Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2015:15

2015-09-04

Innehåll

Danmark satsar på elitstudenter och minskar samtidigt anslagen

Danmarks nya utbildningsminister Esben Lunde Larsen vill göra upp med idén om att alla ska ”kunna samma sak”. Han vill skapa fler elitutbildningar, särskilt stöd av handledare för utvalda elitstudenter och möjlighet att få en ”honour” – en prestigefylld utmärkelse i examensbeviset.

Redan i våras fick universiteten möjlighet att erbjuda extra utbildningsaktiviteter för de som är duktiga och motiverade. Sedan 2007 finns det dessutom särskilda medel (12 miljoner DKK) för 12 elitutbildningar. Ett exempel på sådana är Internationell juridik vid Köpenhamns universitet. De extra medlen har bl.a. använts för att ge varje masterstudent 25 000–30 000 kronor för studier utomlands, för dyra laboratorietekniker m.m. Nina Cedergreen, studieledare på en elitutbildning, menar att regeringens politik inte hänger ihop. Den mycket kritiserade s.k. fremdriftsreformen gör att också de bästa studenterna måste skynda igenom sin utbildning.

Samtidigt med elitsatsningen har regeringen aviserat neddragningar av anslagen till utbildning. Utbildningsväsendet har varit undantaget från det årliga kravet på två procents minskade anslag, men undantaget försvinner nu. Det beräknas ge 8,7 miljarder (motsv. drygt 11 miljarder SEK) mindre i anslag. Regeringen menar att besparingarna kan klaras med bl.a. minskad byråkrati och bättre upphandlingar. Undantagna från besparingar är förutom den kommunala folkskolan också basanslag till forskningen och viss grundläggande yrkesutbildning. Ralf Hemmingsen, ordförande i universitetens intresseorganisation Danske Universiteter, säger i en kommentar att forskningen också kommer att drabbas av besparingar: ”Allerede i dag betaler vi en del af undervisningen med forskningsmidlerne. Det vil vi være nødt til at gøre i endnu højere grad end i dag”.

Läs om den danska elitsatsningen i Universitetsavisen

Läs om minskade utbildningsanslag i Information
 


Nya länder tar sig in på marknaden för internationella studenter

Turkiet har blivit en lockande destination för internationella studenter, särskilt muslimska studenter. Bakom utvecklingen står attraktiv finansiering och att många lärosäten har ökat sin akademiska standard. De viktigaste ursprungsländerna är enligt Turkiets högskolemyndighet Azerbajdzjan, Turkmenistan, Iran och Saudi Arabien. Under senare tid har intresset också ökat från studenter i Libyen, Syrien, Jordanien samt från palestinska och afrikanska studenter.

En ytterligare orsak till det ökade antalet internationella studenter i Turkiet är de problem som muslimska studenter har att få uppehållstillstånd i andra länder. Till Turkiet är det lättare att komma för att studera. De statliga universiteten är populärast eftersom studieavgifterna är låga, men stora investeringar i stipendieprogram medverkar till den ökade populariteten. Förra året avsattes motsvarande drygt 800 miljoner SEK till statliga stipendier.
Många studenter inleder sina studier med ett introduktionsår för att lära sig det turkiska språket. Det anses värt besväret eftersom det efter en examen finns möjlighet att stanna i landet för att arbeta. Det är numera också möjligt att arbeta under studietiden.

Vårt grannland Polen satsar också på att bli attraktivt för internationella studenter. För närvarande finns det ca 46 000 studenter från andra länder i landet, vilket i sig är en ökning med närmare 10 000 sedan förra året. Regeringen har vidtagit olika åtgärder för att öka internationaliseringen. Dit hör att det inte längre är nödvändigt för internationella studenter att betala för hela studietiden i förskott. Vidare har det blivit enklare att få det certifikat i polska språket som krävs för vissa studier.

Läs om internationella studenter i Turkiet i the PIE-news

Läs om internationella studenter i Polen i Times Higher Education
 


MOOC ger stöd i livet men också utrymme för fusk

Kurser som ges i form av MOOC utmålades inledningsvis som hot mot traditionell högre utbildning. Snart minskade dock entusiasmen, bland annat p.g.a. de många avhoppen. Det som utmålades som gratis utbildning för fattiga visade sig också mest utnyttjas av redan högutbildade. Det finns dock vägar att utnyttja MOOC som bör uppmärksammas mer säger forskare vid University of Southampton. De pekar på användning som undervisningslaboratorier för att få synpunkter på utformning av kurser, som ett sätt att öka attraktiviteten och stödja den egna karriären, som komplement till campusförlagda kurser, som en väg att skapa engagerade studenter och som medel för att skapa utbildning som tar hänsyn till kulturella och ekonomiska skillnader.

