Arbetsgrupper > SUHF-modellen/Full kostnadstäckning > Bakgrund och tidigare arbete

Bakgrund och tidigare arbete

Nedan finns tidigare arbete 2001-2006, 2007-2009 och 2010 samlad. Till höger finns dokument från åren 2009-2010 samlat.

Åren 2010-

2010-04-28: Information ang SUHF-modellen och EU-projekt inom FP7

Margareta Uvhagen, Uppsala universitet, Kurt Stenudd, Chalmers och Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet och SUHF har träffat kommissionens revisorer och diskuterat huruvida införandet av den nya redovisningsmodellen för indirekta kostnader (SUHF-modellen) på svenska lärosäten och uppsägningarna av avtalen med finansiärerna påverkar vilken metod för beräkning av indirekta kostnader i forskningsprojekt som lärosätena ska tillämpa i FP7.

Det går inte att ange tydliga kriterier för när ett lärosäte måste gå över från Flat rate till Actual indirect cost. Det är upp till respektive lärosäte att ta initiativ att byta modell. Generellt kan dock sägas att SUHF-modellen i sin nuvarande utformning inte är tillräckligt precis för att uppfylla kommissionens krav för Actual indirect cost. T ex måste indirekta kostnader som baseras på budgeterade siffror justeras till verkligt utfall i samband med rapportering. Basen för att fördela stödverksamhetens kostnader mellan utbildning och forskning måste vara reviderbar och möjlig att underbygga med fakta. Denna bas bygger idag i många fall snarare på uppskattningar vilket inte bedöms som tillräckligt precist. Lärosätena behöver alltså arbeta vidare med bl a detta. I det kortsiktiga perspektivet, medan lärosätena arbetar vidare med att kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av redovisningsmodellen kan vi alltså fortsätta med Transitional flat rate 60 %.

Vid samtalet med revisorerna framkom också att alla kostnader som fördelas med någon bas mellan flera kostnadsbärare är indirekta kostnader i EU-projekt inom FP7. Detta gäller även för lokalkostnader. Det är därför viktigt att säkerställa att kostnader som enligt redovisningsmodellen är direkta men enligt kommissions regelverk är indirekta hanteras på ett korrekt sätt i projektrapporteringen.

Åren 2007-2009

Åren 2001-2006