Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2016:18

2016-05-27

Innehåll

Åtta av tio universitet i Australien begränsar yttrandefriheten

Av Australiens 42 universitet har 33 policyer som påtagligt begränsar det fria ordet eller som ger utrymme för censurliknande åtgärder. Uppgifterna kommer från tankesmedjan the Institute of Public Affairs (IPA) och de har använt metoder för beräkningen som tidigare tillämpats i Storbritannien och USA.

Åtta av universiteten fick ”med tvekan godkänt” (an amber rating). Tveksamheten berodde på att de enligt sin policy kunde begränsa yttrandefriheten, även om de inte hade utnyttjat möjligheten. Det kunde också handla om att de försökt censurera, men hade misslyckats. Det var bara ett lärosäte, the University of New England, som utan problem klarade IPA:s test.

Rapportens författare hävdar att situationen troligen kommer att försämras, med tanke på att krav på s.k. trigger warnings och säkra rum blir allt populärare på lärosäten i Australien. Som exempel på utformning av policyer nämns Murdoch University där våld och övergrepp inkluderar förolämpande språkbruk. Policyn på Federation University anger att sårande av en annan människas känslor betraktas som mobbning. Central Queensland University förbjuder ovälkommet eller störande beteende. På Queensland University och Western Sydney University är ”sarkasmer” förbjudna.

På University of New England som klarade IPA:s test är riktlinjerna tydliga. Det som definieras som olämpligt beteende är övergrepp, hot, skrämsel, trakasserier, tvång, bedrägeri eller annat som antingen hotar eller riskerar hälsa, frihet eller säkerhet hos studenter och personal eller som hindrar dem i deras utförande av sina uppgifter vid lärosätet.

Läs i the Australian om att många universitet i Australien begränsar yttrandefriheten
 


Hård kritik mot uppköp av webbplats för vetenskapligt samarbete

Elsevier, det största förlaget för vetenskapliga tidskrifter, har köpt Social Science Research Network (SSRN). SSRN är en webbplats där forskare delar med sig av artiklar som ännu inte har publicerats i någon kollegialt granskad (peer-review) tidskrift. Webbplatsen är en av världens mest populära samlingsplatser för forskning inom samhällsvetenskap. Den har mer än två miljoner användare.

Nyheten om förvärvet väckte arga reaktioner från forskare. Många har uttryckt oro för att världens största tidskriftsförlag kan komma att begränsa tillgången till artiklar. Elsevier får största delen av sina intäkter från försäljning av prenumerationer till universitet. Kritikerna hävdar att förlaget använder sin dominans för att begränsa det fria flödet av akademisk forskning.

Hossein Kazemi, professor vid MIT, twittrade: ”Terrible news. Good luck finding working papers of articles published by Elsevier. Faculty should boycott.” Liknande oro uttrycktes av Matt Blaze vid the University of Pennsylvania: “Seriously, this is a huge step backwards. It’s precisely predatory behaviour by the likes of Elsevier that makes SSRN so valuable.”

Ledningen för Elsevier och SSRN försäkrar att forskarnas behov kommer att bli väl tillgodosedda under den nya ägaren. Avsikten är enligt dem att vidareutveckla tjänsterna inom och i anslutning till de rent akademiska arbetena. Det ska ske samtidigt som de grundläggande funktionerna erbjuds. Framförallt ska uppdraget att erbjuda forskare fri tillgång till artiklar fortsätta.

SSRN ska enligt Elsevier utvecklas tillsammans med Mendeley som är ett verktyg för samarbete mellan forskare. Förlaget köpte Mendeley år 2013. SSRN får sina intäkter från sidotjänster, bl.a. annonsering av lediga tjänster och nyhetsbrev om forskning.

Läs i Financial Times om tidskriftsförlaget Elseviers uppköp av webbplats för forskningssamarbete
 


Betygssättningen påverkas av kollegorna och lärosäteskulturen

Trycket från kollegor och inflytande från universitetets arbetskultur förklarar mer av skillnaden i hur studenters prestationer värderas, än vad skillnaden mellan kvantitativt och mer kvalitativt inriktade discipliner gör. Det visar en nyligen publicerad rapport som analyserat lärares betygsättning.

Analysen är genomförd på Hebrew University of Jerusalems samhällsvetenskapliga fakultet och finns publicerad i Studies in Higher Education. Analysen omfattar totalt 1 200 studenter och visar att det finns betydande skillnader i betyg som utfärdats inom olika ämnen. Exempelvis var betygen inom psykologi högre än i statistik.

Forskarna som genomfört studien fann att variationen i betygsättning inte kan förklaras av skillnader i studenternas resultat på tidigare genomförda kurser, inte heller på undervisningens kvalitet. Det gjorde dem nyfikna på vad som låg bakom skillnaderna. Därför genomförde de en studie av 49 lärare som undervisat vid mer än en fakultet på universitetet.

Analysen visar att betygen varierade beroende på vilken kurs de undervisade i. Ett exempel var att om en lärare i företagsekonomi undervisade i geografi gav denne högre betyg i geografi än i sitt eget ämne. Studien visar även att lärare i geografi, medievetenskap och ekonomi var generösare än lärare i statistik, redovisning och juridik.

Författarna menar att studien identifierar en rad orättvisor. Den visar även att lärare i mer kvalitativt inriktade ämnen inte är mer benägna att ge lägre betyg än lärare inom mer kvantitativt inriktade ämnen. Inte heller är det undervisningens kvalitet som påverkar betygen. Snarare handlar det om att lärare i sin bedömning påverkas av lärosätets syn på betygsättning.

Läs i Times Higher Education om kollegornas påverkan på betygsättning
 


Ökningen av antalet migrantarbetare i Danmark som får studielån skapar oro

Antalet medborgare från andra länder inom EU/EES som får studielån (SU) i Danmark ökar kraftigt. Det oroar Ulla Tørnæs, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill undersöka om de erbjudanden som finns har alltför stark dragningskraft på utländska studenter och om det finns kryphål som måste täppas till.

Enligt nuvarande regelverk har medborgare i EU/EES som är migrantarbetare i Danmark rätt till bidrag och lån på samma villkor som danskar. Förutsättningen är att de arbetar 10–12 timmar per vecka, parallellt med studierna. Antalet studenter från EU/EES har ökat efter ett beslut i EU-domstolen i februari 2013 om villkoren för SU.

Ministern är orolig för att det kostnadstak som de politiska partierna kom överens om 2013 är på väg att sprängas. Hon menar att det aldrig var avsikten att medborgare i andra länder skulle komma till Danmark för att få gratis utbildning och sedan åka hem igen. Därför ska ministeriet nu granska om de utländska studenterna får arbete i Danmark efter examen och om utbildningen är av tillräckligt hög kvalitet och relevans för arbetsmarknaden.

De politiska partierna beslutade att högst 5 500 migrantarbetande studenter ska kunna få SU. Kostnadsramen sattes till 400 miljoner danska kronor (motsv. SEK 500 miljoner). Ulla Tørnæs menar att taket troligen kommer att nås under första halvan av 2016.

Sedan december 2013 har ökningen av antalet migrantarbetare som får SU varit 118 procent. Ökningen är särskilt tydlig från östra Europa. Allra flest migrantarbetare som får SU kommer från Rumänien (1 300), Litauen (760), Ungern (600), Bulgarien (600) och Slovakien (500).

Läs i University World News om antalet migrantarbetare som får studiestöd i Danmark
 


Kinesiska föräldrar protesterar mot nytt kvoteringssystem för antagning till universitet

En ny reform innebär att vissa toppuniversitet i Kina måste kvotera in studenter från fattiga regioner. Mot detta protesterade tusentals kinesiska föräldrar i förra veckan.

Myndigheterna har beslutat om förändringar i antagningssystemen för vissa toppuniversitet. Antagningen ska bli mer rättvis och trycket på studenterna när de ska skriva antagningsproven ska minska. Ändringarna påverkar universitet i 14 utvecklingsregioner, bl.a. Hubei och Jiangsu, samt i stora städer som Peking och Shanghai. Universiteten måste nu anta 210 000 studenter från fattiga inlandsregioner. För universiteten i Hubei och Jiangsu innebär detta att man ska göra plats för 80 000 studenter från fattigare regioner.

Föräldrarna menar att deras barn kommer att missgynnas och få svårare att komma in vid lärosäten nära hemmet, eftersom antagningen utgår ifrån var man är folkbokförd, s.k. hukou. De är arga över att universitet i deras region tvingas reservera fler platser för studenter som inte är registrerade i regionen jämfört med de universitet som finns i stora städer som Peking. De påstår att färre än tio procent av ungdomarna från deras region kommer att antas till de lokala universiteten, medan chansen för ungdomar från Peking är en på fyra.

Huang Wenzheng, demograf på Peking University, menar att det finns grund för föräldrarnas protester. Han konstaterar att antagningen länge har lidit av kopplingen till folkbokföringen. Ungdomar som önskar studera vid universitet utanför sin region måste t.ex. ofta prestera bättre i antagningsproven än de lokala ungdomarna, eftersom de flesta universitet ger företräde för ungdomar från regionen.

Läs i South China Morning Post om protester mot kvotering vid antagning till universitet
 


Brexit skulle få högpresterande studenter från EU att välja bort Storbritannien

Skulle Storbritannien lämna EU får det allvarliga konsekvenser, både för universiteten och för landets forskningsberoende företag (scientific industries). Det hävdar ny forskning från the Institute for Social and Economic Research. Underlaget har hämtats från en årlig undersökning av vart studenterna tar vägen efter sin examen. Undersökningen följer upp mer än två miljoner studenter sex månader efter avslutad utbildning.

Studenter från andra EU-länder utgör en av 20 inom grundutbildningen, och en av 10 på de högre nivåerna. Varje år är det mer än 10 000 som studerar naturvetenskap, tekniska ämnen och matematik, dvs. ämnen som anses vara helt centrala för brittiska företag.

Resultaten visar att studenter från andra EU-länder är bland de mest högpresterande vid brittiska universitet. Sannolikheten för att de ska få toppbetyg är större än för deras studiekamrater från Storbritannien. De har lägre risk för att bli arbetslösa och större chans att få ett kvalificerat arbete (graduate job). En större andel får ett arbete med hög lön och fler, relativt sett, fortsätter att studera. Denna resurs skulle hotas om landet röstade för att lämna EU, skriver forskarna.

En annan studie redovisar en enkät till potentiella studenterna som hade sökt till eller kontaktat brittiska universitet. Av närmare 1 800 svarade hälften att om Storbritannien lämnade EU skulle landet bli mindre attraktivt som studiedestination.

En företrädare för dem som vill lämna EU, Vote Leave-kampanjen, tror inte på forskningsresultaten: “The UK is home to three of the world’s top 10 universities. … we would still attract the brightest students from not only the EU, but right across the world.”

Läs i the Guardian om möjliga effekter av Brexit
 

 

Nyheter i korthet


USA: Singapore tar sig in på den amerikanska universitetsmarknaden

Utbildningsföretaget Raffles Education Corporation i Singapore har lämnat bud på ett universitet i Santa Fe, New Mexico, USA. Universitetet är regionalt ackrediterat med 900 studenter. Universitetet ägs idag av ett annat företag som i sin tur övertog det 2009 då det var på väg att läggas ned. Raffles har idag 30 lärosäten i 13 länder, framför allt i Sydostasien, men även i Saudiarabien och Schweiz. De vill med detta köp komma in på den amerikanska marknaden.

Läs i Inside Higher Education om Raffles köp av universitet i USA
 


Tyskland: Rektorer kräver ökade anslag till läkarutbildning

Den kroniska underfinansieringen av universitet och universitetssjukhus gör att unga läkare avstår från en akademisk karriär. Det är mycket allvarligt eftersom det är universiteten som driver utvecklingen inom det medicinska området. Det säger den tyska organisationen för universitetens rektorer, HRK. Organisationen pekar på att ingen hänsyn tas till kostnaderna för de speciella aktiviteter som pågår vid universitetssjukhusen. Utbildning och forskning drabbas genom att delar av deras finansiering måste överföras till driften av sjukhusen.

Läs i University World News om finansiering av läkarutbildning i Tyskland
 


Australien: Lärarjobb som enbart kan sökas av kvinnor annonseras vid University of Melbourne

Endast en fjärdedel av alla matematiker vid universiteten i Australien är kvinnor. För att driva fram en förändring annonserar nu University of Melbourne tre anställningar som enbart kan sökas av kvinnor. Anställningarna avser ren matematik (pure mathematics), tillämpad matematik och statistik. De kan inrättas på olika nivåer – från lecturer och senior lecturer till associate professor – beroende på erfarenheterna hos de sökande. Kvinnor är generellt sett underrepresenterade inom naturvetenskap, teknik och matematik, men matematik ligger allra sämst till.

Läs på webbplatsen för ABC-News om tjänster som enbart kan sökas av kvinnor
 


Argentina: Demonstrationer i Buenos Aires för det statliga utbildningssystemet

Tusentals studenter, lärare och administrativ personal från University of Buenos Aires vandrade genom huvudstadens gator i förra veckan. De demonstrerade för bevarandet av landets statliga högskolesystem. Marschen avslutade en sex dagar lång strejk mot att presidenten och regeringen kontinuerligt försämrar villkoren för hela det statliga argentinska utbildningssystemet. Under protesterna twittrade utbildningsministern och fördömde de politiska partierna som deltog i demonstrationerna. Samtidigt förnekade han att det skulle vara någon kris i landets utbildningssystem.

Läs i Buenos Aires Herald om demonstrationerna för ett bevarat statligt utbildningssystem
 

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |