Konferenser/seminarier > Seminarieserie om förberedande anslutning till EUs stadga, den 20 april 2017

Seminarieserie om förberedande anslutning till EUs stadga, den 20 april 2017

SUHF önskar er varmt välkomna att delta i en seminarieserie som syftar till att ge stöd att färdigställa lärosätets ansökan till EU för förberedelse av implementering av EUs stadga för forskare.

Datum: 20 april, 2017
Tid: 10.00 - 15.00
Plats:  Stora konferensrummet, SUHF:s kansli, Tryckerigatan 8, Stockholm
Program: översikt för seminarieserien finns i högerkolumnen
Anmälan: Senast den 13 april, 2017 via e-post till SUHF:s projektledare Charlotta Fransén med information om ev. specialkost.
Övrigt: Seminarierna är kostnadsfria, programmet förutsätter dock ett aktivt deltagande och officiellt beslut.

SUHF önskar er varmt välkomna att delta i en seminarieserie som syftar till att ge stöd att färdigställa lärosätets ansökan till EU för förberedelse av implementering av EUs stadga för forskare.

Seminarierna är lämpade för de lärosäten som tagit aktivt beslut att starta ansökningsprocessen och arbeta för att implementera stadgan.

Programmet, som omfattar sju seminarietillfällen under ca 1 år, har tagits fram på förfrågan av våra medlemmar och är utarbetat i enlighet med EUs riktlinjer för ansökningsförandet.

Under programmets gång följer vi stegvis processen i ansökningsförfarandet och arbetar fram det material som efterfrågas för att kunna färdigställa en ansökan. Arbetstakten fastställs med hänsyn tagen till deltagande lärosätens olika behov av tidsåtgång, dock med förbehåll att processen inte försenas så att ansökningsmaterialet kan hålla den av EU stipulerade tidsramen.

Välkomna!

Vid frågor kontakta SUHF:s projektledare Charlotta Fransén eller läs mer om arbetsgruppens arbete.