Utöver avhopp hotas MOOC av nya former av fusk. Särskilt hotas tilltron till intyg (certification) över genomgångna kurser via MOOC. Det menar forskare vid MIT och Harvard University. Det handlar om kurser där examination erbjuds. Genom att skapa flera konton kan en student samla in underlag och räkna ut rätt svar och därigenom få toppbetyg. Det nya sättet att fuska har döpts till Cameo – Copying Answers using Multiple Existences Online. En analys av 115 kurser visade att för drygt 1 200 intyg hade Cameo använts, motsvarande 1 procent av alla intyg. Förekomsten av fusk varierade mellan ämnen. Mest fusk fanns i bl.a. samhällsvetenskap och minst i datavetenskap. Användningen varierade också mellan länder. Störst var den i Albanien, 12 procent, medan den bara var 0,4 procent i USA. Det kan tilläggas att flera MOOC-plattformar redan har utvecklat system och rutiner för att förhindra denna typ av fusk.

Läs om fem väger för att utnyttja MOOC i the Conversation

Läs om MOOC-fusk i Inside Higher Education
 


Finansiell oro i Asien påverkar internationell rekrytering av studenter

Den internationella rekryteringen av studenter kan komma att påverkas av finansiell oro i många länder. Dit hör de kraftiga nedskrivningarna av valutor i Asien och på andra viktiga marknader såsom Turkiet, Brasilien, Mexiko, Colombia och Chile. Också situationen på den kinesiska börsen spelar in. Börsens nedgång förväntas påverka det ekonomiska tänkandet i landets medelklass vilket i sin tur kan påverka rekryteringen av studenter till bl.a. USA och Storbritannien. Eftersom flera års sparande ofta ligger bakom barnens studier utomlands, kan den långsammare tillväxten i Kina påverka mobiliteten negativt.

I vissa asiatiska länder, särskilt Malaysia och Sydkorea, har nervositeten nu ökat mot bakgrund av erfarenheterna från den asiatiska valutakrisen 1997. Då förlorade valutorna i Thailand, Malaysia och Sydkorea upp till hälften av sitt värde i förhållande till den amerikanska dollarn. Bedömare menar att trots att den nu aktuella krisen inte är lika allvarlig som den i slutet av 90-talet, får den en bredare påverkan eftersom Kina och Indien då var opåverkade. Nu har den Indiska valutan sjunkit 10 procent mot dollarn, vilket väcker minnen från 2011 och 2013 då valutaförändringar ledde till nedgång i antalet indiska studenter vid universiteten i USA, Storbritannien och Australien.
Situationen skiljer sig åt mellan de stora mottagarländerna för internationell mobilitet. Medan det brittiska pundet har stärkts, har valutorna i både Australien och Kanada skrivits ned mot den amerikanska dollarna, med 22 respektive 19 procent jämfört med i juni 2014. Det gör de senare länderna mer prisvärda som alternativ till både USA och Storbritannien.

Läs i University World News om hur finansiell oro påverkar internationell studentrekrytering
 


Japan minskar utbildningen i humaniora kraftigt

Nästan hälften av de statliga universiteten i Japan som erbjuder studier i humaniora och samhällsvetenskap planerar att lägga ner sina utbildningar inom området. Nedläggningarna ska genomföras under 2016 eller senare och kommer att innebära att omkring 1 300 platser dras in, huvudsakligen inom lärarutbildningen. En del av platserna kommer att överföras till nya enheter. Många universitet planerar också att avveckla fristående kurser (no-certificate courses).

Bakom åtgärderna ligger en direkt uppmaning från regeringen, som tar sin utgångspunkt i minskande födelsetal och hård konkurrens från lärosäten i andra länder. I debatten har humaniora och samhällsvetenskap haft svårt att visa upp påtagliga resultat jämfört med nya företag och innovationer som baseras på naturvetenskaplig och teknisk utbildning. Företagen kritiserar också universiteten för att studenterna inte får de praktiska färdigheter som behövs på arbetsplatserna.

Regeringens uppmaning får kritik från flera universitet. Shiga University säger t.ex. enligt Asia News Network att "Democracy cannot be preserved if the 'intellectual knowledge' of humanities and social science studies is cast aside." Det är också flera universitet som inte planerar att lägga ner de aktuella utbildningarna. Det gäller bl.a. University of Tokyo och Kyoto University.

Utöver uppmaningen till nedläggningarna har regeringen begärt att varje universitet ska välja en av tre framtida inriktningar. Dessa är stöd till regionen, specialisering inom ett ämnesområde och att nå internationell utbildningsstandard. Hittills har 54 lärosäten valt stöd till regionen, 12 har valt specialisering och 15 har valt internationell utbildningsstandard. 

