonomer på inst som fyller i ekonomiska data för att få begrepp om lönsamheten per kurs. För mer information kontakta Anders Lindström, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Status: avslutat

B 15 Intern resursfördelningsmodell, Karlstads universitet
Synliggöra kostnaderna där verksamheten sker, tydlig modell och öppen redovisning av internt stöd. För mer information kontakta Marit Askernäs, 054-700 22 49, marit.askernas@kau.se

B 16 Rutin för studentuppföljning, Karlstads universitet
Inkludera studentprognoser i ordinarie ekonomisk uppföljning från institutionerna. Minska sårbarheten i dagens rutin. För mer information kontakta Marit Askernäs, Karlstads universitet.

B 17 GU-planering, Karlstads universitet
Utveckling av befintlig databas som stöd för planering & prognos av GU. För mer information kontakta Marit Askernäs, Karlstads universitet.

B 18 VIS, KTH
Verksamhetsinformationsstöd. Datalager av metadata från Ekonomi-, personal, studieadministrativa system under ett generellt webb-gränssnitt. För mer information kontakta Petter Gréen, KTH. Status: driftsatt.

B 19 Styrmodell för institutioner, Luleå tekniska universitet
En enhetlig modell för institutioners planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Definiera process, deltagare/roller, beslut och ansvar. För mer information kontakta Lena Larsson. Status: planerat.

B 20 Lednings informations system, Luleå tekniska universitet
Bättre beslutsunderlag. För mer information kontakta Anna-Britta Kratz, Luleå tekniska universitet.

B 21 Månadsbokslut, SLU
Löpande uppföljning. Effektivare årsbokslutsprocess. Status: pågående och beräknas klart december 2009. För mer information kontakta Malin Larsson Lewin.

B 22 Ekonomimodeller, Lärarhögskolan i Stockholm
Under 2005 översyn och förändring. För mer information kontakta Tarja Enström eller /Carolin Borg, Lärarhögskolan. Status: avslutat.

B 23 Verksamhetsstyrning, Malmö högskola
Syfte till att identifiera och kartlägga olika styrvariabler och utifrån detta skapa en mer stringent och långsiktig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. För mer information kontakta Carl Henrik Bonde, Malmö högskola. Status: avslutat.

B 24 Nytt antagningsystem, Mittuniversitetet
Projekt vars främsta uppgift är att garantera en problemfri övergång från det lokal antagningssystemet LANT till det nationella antagningssystemet NyA. Utöver systemmässiga aspekter innefattar projektet även att ta fram ett förslag över hur antagnings- och rekryteringsarbetet bör organiseras med NyA som verktyg. Projektet startade i jan 2005 och ska vara avslutat dec 2005. För mer information kontakta Anette Kompa Anette.Kompa@miun.se Status: avslutat.

B 25 Ledningsinformationssystem "VPVB" , Sveriges lantbruksuniversitet
Webbaserat system som samlar information från många administrativa system plus inrapporterad information 1) Verksamhetsplan, budget. 2) Verksamhetsberättelse, bokslut, data till ÅR. För mer information kontakta Lars Thorell, Sveriges lantbruksuniversitet. Status: avslutat.

B 26 Order - lager -fakturering - inköp, Stockholms universitet
Byte till nytt system. Upphandling och implementering. Status: pågående. För mer information kontakta Tiina Reiman, Stockholms universitet, IT Media. Status: avslutat.

B 27 Översyn av ekonomimodellen, Stockholms universitet
Projekt under uppstart avseende översyn av vår ekonomimodell för att identifiera svagheter och ev framtida problem. För mer information kontakta Madeleine Norsell. Status: avslutat.

B 28 Budget i ekonomisystemet, Södertörns högskola
Bättre uppföljning med budget i ekonomisystemet. Tas i drift 2006. För mer information kontakta Helena Pantzar, 08-608 40 48, helena.pantzar@sh.se Status: avslutat.

B 29 Införande av resursplaneringsmodell i Agresso. Högskolan i Gävle
Effektivisera planering och uppföljning av lärares arbetstid. Status: planerad start hösten 2009. För mer information kontakta Olle Sköld osd@hig.se

B 30 Ledningsinformationssystem SILA - Strategisk Information för Ledning och Analys, Malmö högskola
Att utgöra ett effektivt stöd till högskolan verksamhetsstyrningsmodell. Status: pågående och beräknas vara klart augusti 2009. För mer information kontakta Lotta Nordström, 040-665 70 55.

B 31 Periodisering/ månadsuppföljning, Växjö universitet
För mer information kontakta Carina Tränk, Växjö universitet. Status: avslutat.

B 32 Nyckeltal, Växjö universitet
Avslutades januari 2005. Resulterade i förslag på nyckeltal för OH, utbildning och forskning. För mer information kontakta Kjell Josefsson, Växjö universitet.

