Arbetsgrupper > SUHF-modellen/Full kostnadstäckning > Finansiärs-/dialogeminarier

Finansiärs-/dialogeminarier

SUHF bjuder sedan några år tillbaka in forskningsfinansiärer och lärosäten till dialogseminarium i januari.

Vid seminarierna diskuteras sådant som behovet av ett helhetsperspektiv på nationell forskningsfinansiering, forskningsinfrasturktur, medfinansiering från ett lärosätesperspektiv, anslagsfördelningsmodeller, resurs- och ansvarsfördelning mellan lärosäten och statliga forskningsfinansiärer, men även full kostnadstäckning enligt SUHF-modellen, status för indirekta kostnader nationellt och internationellt, anställningsformer av lärare och forskare vid universitet och högskolor och forskarmobilitet.

Hittills har åtta seminarier genomförts:

- Dialogseminarium, januari 2018

- Dialogseminarium, januari 2017

- Dialogseminarium, januari 2016

- Dialogseminarium, januari 2015

- Dialogseminarium, januari 2014

- Dialogseminarium, januari 2013

- Dialogseminarium, januari 2012

- Finansiärseminarium, januari 2008