Arbetsgrupper > Samordningsgrupp för högskoleprovet

Samordningsgrupp för högskoleprovet

en samordningsgrupp för genomförandefrågor kring högskoleprovet gemensam för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Universitets- och högskolerådet (UHR).

Bakgrund

En arbetsgrupp inom SUHF med ledamöter från lärosätena, dåvarande verket för högskoleservice och dåvarande högskoleverket utredde under 2011-12 frågor om finansieringen och kvaliteten i genomförandet av högskoleprovet. Arbetet i gruppen resulterade i en rapporten Stykkevis og delt – utmaningar och utvecklingsmöjligheter kring anordnandet av högskoleprovet, som bland annat diskuterades på SUHF:s förbundsförsamling i oktober 2012.

Förbundsförsamlingens ställningstaganden kring bland annat finansierings- och ansvarsfrågorna för högskoleprovets genomförande har av SUHF:s förbundsledning kommunicerats i en skrivelse till Utbildningsdepartementet i november 2012, Dnr 11/102.

I och med inrättandet av nya myndigheter inom utbildningsområdet från och med den 1 januari 2013 fördes ansvaret för framtagandet av högskoleprovet över till den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet som, på uppdrag av de lärosäten som genomför provet, också svarar för samordning och drift av ett it-system för hanteringen av provet, HP Admin.

Dåvarande Högskoleverket kallade med jämna mellanrum samman representanter för de lärosäten som genomför högskoleprovet i syfte att diskutera vissa gemensamma rutiner och regelverk kring själva genomförandet. Denna grupp saknade, delvis beroende på att ansvarsfrågorna i själva genomförandet av högskoleprovet var (och alltjämt är) oklara, mandat att gemensamt komma överens om olika åtgärder i genomförandet av provet med oklarheter i kvalitet och rättssäkerhet som följd.

I syfte att öka möjligheterna till samordning kring genomförandet av högskoleprovet ska en samordningsgrupp gemensam för SUHF och UHR inrättas. Denna samordningsgrupp inrättas som en undergrupp till SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor motsvarande den så kallade Bedömningshandboksgruppen.

Uppdrag

Samordningsgruppen ska bereda frågor där en nationell samordning behövs för att garantera säkerhet, likvärdighet, rättssäkerhet i genomförandet och därutöver identifiera väsentliga utvecklingsfrågor i denna del. I uppdraget ingår att dokumentera sina ställningstaganden och att i övrigt förvalta den så kallade Provhandboken som togs fram på initiativ av dåvarande högskoleverket. Gruppen bör också utgöra referensgrupp för UHR i förvaltningen och utvecklingen av det gemensamma it-systemet HP-admin för administrationen av högskoleprovet.

Samordningsgruppen ska bestå av sammanlagt åtta ledamöter varav minst fem utses av SUHF och där fyra av dessa representerar lärosätena (handläggare av högskoleprovet) och en av ledamöterna kommer från expertgruppen för studieadministrativa frågor.

UHR föreslår tre ledamöter i samordningsgruppen.

SUHF utser ordförande i samordningsgruppen. Ordföranden ansvarar för att ärenden av principiell vikt anmäls till expertgruppen för studieadministrativa frågor.

Samordningsgruppen beslutar om eventuella adjungeringar.

Varje deltagande organisation och lärosäte står för sina resekostnader.

SUHF svarar för sekretariatsuppgifter och för möteskostnader.

Mandatperiod

Samordningsgruppens mandatperiod är november 2013 – 30 oktober 2016.

Ledamöter

  • Peder Tjäderborn, ordförande, chef för Studentcentrum vid Umeå universitet och ledamot i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor
  • Christina Wessman Engberg, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Uppsala universitet
  • Linda Severinson, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Högskolan Väst
  • Jessica Binrell, huvudprovhandläggare vid Umeå universitet 
  • Vlado Kotevski, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Stockholms universitet
  • Anders Möllström, UHR
  • Mattias Wickberg, UHR
  • Ann-Sofie Fredriksson, UHR