Läs om utbildningsreformer i Japan i AsiaOne

 


Flera steg i den vetenskapliga processen har stora brister

En stor majoritet av aktuella vetenskapliga studier i psykologi kan inte upprepas. Det visar en rapport från USA. Brian Nosek som lett granskningen menar att detta är allvarligt eftersom upprepning (replication) är en nyckel till kunskap där nya resultat verifieras och brister påpekas. Ett problem i sammanhanget är att tidskrifter prioriterar originalforskning. Varför ska man då ägna tid åt att upprepa tidigare studier frågar han sig.

Granskningen från USA har engagerat 270 forskare. De har försökt upprepa resultat från 100 studier som publicerats i tre topprankade tidskrifter under år 2008. Brian Nosek förväntade sig att ca 50 procent skulle kunna upprepas, men att det visade sig bara bli 36 procent. Det kan enligt honom finnas flera möjliga förklaringar till resultaten. En sådan är metodologiska problem, men det kan också handla om bl.a. förfalskade data. Tidskriften Science har nyligen publicerat riktlinjer för bl.a. tillgänglighet till data och omkring 500 andra tidskrifter har skrivit under dessa.

En annan brist belyses när det vetenskapliga förlaget Springer drar tillbaka 64 artiklar från sina tidskrifter. Det sker efter att en undersökning visat att det funnits falska peer-review-granskningar av artiklarna. Springers tillbakadragande kommer efter att påhittade granskningar har upptäckts av andra förlag. Problemen verkar uppstå när artikelförfattarna själva föreslår lämpliga granskare.

Undersökningen startade i november 2014 efter att en redaktör upptäckt underliga kontaktuppgifter till föreslagna granskare. De namngivna forskarna var riktiga men e-postadresserna var påhittade. Springer meddelar nu att man ska undersöka granskarna mer noggrant, bl.a. genom att kräva en officiell adress eller ett författar-ID i den vetenskapliga databasen Scopus.

Läs om upprepning av vetenskapliga resultat i Inside Higher Education

Läs om påhittad peer-review i tidskriften Nature

 

 

Nyheter i korthet


Ryssland: 150 nya universitet skapas genom fortsatta reformer

Upp till 150 stora bredduniversitet ska skapas i Ryssland. De ska fokusera på att utbilda specialister till högteknologiska innovations- och kunskapsintensiva områden som är viktiga för landet. De nya universiteten ska bl.a. skapas genom samgåenden mellan befintliga lärosäten, samtidigt som ineffektiva lärosäten ska läggas ner. De flesta nedläggningar kommer att gälla privata lärosäten. Varje nytt universitet ska specialisera sig på ett område och kommer att vara direkt underställt en statlig myndighet, t.ex. Hälsoministeriet och Försvarsministeriet.

Läs om de nya universiteten i Ryssland i University World News
 


Storbritannien: Dataspelet Minecraft tar plats i undervisningen

Dataspelet Minecraft har stor pedagogisk potential enligt University of Hull som prövat flera tillämpningar. Bland annat har arkeologisk teori för studenter som läser sitt första år omsatts i ”praktiken” i form av ”utgrävning” av en medeltida by. Universitetet har också fått 3 000 deltagare i en MOOC om Minecraft i undervisningen. Universitetet menar att “Through experiential learning, exploration and experimentation, we can really start to get underneath the barriers that could be there in some situations.”

Läs om dataspel i undervisningen i Times Higher Edcation
 


Tyskland: Prestationsbaserad lön koncentrerar forskartalanger och höjer produktiviteten

Att ge forskare bonus för forskning driver dem att söka sig till mer produktiva kollegor. Därmed ökar produktiviteten. Det visar en tysk studie. Samtidigt varnas för att vissa geografiska områden kan gå miste om forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet. Sedan 2005 kan alla forskare i Tyskland få en bonus baserad bl.a. på hur mycket forskningsmedel de drar in och om de tar på sig administrativa uppgifter. Bonusen kan uppgå till mer än 5 000 euro per månad.

Läs om forskarbonus i Times Higher Education
 


Danmark: Genomströmningen har blivit snabbare

De danska studenterna blir snabbare klara med sin examen. Genomsnittstiden för de långa programmen har minskat från 6,4 till 5,9 år under perioden 2006 till 2013. Det visar en rapport från tankesmedjan Kraka. Bakom den kortare tiden kan enligt rapporten ligga flera olika faktorer, bl.a. tidsandan, olika reformer, mer målinriktade studenter och lärosäten som ställer högre krav än tidigare. Enligt Kraka kan den omdiskuterade s.k. Fremdriftsreformen komma att ytterligare minska studietiderna.

Läs i tidningen Information om förkortade studietider i Danmark
 

 

Från redaktionen

Nu finns en sammanställning av sommarens nyheter i dokumentet SUHF:s sommarsurf 2015. Det innehåller ett axplock av nyheter från sommaren, då nyhetsbrevet tog paus.

Du hittar sommarsurfen här
 

  

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |