Tidigare arbete med full kostnadstäckning, 2001-2006

Arbetsgruppen för full kostnadstäckning

SUHF:s styrelse har beslutat tillsätta en arbetsgrupp för frågor kring full kostnadstäckning. Uppdraget är bl.a. att svara för frågor kring tillämpningen av tecknade överenskommelser, att göra en summering av hittills ingångna avtal, att allmänt diskutera frågor kring full kostnadstäckning och frågan om enhetliga redovisningsprinciper m.m.

Gruppen består av Kåre Bremer, Stockholms universitet, ordförande, Bo Sundqvist, Uppsala universitet, Staffan Sarbäck, Luleå tekniska universitet, Sonja Hellström, Luleå tekniska universitet, Ann-Kristin Mattsson, Lunds universitet och Kristoffer Burstedt, SFS, Stephan Tolstoy och Håkan Gehlin, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers.

Till gruppen är adjungerade Mats Ola Ottosson, Uppsala universitet, Ulla-Kari Fällman, SLU och Göran Blomqvist, Riksbankens Jubileumsfond.

Lägesrapport, december 2005 om arbetet med att teckna överenskommelser om full kostnadstäckning för externt finansierade projekt vid svenska universitet och högskolor, finns till höger.

Undertecknade överenskommelser

Följande finansiärer har undertecknad överenskommelsen om kostnadstäckning för externfinansierad forskning vid universitet och högskolor, finns till höger.

  • Cancerfonden
  • FAS
  • FORMAS
  • Hjärnfonden
  • Hjärt-Lungfonden
  • Naturvårdsverket
  • NSHU
  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
  • SIDA
  • STINT
  • Stiftelsen för Strategisk Forskning
  • Vetenskapsrådet
  • VINNOVA
  • Överenskommelse om OH-kostnader och högskolemoms för år 2007 mellan RJ och SUHF 2006-12-19.

Tidigare arbetsgrupp om full kostnadstäckning 2001-2002

Som en följd av en överenskommelse mellan SUHF och vissa forskningsfinansiärer i april 2001 tillsattes i slutet av 2001 en arbetsgrupp med uppgift att överväga hur ett system för full kostnadstäckning skulle kunna utformas. Som underlag härför skulle en granskning ske av de faktiska kostnaderna i enskilda forskningsprojekt vid ett antal lärosäten. Gruppen skulle också komma fram till på vilken nivå ett schablonmässigt påslag fortsättningsvis borde ligga och analysera om påslaget borde beräknas som en schablon eller utgöras av faktiska belopp.

Arbetsgruppen lämnade i oktober 2002 en slutrapport "Full kostnadstäckning för externfinansierade forskningsprojekt vid universitet och högskolor"
. Rapporten innehåller bl.a. arbetsgruppens förslag till överenskommelse. Rapporten med bilagor finns till höger.

En beräkningsgrupp har i juni 2002 lämnat ett underlag för arbetsgruppen "Beräkningar av indirekta kostnader och lokalkostnader i externfinansierade forskningsprojekt vid sex universitet". Du finner även bilagor till rapporten till höger.

Underlaget har granskats av oberoende revisorer.

Arbetsgruppen hade följande sammansättning:

 • Ingemar Mundebo, Ordförande
 • Lars Bern, Vice ordförande i Cancerfonden, Ersättare: Kenneth Nilsson
 • Björn Brandt, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Ersättare: Kerstin Hagwall
 • Dan Brändström, Riksbankens Jubileumsfond
 • Anders Fahlman, Linköpings universitet
 • Petter Gréen, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Peter Honeth, Lunds universitet
 • Olle Häggbom, Örebro Universitet
 • Jan Johansson, Luleå tekniska universitet
 • Jan S Nilsson, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
 • Mats Ola Ottosson, Uppsala universitet
 • P-O Rehnquist, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Madelene Sandström, VINNOVA
 • Örjan Skeppstedt, Vetenskapsrådet
 • Bo Sundqvist, Uppsala universitet
 • Sonja Hellström, Luleå tekniska universitet, Sekretariat