Arbetsgrupper > Samordningsgrupp för högskoleprovet

Samordningsgrupp för högskoleprovet

en samordningsgrupp för genomförandefrågor kring högskoleprovet gemensam för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Universitets- och högskolerådet (UHR).

Uppdrag

Samordningsgruppen ska bereda frågor där en nationell samordning behövs för att garantera säkerhet, likvärdighet, rättssäkerhet i genomförandet och därutöver identifiera väsentliga utvecklingsfrågor i denna del. I uppdraget ingår att dokumentera sina ställningstaganden och att i övrigt förvalta ”Handledning för handläggare av högskoleprovet”. Gruppen bör också utgöra referensgrupp för UHR i förvaltningen och utvecklingen av det gemensamma administrativa it-systemet HP-admin.

Samordningsgruppen ska bestå av sammanlagt nio ledamöter varav minst sex, däribland ordförande, utses av SUHF och där fem av dessa representerar lärosätena (handläggare av högskoleprovet) och en av ledamöterna kommer från expertgruppen för studieadministrativa frågor. UHR föreslår tre ledamöter i samordningsgruppen. Samordnings¬gruppen beslutar om eventuella adjungeringar. Ordföranden ansvarar för att ärenden av principiell vikt anmäls till expertgruppen för studieadministrativa frågor. 

Varje deltagande organisation och lärosäte står för sina resekostnader. SUHF svarar för sekretariats¬uppgifter och för möteskostnader. Samordningsgruppen sammanträder normalt 6 gånger per år. Samordningsgruppens mandatperiod ska vara 2 år.

Sammansättning för mandatperioden 1 november 2016 – 31 oktober 2018

  • Peder Tjäderborn, ordförande, chef för Studentcentrum vid Umeå universitet och ledamot i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor
  • Valentina Mijaljevic, verkställande ledamot, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Göteborgs universitet
  • Jessica Binrell, huvudprovhandläggare vid Umeå universitet 
  • Vlado Kotevski, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Stockholms universitet
  • Cecilia von Mentzingen, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Blekinge tekniska högskola
  • Christina Wessman Engberg, ansvarig handläggare för högskoleprovet vid Uppsala universitet
  • Anders Möllström, systemansvarig för HP-anmälan, UHR
  • Mattias Wickberg, utredare och ansvarig för högskoleprovet, UHR
  • Eva Holmestig, kommunikatör för högskoleprovet, UHR