B 33 Modell för fördelning av indirekta kostnader, Växjö universitet
En fördelningsmodell som delar upp de universitetsgemensamma kostnaderna i Utbildnings- och Forskningsadministration. Basen är löner och konsultkostnader. Genomfördes 2004. Status: avslutat.

B 34 Verksamhetsdatabas, Örebro universitet
Databas för sammanställning av uppgifter ur LADOK, PA-system och ekonomisystem. Skall vara underlag bl.a. i planering/budgetering/uppföljning. För mer information kontakta Lars Eriksson, Örebro universitet. Status: vilande.

B 35 Modell för uttag av OH kostnader, Mälardalens högskola
Införa en ny modell för uttag av högskolegemensamma kostnader. För mer information kontakt Björn Magnusson, 021-151710 eller Stefan Rönnlund, tel 021-107320. Status: avslutat.

B 36 Fullkostnadstäckning för externfinansierad verksamhet, Högskolan Väst
Avslutat i denna form. Nytt projekt enl SUHFs modell pågår.
För mer information kontakta Anders Lindström, tel 0520-223020, anders.lindstrom@hv.se

B 37 UUplus. Uppsala universitet
Planerings-/budgetverktyg. Status: pågående och beräknas vara klart december 2010. För mer information kontakta Fredrik Jansson.

B 38 Prognosmodell grundutbildning. Luleå tekniska universitet
Bättre omvärldsbeskrivning och långsiktig ekonomisk bedömning och verksamhetsplanering. Status: pågående och beräknas vara klart under 2009. För mer information kontakta Sonja Hellström, 0920-491905.

B 39 Ekonomisk uppföljning. Luleå tekniska universitet
Ekonomisk uppföljning kopplat till verksamhet. Långsiktighet, effektivitet och kvalitet. Status: pågår och beräknas vara klar under 2010. För mer information kontakta Rose-Marie Kero, 0920-493804 rose-marie.kero@ltu.se

B 40 Förstudie lednings- och informationssystem. Karolinska institutet
Bättre styrning och uppföljning av verksamhet. Status: pågående och beräknas vara klart hösten 2009. För mer information kontakta carl.jarnling@ki.se

B 41 Ekonomiskt planera utbildning och forskning. Lunds universitet
Gemensam budgetprocess. Gemensamt budgeteringssystem. Status: pågår. För mer information kontakta elisabeth.pupp@eken.lu.se

B 42 Kuben. Lunds universitet
Verksamhetsuppföljning, ekonomi, personal och studenter. Status: pågår sedan 2008. För mer information kontakta Åsa Björnram Daniel.

B 43 IT-basera verktyg för planering och uppföljning av lärarnas tid. Högskolan i Borås
Effektivare utnyttjande av lärarnas tid samt bättre planering och standardiserat arbetssätt. Status: pågående och infört vid 5 av 6 institutioner. För mer information kontakta Bill Andersson bill.andersson@hb.se

B 44 Ledningsinformationssystem. Högskolan i Borås
För att kunna presentera information ur högskolan olika källsystem (tex Agresso, Primula och Ladok). Status: pågående och beräknas vara klar i december 2009. Delvis samarbete med Skövde, Halmstad och Gotland. För mer information kontakta Magnus Bergenholtz 033-4354068.

B 45 Integrent verksamhetsstöd. Stockholms universitet
Förbättrat beslutsstöd till institutioner m.fl. Status: pågående. För mer information kontakta Stefan Nordin stefan.nordin@planering.su.se

B 46 Införa ledningsinformationssystem. Högskolan Dalarna
Samla källdata från LADOK, AGRESSO, PRIMULA m fl för att ge ledning och övriga snabb och korrekt information om verksamheten för att kunna fatta rätt beslut, underlätta rapportering och förenkla uppföljning. Status: pågående och beräknas vara klart ht 09/vt 10. För mer information kontakta Anna Maria Gylling ang@du.se

B 47 Budgetsystem. Högskolan Dalarna
Införa ett budget- och planeringsverktyg som är mindre sårbart och mer lättarbetat än dagens excelmodell. Status: påbörjat. För mer information kontakta Britt Karlsson bka@du.se

B 48 Resursplanering, - uppföljning ("TGS"). Högskolan Dalarna
Standardisera rutiner och införa systemstöd. Status: pågående. För mer information kontakta Julie Skoghs, Britt Karlsson bka@du.se

B 49 Planerings-, budget- och uppföljningsprocess. Umeå universitet
a) Koordinera och förtydliga processen, b) Tydligare knyta ihop planering/budget och uppföljning. Status: pågående och beräknas vara avslutat juni 2009. För mer information kontakta Per Ragnarsson per.ragnarsson@adm.umu.se