Arbetsgrupper > SUHF-modellen/Full kostnadstäckning

SUHF-modellen / Full kostnadstäckning

SUHF beslutade i november 2007 att rekommendera medlemmarna att införa en ny redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader, den så kallade SUHF-modellen.

Redovisningsmodellen har arbetats fram av förbundet under 2007. Den syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll vid universitet och högskolor. Förbundets arbete med full kostnadstäckning fortsätter kontinuerligt.

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, är SUHF:s talesperson relativt forskningsfinansiärer. Susanne Odung, ekonomichef KTH, är SUHF:s expert på SUHF-modellen. 

Nyheter

2017-11-08: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2017

Statistiken är publicerad som PDF och finns till höger.

Länk till statistik för tidigare år finns i vänsterspalten.

2016-12-14: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2016

Statistiken finns publicerad dels som Powerpoint med kommentarer och dels som PDF. Statistiken finns till höger.

Länk till statistik för tidigare år finns i vänsterspalten.

2015-11-25: Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2015

Tidigare publicerad statistik (2015-06-16) har uppdaterats på grund av inkomna rättelser av inlämnade uppgifter. Statistiken finns publicerad dels som Powerpoint med kommentarer och dels som PDF. Statistiken finns till höger.

Länk till statistik för tidigare år finns i vänsterspalten.

2015-10: Vägledning redovisning av lokalkostnader vid UoH enl REK 2014:1

Vägledningen finns bland dokumenten till höger. Detsamma gör rekommendationen.

2012-10-31: Uppdaterad handledning till SUHF-modellen – redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor

I samband med att SUHF:s förbundsförsamling i november 2007 beslutade att rekommendera alla lärosäten att införa SUHF-modellen, publicerades en handledning till modellen. Denna handledning har nu uppdaterats och kompletterats med de ändringar, rekommendationer och förtydliganden som framkommit sedan 2007.

Högskolornas forum för Redovisningsfrågor (HfR) har ansvar för processen kring förändring och utveckling av SUHF-modellen.

Länk till handledningen och bilagorna finns i listan till höger.

2011-09-26: Rekommendation om Formas nya stödform Mobility Grant och indirekta kostnader

SUHF har beslutat om rekommendation av indirekta kostnader för Formas stödform Mobility Grant. Rekommendationen finns i högerspalten.

2011-08: Rapport om full kostnadstäckning i verkligheten

SUHF har, som ett led i den fortlöpande granskningen av redovisningsmodellen för indirekta kostnader publicerat rapporten Full kostnadstäckning i verkligheten, av Ann-Kristin Mattsson. Rapporten visar i vilken grad de stora forskningsfinansiärerna bidrar till full kostnadstäckning i projekten under 2010 års bidragstilldelning. Full kostnadstäckning i verkligheten finns för nedladdning här.

2011-05-11: Rekommendationer till lärosätena

HfR:s styrgrupp och Redovisningsråd har 2011-03-07 beslutat om vissa rekommendationer och förtydliganden betr redovisningsmodellen för indirekta kostnader (SUHF-modellen), se högerspalten.

2011-02-07: Rapport om SUHF-modellen i verkligheten

Som ett led i det fortlöpande arbetet med redovisningsmodellen för indirekta kostnader har SUHF publicerat rapporten SUHF-modellen i verkligheten. Rapporten är framtagen av Ann-Kristin Mattsson, SUHF och Lunds universitet. Syftet med rapporten är att ge kunskap om de indirekta kostnaderna; vad de består av, hur och var i organisationen de uppkommer, hur direkta och indirekta kostnader hänger samman samt storleken på kostnaderna. Rapporten SUHF-modellen i verkligheten finns att ladda ned här.

Information in English

For information and summaries of the accounting model for higher education institutions, please refer to this page.

Kontakt

För ytterligare upplysningar kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli, på suhf-modellen@suhf.se

2017 års statistik