Detta är en arkiverad sida. Informationen sparas för referensändamål.

Projektredovisning-Kalkylering (tidigare projekt före 2010)

P 1 Kontraktsreskontra, Göteborgs universitet/Chalmers
Ett verktyg för administration och uppföljning av externa medel.
Projektet pågår och berör central och lokal nivå, inbegriper ekonomiadministration. Det bedöms inte resultera i någon organisationsöversyn eller personalminskningar. Projektet är processinriktat. Projektet har anlitat konsulter. Ny version, release 2006 samt namnbyte EKO Kontinuerlig utveckling/komplettering med ansökningsprocessen. För mer information kontakta Åsa Karlsson, Göteborgs universitet eller Pia Grankvist, Chalmers.

P 2 Forskarwebben, Karolinska institutet
Data från Agresso presenteras på webben för forskarna med daglig uppdatering. Presentationen är anpassad till forskarens behov - omvända tecken, kassamässigt, endast egna projekt presenteras. Projektet är avslutat och i drift. För mer information kontakta Henrik Ödman, Karolinska institutet.

P 3 Kontraktreskontra, Karolinska institutet
Kontrakt med bidragsgivare (finansiärer) ska bokföras i Agresso. Externt är bokning neutralt men i internbokföring går det att följa upp projektekonomi bättre. Projektet är avslutat och i drift. För mer information kontakta Ingrid Palmér, Karolinska institutet.

P 4 Kontraktsdatabas, Linköpings universitet
Skapa bättre underlag för uppföjning av externt finansierad verksamhet. Projektet pågår och kontraktsdatabasen tas i drift under hösten 2009. För mer information kontakta Magnus Baurén, Linköpings universitet.

P 5 EA-stöd till EU-projekt. Umeå universitet
En ingång för forskarna. Status: pågående och beräknas vara klart december 2011. För mer information kontakta Carina Forsberg carina.forsberg@adm.umu.se

P 6 Kontraktsreskontra. Umeå universitet
Förstudie, ej beslutat. Status: planerat. För mer information kontakta Christina Adolfsson christina.adolfsson@adm.umu.se

P 7 Enhet för forskningsservice, Stockholms universitet
Verktyg för att underlätta för forskarna med bidragskalkylering.
Läs mer om verksamheten: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=169&a=2064
För mer information kontakta Pia Bjerén Fürstenbach, Stockholms universitet, pia@forskningsservice.su.se, 08- 16 22 79. Status: avslutat.

P 8 Kontraktsdatabas, Uppsala universitet
Administration av kontrakt/avtal. Koppling till ekonomisystemet. För mer information kontakta Claes Falk, Uppsala universitet. Status: infört och avslutat.

P 9 Externa projekt, Växjö universitet
Kartläggning. Hantering. Kostnadsfördelningar. Uppföljningar. Avtal/offerter mm. För mer information kontakta Kjell Josefsson. Status: avslutat.

P 10 Projektdatabas. Mälardalens högskola
Skapa enhetsöversikt av externfinansierade projekt med lite mer information än bara ekonomisk. För att förenkla budget/bokslut/planering. Status: planerad start september 2009 och beräknas vara avslutat december 2009. För mer information kontakta Stefan Rönnlund stefan.ronnlund@mdh.se eller Björn Magnusson bjorn.magnusson@mdh.se

P 11 Prognosmodell forskning. Luleå tekniska universitet
Bättre omvärldsbevakning och prognos avseende forskning och utbildning på forskarnivå, för snabbare anpassning av verksamheten. Status: planerad start hösten 2009 och beräknas vara klart under 2010. För mer information kontakta Rose-Marie Kero rosker@ltu.se

P 12 INDI, Karolinska institutet
Fullständig kostnadsredovisning. Status: pågående och beräknas vara klart juni 2010. Samarbete med SUHF. För mer information kontakta nils-fredrik.ankarcrona@ki.se

P 13 Forskningsguiden, Lunds universitet
Stöd till forskare i alla delar av processen, planera - genomföra - rapporter forskning. Status: avslutat 2009. För mer information kontakta karin Hofvendahl karin.hofvendahl@fs.lu.se

P 14 Kontraktsreskontra. Lunds universitet
Administration av kontrakt/avtal. Status: pågående och beräknas vara avslutat under 2009. För mer information kontakta Cecilia Sjöström cecilia.sjostrom@eken.lu.se

P 15 Lokalkostnader enl SUHF modellen. Lunds universitet
Anpassa LU:s hantering och redovisning av lokalkostnader i enlighet med SUHF:s rekommendation i ny redovisningsmodell för indirekta kostnader. Status: pågående och beräknas vara avslutat under 2010. För mer information kontakta Sara van Lunderen.

P 16 Tidsredovisning. Lunds universitet
Tidsredovisning i enlighet med SUHF:s rekommendationer i modellen för redovisning av indirekta kostnader. Status: pågående. För mer information kontakta Johan Ekman.

P 17 Rutin för upprättande av avtal/hantering av avtal. Högskolan Väst
Att få en sammanhållen koordinering av de avtal Högskolan Väst tecknar med extern part. Gemensamma rutiner med ekonomiska kalkyler och juridisk kompetens för att säkerställa kvalité i avtalen. Minimera risker med avtalsskrivande. För mer information kontakta Anders Lindström anders.lindstrom@hv.se

P 18 Full kostnadstäckning enl SUHF:s modell. Högskolan Väst
Anpassa vår fullkostnadstäckningsmodell så att den följer SUHF:s modell. Status: pågående och beräknas vara avslutat december 2009. För mer information kontakta Catharina Lidén, catharina.liden@hv.se

P 19 Full kostnadsredovisning - SUHF-modellen. Stockholms universitet
Tydliggöra indirekta kostnaders fördelning på olika verksamheter och införa full kostnadsredovisning enligt SUHF-modellen på SU. Status: pågående och beräknas vara avslutat december 2009. För mer information kontakta Niklas Wester niklas.wester@eko.su.se

P 20 Systemstöd för projektredovisning. Högskolan Dalarna
Dagens projektredovisning sker i excel. Vi vill ta fram ett standardiserat system som håller ihop projekt från ansökan till genomförande och avslut. Status: pågående. För mer information kontakta Sofie Ahlrot sal@du.se Britt Karlsson bka@du.se

P 21 Avtalsdatabas. Södertörns högskola
Kunna ha full kontroll över gällande avtal. Status: pågående. För mer information kontakta Per Noresund per.noresund@sh.se

P 22 Verksamhetsfördelning av lokalkostnader. Göteborgs universitet
Fördela lokalkostnader per institution och uppdelning av kärn- och stödverksamhet. Status: pågående. För med information kontakta Hans-Göran Gustafsson hans-goran.gustafsson@gu.se

P 23 OH-verktyg. Göteborgs universitet
Verktyg för beräkning av påläggsberäkning och uppgift om budgeterad stödverksamhet. Status: avslutat. För med information kontakta Hans-Göran Gustafsson hans-goran.gustafsson@gu.se