Bakgrund och tidigare arbete 2007-2009

Bakgrund och tidigare arbete

SUHFs tidigare arbetsgrupp för full kostnadstäckning lade i början av 2007 fram ett förslag till redovisningsmodell för ett forskningsprojekts totala kostnader, en förutsättning för att uppnå full kostnadstäckning (se rapport och direktiv till höger).

SUHF:s förbundsförsamling ställde sig den 19 mars bakom förslaget och uppdrog åt SUHF:s styrelse att utveckla modellen för att vid förbundsförsamlingen hösten 2007 ta ställning till en rekommendation till lärosätena i frågan.

Styrelsen utsåg en styrgrupp, som bestod av Kåre Bremer, Stockholms universitet, ordförande, Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet och Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet. Helena Lejon, SUHF:s kansli bistod gruppen som sekreterare. Styrgruppens uppdrag var att utveckla den föreslagna modellen och ta fram en plan för implementering av modellen. Till styrgruppen knöts två referensgrupper (HfR:s Redovisningsråd samt en finansiärsgrupp). Därutöver gjordes avstämningar med bl.a. ESV, Riksrevisionen, HfR, förvaltningschefsmötet och SUHF:s styrelse.

Utveckling av modellen

Styrgruppen uppdrog åt en arbetsgrupp bestående av Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet och Sonja Hellström, Luleå tekniska universitet, att ta fram en handledning till modellen (förtydliganden, analyser, fördjupningar etc) för lärosätenas arbete med redovisning av indirekta kostnader. Håkan Gehlin, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, biträdde gruppen som expert. Arbetet med handledningen skedde i samråd med representanter för Wallenbergsstiftelserna, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Handledningen innehåller konkretiseringar, exempel och problematiseringar av delar av den tidigare framlagda redovisningsmodellen. Du hittar handledningen med bilagor här. Primär målgrupp för handledningen är högskoleledningar och de personer som ansvarar för implementering av modellen.

I anslutning till handledningen har ett pedagogiskt utbildningsmaterial tagits fram. Du hittar det pedagogiska materialet här, tillsammans med en mer traditionell presentation.

Implementering

Det kommer att behövas stöd för implementering av modellen på enskilda lärosäten. SUHF:s styrelse beslöt vid mötet den 23 april 2007 att uppdra åt styrgruppen för HfR att ta fram en plan för implementering av modellen enligt förslag. Arbetet rapporterades vid styrelsens möte den 12 juni 2007. Styrelsen uppdrog därvid åt arbetsgruppen att fortsätta arbeta med planen och åt Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR) att arbeta vidare med implementeringen.

Fortsatt arbete under 2009

Frågor och svar kring full kostnadsredovisning från Kåre Bremer 2009-05-07 finns till höger.

Rapport om aktuella frågor kring fullkostnadstäckning/full kostnadsredovisning från Kåre Bremer 2009-04-21 finns till höger.

Kåre Bremer är utsedd att leda förbundets fortsatta arbete med frågan. Han har förbundsförsamlingens uppdrag att på fullmakt från lärosätena omförhandla nu gällande överenskommelser rörande full kostnadstäckning. Mer information finns i den presentation som Kåre Bremer gjorde på förbundsförsamlingen 31 mars 2009, finns till höger.

HfR ska fungera som aktivt stöd i implementeringen av modellen på lärosätena.

Arbete under 2008

Den 30 januari 2008 höll SUHF ett seminarium för forskningsfinansiärer med syfte att presentera och diskutera redovisningsmodellen samt informera om att lärosätena nu kommer att ta med en fullkostnadsanalys i ansökningar om forskningsmedel. Presentationerna vid seminariet finns här.

Modell för redovisning av fulla kostnader - lägesrapport på Förbundsförsamlingen 11 november 2008 och bilderna som visades finns till höger.

Under året har HfR utformat en fullkostnadskalkyl för bidragsansökan som kan användas gemensamt av alla universitet och högskolor. Den presenterades vid HfR seminariet 20-21 november och det är en rekommendation att alla använder den vid ansökningar. Kalkylen finns i två versioner, en för läroanstalter med två nivåer och en för dem med tre nivåer. Till kalkylen finns en bilaga där de indirekta kostnaderna funktionsindelas per nivå. Enligt HfR ska bilagan vara frivillig och bifogas om finansiären begär det. Kalkylerna finns här till höger.

På förbundsförsamlingen i Lund 11 november antogs en rapport som en arbetsgrupp under ledning av Staffan Sarbäck utarbetat som stöd för redovisning av lokalkostnader i fullkostnadsmodellen. Rapporten finns till höger.

Förbundsförsamlingen i Lund antog även en rapport om tidsredovisning som en arbetsgrupp under ledning av Kjell Gunnarsson tagit fram. Rapporten finns till höger.

Beslut angående modellen under hösten 2007

Vid styrelsemötet den 8 oktober beslutade styrelsen att ställa sig bakom ett införande av den föreslagna modellen samt förslå förbundsförsamlingen att rekommendera medlemmarna att införa modellen.

Styrelsen tog även ett antal villkorade beslut som har att göra med införande och vidare arbete med modellen. Bland annat ska tre arbetsgrupper tillsättas för det fortsatta arbetet med modellen: för hantering av lokaler, arbetstidsregistrering och förankring av modellen i EU-kommissionen.

Förbundsförsamlingen beslutade den 8 november att rekommendera medlemmarna att införa modellen.