Arbetsgrupper > Open science - samordningsgrupp

SUHF:s grupp för samordning av Open Science/Öppen vetenskap

För att samordna det strategiska arbetet med öppen vetenskap har SUHF inrättat en samordningsgrupp.

Bakgrund

Open Science, eller öppen vetenskap, är en växande rörelse för att göra alla delar av den vetenskapliga forskningsprocessen öppet tillgänglig. Öppen vetenskap drivs både från politisk nivå nationellt och inom EU men även av akademin och forskningsfinansiärer.

Öppen vetenskap utmanar samtidigt traditionella arbetssätt, framförallt vad gäller vetenskaplig publicering, och kräver nya tekniska lösningar för att till exempel möljiggöra öppen tillgång forskningsdata. De främsta principerna för Open Science som diskuteras är: Open Access, Open Data, Open Source, Open Educational Recources, Open Methodology and Open Peer Review. 

I den senaste forskningspropositionen fick Kungliga biblioteket i uppdrag att samordna genomförandet av policyn för öppen tillgång och Vetenskapsrådet att samordna genomförandet av öppna data. SUHF har inom ramen för förbundets arbete med bland annat arkivfrågor och forskningsadministrativa frågor också kommit att arbeta med frågeställningar som ansluter till öppen vetenskap.

Frågorna kring öppen vetenskap är sålunda delad mellan olika grupperingar och utgår från olika uppdrag. SUHF, som representant för lärosätena, behöver säkerställa att samordningen mellan de olika delar där SUHF medverkar sker på ett ändamålsenligt sätt. Det finns annars en uppenbar risk för dubbelarbete alternativt att viktiga frågor lämnas utan åtgärd. De områden där den snabbaste utvecklingen sker och där samordning krävs är öppen tillgång och öppna data (open access och open data).

För att samordna det strategiska arbetet med öppen vetenskap bör SUHF därför inrätta en samordningsgrupp som lämpligen består av ordförandena för de olika SUHF-grupper som är mest involverade i frågorna samt SUHF:s representanter i grupper som organiseras av andra aktörer, framförallt Kungliga Biblioteket och Vetenskapsrådet.

Uppdrag

Samordningsgruppen ska se till att utvecklingen av frågorna samordnas från SUHF:s sida och att det sker en ändamålsenlig arbetsdelning mellan olika grupper som arbetar med open science. Gruppen ska rådfrågas om uppdrag till nya grupper inom området, förfrågningar från andra organisationer och också kunna föreslå förändringar eller preciseringar av etablerade SUHF-gruppers uppdrag. Den ska även omvärldsbevaka utvecklingen och ge förslag till styrelsen om strategiska prioriteringar. Som ett särskilt uppdrag ingår inledningsvis att bedöma hur arbetet med open data bör organiseras fortsättningsvis.

Uppdraget gäller för perioden 2017-02-01 – 2018-12-31.

Sammansättning

Ledamöter i SUHF:s grupp för samordning inom Open Science/Öppen vetenskap:

  • Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, ordförande styrgruppen för Forum för bibliotekschefer (ordförande)
  • Katarina Bjelke, universitetsdirektör Uppsala universitet, ordförande i expertgruppen för forskningsadministrativa frågor
  • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, ordförande i Bibsams styrgrupp samt ordförande i gruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
  • Susanne Kristensson, universitetsdirektör Lunds universitet, ordförande i expertgruppen för arkiv- och informationshantering
  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitet, ledamot av Bibsams styrgrupp, ledamot av styrgruppen för Forum för bibliotekschefer samt ledamot av gruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
  • Lars Alberius, utredare, SUHF:s kansli (sekreterare)