Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2015:19

2015-10-02

Innehåll

Videoinspelade föreläsningar leder till bättre lärande

Inspelade föreläsningar minskar inte studenternas närvaro. Istället förstärks det traditionella lärandet. Det visar en undersökning från Queens University i Belfast. Forskare följde 80 studenter som påbörjade studier i datavetenskap. Omkring 27 procent av dessa sade före starten att om de fick tillgång till inspelningar skulle närvaro i föreläsningssalen inte vara så viktigt. Oro för att detta skulle inträffa fanns också hos lärare på programmet. Men närvaron påverkades inte negativt.

Undersökningen visar att kurser där delar av föreläsningarna var inspelade hade högre närvaro än kurser utan inspelningar. De populäraste inspelningarna var de som var kopplade till moment som skulle tas upp i tentamina. I en enkät till studenterna svarade 98 procent att förberedelser för tentamina var huvudorsaken för att titta på en inspelning. Forskarna kan också visa att inspelningarnas längd påverkade användningen. De tio mest populära var i genomsnitt fem minuter långa medan de tio minst sedda var mer än 20 minuter.

I en annan studie undersökte amerikanska forskare vad det är i användning av modellen med s.k. flipped classroom som påverkar lärandet. Flipped classroom innebär bl.a. att studenterna förbereder sig innan föreläsningen och att tiden med läraren görs mer aktiv för studenten. Förberedelserna sker ofta med hjälp av videoinspelat material.

I en kurs i biokemi förbättrades tentamensresultaten med 12 procent när modellen med flipped classroom användes. Orsaken till förbättringen var att studenterna arbetade med kursmaterialet mer aktivt, i rätt tid och på ett mer korrekt sätt. Studien visar att de positiva effekterna var särskilt starka för studenter med lägre betyg och för kvinnor.

Läs i Times Higher Education om videoinspelade föreläsningar

Läs artikeln på webbsidan för CBE–Life Sciences Education om flipped classroom
 


Forskargrupper kan bli alltför stora

Forskargrupper bör inte bli för stora, men de bör vara multinationella för att få större påverkan. Det framförs i en ny amerikansk studie. Där konstateras att nästan all forskning innefattar samarbete och att ett ökande antal lärosäten och andra organisationer satsar på storskalig forskning. Forskargrupperna växer liksom det tvärvetenskapliga arbetssättet och allt närmare band knyts mellan lärosäten och över geografiska gränser. Men långt ifrån alla storskaliga projekt har lett till de förväntade paradigmskiftena eller kunskapsgenombrotten. Samtidigt har i vissa fall just detta skett, t.ex. upptäckten av Higgs-partikeln.

studien visas att en artikels citeringsgrad per capita generellt sett sjunker när antalet författare i stora grupper passerar en viss gräns – omkring 20. Samtidigt ökar graden av påverkan (impact factor) när antalet länder som representeras i forskargruppen ökar. Ökningen är påtaglig upp till omkring sju eller åtta länder. Därefter är fördelarna obetydliga. Studien antyder alltså en tröskeleffekt när det gäller forskningssamarbete.

De artiklar som ingår i studien har publicerats under de senaste fyra årtiondena och ingår i the Thomson Reuters Web of Science. Analysen av artiklarna visar att dominansen av publikationer från små forskargrupper (2–4 personer) avtar och att antalet studier med en enda författare minskar mycket snabbt. Publikationer från mellanstora grupper (5–8) ökade under perioden, liksom från ännu större grupper. Dominansen av publikationer från forskargrupper i ett enda land minskade också, medan andelen från forskargrupper med två länder representerade ökade. Grupper där tre eller fyra länder ingick och grupper med mer än fyra länder ökade bara marginellt under perioden.

Läs i Inside Higher Education om tröskeleffekter i forskningssamarbete
 


Sexuella övergrepp vanliga på universiteten i USA och Nigeria

Nästan var fjärde kvinnlig grundutbildningsstudent i USA har utsatts för sexuella övergrepp och ovälkomna sexuella handlingar. Det visar en nyutkommen rapport baserad på enkätsvar från mer än 150 000 studenter vid 27 universitet. Enkäten har genomförts av the Association of American Universities.

Svaren på enkäten visar att färre än en tredjedel av de utsatta hade rapporterat händelsen, även i de fall det handlade om våldtäkt. Den vanligaste orsaken till detta var att studenterna inte uppfattade det hela som tillräckligt allvarligt. Det faktum att enkäten täcker in även ”mindre allvarliga” händelser har väckt reaktioner. Kritiker menar att eftersom även frågor om ovälkomna sexuella inviter tas upp, finns risk att t.ex. en påtvingad kyss likställs med våldtäkt när resultaten presenteras och diskuteras.

Rapporten skiljer på två typer av sexuell kontakt där samtycke saknades: penetration och sexuell beröring eller kyssande. Den tar också upp fyra typer av tillvägagångssätt från förövarens sida: verkligt våld eller hot om våld, droger och alkohol, icke-fysiskt tvång samt frånvaro av bekräftande samtycke (affirmative consent). Vidare analyserar rapporten sexuella trakasserier, stalking och våld i intima situationer (intimate partner violence). Genom att analysera och redovisa beteenden på detta sätt får lärosätena möjlighet att vidta adekvata åtgärder menar forskarna bakom studien.

Även i Nigeria uppmärksammas sexuellt våld på universiteten, inte minst våldtäkter. En feministisk grupp slår larm om att sexuella övergrepp ökat kraftigt och hävdar att majoriteten av fallen inte rapporteras. Orsakerna till detta är bl.a. att offren skäms, risken för stigmatisering, och begränsad tillgång till rättsapparaten.

Läs i the Chronicle of Higher Education om sexuella övergrepp på amerikanska universitet

Läs i the Permium Times om sexuella övergrepp i Nigeria
 


Missnöje med utvärdering och strukturella reformer av lärosäten i Sydkorea

Stoppa den pågående utvärderingen och de strukturella reformerna av landets universitet. Det krävde mer än 1 000 medlemmar av sju lärarorganisationer i Sydkorea nyligen när de samlades i Seoul. Lärarna reagerar på att utbildningsministeriet sedan slutet av förra året arbetar med en utvärdering av landets 298 lärosäten. Bakgrunden till denna är att ungdomskullarna i landet minskar kraftigt och att det därmed kommer att finnas för många studieplatser.

Efter utvärderingen har lärosätena delats in i fem kategorier. Indelningen kommer att styra hur många platser som varje lärosäte tilldelas. Beroende på kategori ska lärosätena nu minska antalet platser. Neddragningarna på upp till 10 procent är ”frivilliga” men om de inte genomförs kommer de statliga anslagen att dras in. Samtidigt innebär minskat antal studenter också minskade resurser eftersom 75 procent av inkomsterna kommer från studieavgifter. Lärosäten i den lägsta kategorin, 13 stycken, kommer inte att få några statliga anslag alls och studenterna kommer inte att kunna få studielån.

Lärarnas protester gäller hur utvärderingen har genomförts. Bland annat pekar lärarna på att reglerna för utvärderingen har ändrats fyra gånger vilket skapat förvirring. Vidare innebar platsbesöken inga observationer utan bara intervjuer och utvärderingsgrupperna hade mycket varierande kvalitet. Dessutom har lagen om reformerna ännu inte antagits av parlamentet.

Läs i University World News om strukturella reformer i Sydkorea
 


Nationella tester av studenters kunskaper diskuteras och prövas i många länder

I England ska nationellt standardiserade tester av studenters lärande prövas. The Higher Education Funding Council for England (Hefce) har fått i uppdrag att genomföra generiska, icke-ämnesbundna, examina för att mäta hur mycket studenter på grundutbildningsnivå lär sig. Resultaten ska kunna användas för att jämföra lärosäten, och kan komma att utgöra viktiga nyckeltal i regeringens planerade Teaching Excellence fFamework (TEF), dvs. utvärdering av undervisningen.

Uppdraget till Hefce är att genomföra en pilotstudie med en modell som prövats utomlands, troligen the Wabash National Study som prövats i USA. Modellen bygger på en blandning av betyg, enkäter och standardiserade prov. Hefce ska fördela fyra miljoner pund (motsv. SEK 50 miljoner) till 12 projekt som berör mer än 70 lärosäten.

I USA pågår många försök att mäta lärande vid universiteten. The Association of American Colleges and Universities är engagerat i ett av dem. Ambitionen är att hitta metoder som fungerar på olika typer av lärosäten. Man arbetar nu med att få lärare runt om i landet att enas om en uppsättning generella lärandemål och att använda dem för att värdera verkliga exempel på studenters arbete. Resultaten av försöken som sådana är hittills lovande. Tyvärr är dock studenternas resultat på testerna inte direkt upplyftande.

Också en aktuell rapport från EU:s nätverk Eurydice behandlar nationella tester, särskilt i språk. I rapporten beskrivs bl.a. syftet med testerna, hur många språk som är föremål för testerna och vilka språk och färdigheter som oftast berörs. Eurydice beskriver situationen i de 28 EU-länderna och sex andra länder i Europa, bl.a. Island och Norge.

Läs i Times Higher Education om försök med standardiserade tester i England

Läs i Inside Higher Education om försök med standardiserade tester i USA

Läs på EU-kommissionens webbplats om rapporten från Eurydice
 

 

 

Nyheter i korthet


USA: Harvard lägger om sin läkarutbildning

Harvard Medical School anpassar sin läkarutbildning till ungdomar med mer teknikvana och en sjukvård som förändras snabbare. Det är inte främst utbildningens innehåll som förändras, utan den inbördes ordningen. Så ska t.ex. klinisk praktik genomföras under det andra istället för det tredje studieåret. Dessutom ska lärarnas arbetssätt förändras. En av dem som utvecklat den nya kursplanen säger: “My job, in the time that we’re together, student and teacher, is to teach … what you can’t Google.”

Läs i the Boston Globe om en förändrad läkarutbildning på Harvard 

 


Tyskland: Bristen på bostäder för studenter kan förvärras av flyktingkrisen

Antalet nyregistrerade studenter har ökat med 50 procent eller 760 000 sedan 2008. Samtidigt har antalet studentbostäder bara ökat med fem procent. Antalet studenter förväntas nå en topp detta läsår och vara fortsatt högt till åtminstone 2025. Därför behövs 25 000 nya bostäder säger DSW, paraplyorganisation för dem som organiserar stöd till studenter. Situationen kan förvärras av den pågående flyktingkrisen, särskilt i de större städerna och för internationella studenter samt studenter från familjer med låg inkomst.

Läs i University World News om bristen på studentbostäder i Tyskland
 


Afrika: Här är nästa stora rekryteringsområde för internationella studenter

Afrika kommer enligt FN att vara ett viktigt område för rekrytering av internationella studenter under de kommande 30 åren. Bakgrunden är ökande ungdomskullar, en snabb urbanisering och stor brist på platser vid universiteten. Nu finns 200 miljoner invånare mellan 15 och 24 år i Afrika. År 2045 kommer antalet att ha fördubblats. De 2 450 lärosätena på kontinenten räcker långt ifrån till och afrikanska studenter är redan de mest mobila i världen. Sex procent studerar utanför hemlandet.

Läs i Times Higher Education om mobilitet bland studenter i Afrika
 


Iran–USA: Första stegen tagna i den akademiska diplomatin

Genombrottet i förhandlingarna om Irans kärnenergiprogram verkar redan ha skapat möjlighet till akademiskt samarbete. Denna vecka har åtta amerikanska studenter påbörjat masterprogram vid Theran university, där studenter från USA inte har tillåtits studera på många år. Programmen är inriktade på Iran-studier och på persiska språket. Samtidigt har Irans högste ledare Ayatollah Ali Khamenei denna månad varnat för att “fienden” försöker utöva politiskt och kulturellt inflytande i landet. Symbolen för fienden är enligt honom USA.

Läs i oberoende tidningen the Christian Science Monitor om amerikanska studenter i Iran

 


Storbritannien: Många initiativ till internationella samarbeten av strategisk natur

Sju skotska lärosäten befinner sig i Brasilien för att diskutera samarbete med landets universitet och för att hitta finansiering till nya projekt. Experter på bl.a. miljöarbete, jordbruk, fiske och geologi besöker mer än 20 organisationer. På hemmaplan, i London, hölls nyligen ett högnivåmöte mellan brittiska och kinesiska företrädare om samarbete inom bl.a. högre utbildning. Flera avtal undertecknades, bl.a. ett om etablering av ett college i Cardiff som ska erbjuda grundutbildningsprogram helt på kinesiska.

Läs i Times Higer Education om ett skotskt besök i Brasilien

Läs i the PIE-News om samarbete mellan Storbritannien och Kina

 

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |