Konferenser/seminarier > Konferens om lärarutbildning den 19 oktober 2017

Konferens om lärarutbildning den 19 oktober 2017

SUHF bjuder in till konferens om lärarutbildning!

Lärarkompetens är en av de viktigaste faktorerna bakom ett skolsystems framgång. Trots att lärarutbildningen har byggts ut spås lärarbristen i den svenska skolan öka under de kommande åren. Läraryrkets status och attraktionskraft behöver stärkas. 

Under 2017 ska förslag som syftar till att stärka läraryrket presenteras från flera olika utredningar. Skolkommissionens slutbetänkande kommer att innehålla förslag om ett professionsprogram för lärares kompetensutveckling. Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå hur lärosäten med lärar- och förskollärarutbildningar och skolhuvudmännen kan samverka kring praktiknära forskning.

Detta aktualiserar viktiga frågor om lärosätenas roll och ansvar för att stärka läraryrket och därigenom kunskapsutvecklingen i svensk skola. Sveriges universitets- och högskoleförbund bjuder in till konferens för att diskutera aktuella frågor om lärarutbildning, bland annat praktiknära forskning och professionsutveckling.

Tid och plats

Datum: 19 oktober 2017
Tid: kl 9.30 till 16.00 
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Målgrupp

Konferensen vänder sig till lärosätesledningar och ansvariga för lärarutbildningen vid lärosätena samt till andra intressenter inom sektorn. Varje lärosäte har möjlighet att anmäla 3-4 personer.

Anmälan

Anmälan öppnar i juni.

Mer information

Mer information kommer i juni.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning.