Konferenser/seminarier > Årskonferens 18 oktober och förbundsförsamling 19 oktober 2016

Årskonferens 18 oktober och förbundsförsamling 19 oktober 2016

En undersökning av bildning: Tvärdisciplinära samtal om bildningsbegreppet

Årskonferens

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Valhallavägen 105, Kungasalen

Med avstamp i ett av SUHF:s fokusområden bjuder vi in till en dag för gemensam reflektion.

Många utbildningsinstitutioner upplever att de befinner sig vid en brytpunkt där många frågor, möjligheter och utmaningar uppstår kring framtidens lärande.

Vilken roll kan bildningsbegreppet spela? Hur ska vi förstå och aktivera det i våra utbildningar?

Våra gäster hjälper oss genom att belysa europeisk bildningshistoria och aktuell forskning. Vi får perspektiv på kreativitet och inspiration, och inspel kring arbetsmarknadens framtida behov och förväntningar.

Vi hoppas att det blir ett tillfälle för ett vitalt kunskapsutbyte.

Varmt välkommen!

Förbundsförsamling

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling den 19 oktober kl 09:00-15:00 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Utdrag ur förbundets stadgar § 4: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Sammanträdeshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer även att finnas för nedladdning här.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Inga hotellrum är reserverade. Var och en bokar boende.

NYTT! Konferensavgiften för statliga myndigheter på 2000 kr/person (övriga 2500 kr/person) ska betalas i förväg på följande bankgiro: 259-6526. Betalningsmottagare är Stockholms universitet, org.nr. 202100-3062, adress 106 91 Stockholm. Ange ditt efternamn och Årskonferens161018.

Vid frågor kontakta

Pia Vallgårda, SUHF:s kansli