Konferenser/seminarier > Årskonferens 24 oktober och förbundsförsamling 25 oktober 2017

Årskonferens 24 oktober och förbundsförsamling 25 oktober 2017 på Stockholms universitet

Årskonferens

”Strategi för internationalisering”

SUHF arrangerar tillsammans med Stockholms universitet och Internationaliseringsutredningen SUHF:s årskonferens på temat Strategi för internationalisering.

Konferensen är ett tillfälle att delta i debatten om olika aspekter av strategisk internationalisering inom högre utbildning och forskning med utgångspunkt i regeringens uppdrag till Internationaliseringsutredningen att föreslå en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor. Vad är viktigt för regeringen att ta fasta på?Vad är viktigt för lärosätena? Vad bör fastställas i en nationell strategi?

Olika former av strategier liksom utvärdering av internationalisering kommer att belysas ur ett internationellt perspektiv. Även olika aktörers syn på behovet av internationalisering vid svenska lärosäten kommer att lyftas fram.

Varför behöver Sverige lärosäten med ett starkt internationellt perspektiv?

Konferensen är ett tillfälle att fördjupa sig i internationalisering och bidra med synpunkter till Internationaliseringsutredningen, vars förslag till nationell strategi kommer att överlämnas senast den 31 januari 2018.

Lokal

Stockholms universitet, Aula Magna, Universitetsvägen 11. Följ skyltar från tunnelbanan. För taxi ange: Frescativägen 6. 

Förbundsförsamling

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling den 25 oktober kl 08:30-15:00 på Stockholms universitet, . 

Utdrag ur förbundets stadgar § 4: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Sammanträdeshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer även att finnas för nedladdning här.

Lokal

Stockholms universitet, Nordenskiöldsalen, plan 3 i U-huset, Geovetenskapens hus (mitt emot Aula Magna), Svante Arrhenius väg 12.

Anmälan

Länk till anmälan

Sista anmälningsdag är tisdagen den 10 oktober 2017.

Pris för årskonferens inklusive middag 2000 kronor person (exklusive moms), 2500 kronor inklusive moms (varav 500 kronor moms). 

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 10 oktober 2017 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. För frågor om anmälan och betalning kontakta suhfkonf@su.se

Inga hotellrum är reserverade. Var och en bokar boende.

Vid frågor kontakta

Pia Vallgårda, SUHF:s kansli

Program årskonferens