Finansiärsseminarium den 30 januari 2008

Den 30 januari 2008 anordnade SUHF ett seminarium för forskningsfinansiärer. Syftet var att presentera och diskutera den nya modellen för redovisning av direkta och indirekta kostnader vid universitet och högskolor.

Under seminariet presenterade Kåre Bremer, SU, och Ann-Kristin Mattsson, LU, redovisningsmodellen för ett 30-tal representanter för olika forskningsfinansiärer. Deras presentationer hittar du till höger.

Vid seminariet informerades om det brev som skickades ut precis före jul till samtliga rektorer. I brevet rekommenderar SUHF lärosätena att göra en fullkostnadsanalys av alla forskningsprojekt innan en projektansökan inlämnas och redovisa denna analys i projektansökan. Detta gäller även om ansökan enbart avser del av projektets kostnader och även om det finns en överenskommelse mellan SUHF och finansiären om ett schablonpåslag för indirekta kostnader.

Det påpekades vid seminariet att vissa lärosäten inledningsvis kan ha svårigheter med att upprätta en rättvisande fullkostnadskalkyl. Finansiärerna var mycket positiva till att få denna kompletterande information i samband med projektansökningar.

Informationen bedömdes vara ett värdefullt underlag inför nya förhandlingar om ca ett år. Om inte finansiärens ansökningsblanketter ger utrymme för denna information – många blanketter är ju redan klara – så bör forskaren/lärosätet ändå bifoga den beskrivna informationen till ansökan.

För att underlätta den praktiska hanteringen har därför bilaga 4 till handledningen kompletterats med ytterligare ett kalkylblad (se till höger). Detta blad kan med fördel användas för ändamålet.