Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2016:20

2016-06-10

Innehåll

Visst finns det studieavgifter i Tyskland

Studenter i Tyskland betalar varje termin en administrativ avgift om 150–250 euro (motsv. SEK 1 400–2 300). Avgiften ger bl.a. tillträde till matsalar och sportanläggningar, medlemskap i studentkår samt ett ”student travel card”. Detta visar att den allmänna uppfattningen om den högre utbildningen i Tyskland som avgiftsfri inte är helt korrekt skriver tidningen the Guardian.

Tidningen ställer frågan hur Tyskland kan erbjuda avgiftsfri högre utbildning, men kommer alltså fram till att det faktiskt finns avgifter. Utöver den administrativa avgiften är vissa masterutbildningar avgiftsbelagda i några av delstaterna. Studenter som tar för lång tid på sig för sina studier måste också betala avgifter i de flesta delstaterna. Och landets alla privata universitet (109) tar ut studieavgifter. Sammantaget betyder det att de medel som universitetssektorn i Tyskland får in från privata källor är högre idag än för tio år sedan, innan studieavgifterna först infördes och sedan avskaffades.

Till saken hör också att andelen unga som studerar på universitet är relativt låg, omkring 27 procent jämfört med 48 procent i Storbritannien. Det beror bl.a. på att den yrkesinriktade utbildningen och systemet med lärlingsutbildning har en stark tradition i Tyskland. Ett ytterligare faktum som the Guardian lyfter fram är att studenter i Tyskland inte får den service som är vanlig i Storbritannien och USA. Det tydligaste exemplet är studentbostäder.

För närvarande finns frågan om studieavgifter inte på den politiska agendan i Tyskland. Dieter Dohmen vid ett av Tysklands större forskningsinstitut säger dock att enligt hans uppfattning kommer studieavgifter att vara återinförda år 2020.

Läs i the Guardian om studieavgifter i Tyskland
 


EU vill att all vetenskaplig produktion ska vara fritt tillgänglig 2020

All offentligt och privat finansierad forskning i Europa ska omfattas av open access fr.o.m. 2020. Det föreslår EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation, Carlos Moedas. EU:s konkurrenskraftsråd, ministerrådet för forskning, innovation, industri, inre marknad och rymdpolitik, ställde sig förra veckan bakom förslaget.

Konkurrenskraftsrådet anser att alla publikationer och all data ska vara tillgänglig om det inte finns välgrundade skäl för att materialet inte kan offentliggöras. Exempel på sådana skäl kan vara immateriella rättigheter eller säkerhets- och integritetsfrågor.

Tanken är att all europeisk publicerad forskning ska vara fritt och gratis tillgänglig för alla. Detta skulle påverka dagens system där man betalar för tillgång till publikationer. Det skulle dessutom motverka dagens praxis att lägga embargo på rapporter. Det skulle göra att många, framför allt personer utanför akademin, till skillnad från idag skulle kunna ta del av aktuell forskning.

Förslagen ingår i rekommendationer för att stödja open access och open science. Frågan har legat högt på dagordningen under det nuvarande holländska ordförandeskapet inom EU. Moedas konstaterar att den holländska regeringen med detta förslag starkt bidragit till utvecklingen och att EU-kommissionen nu åtar sig att föra frågan vidare.

Den nederländska statssekreteraren för utbildning och forskning säger i ett uttalande att forskning och innovation skapar både ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen, och ger lösningar på samhällsproblem. Det leder till ett starkare Europa. Därför behöver vi skapa goda förutsättningar för forskare och startup-företag genom att göra all kunskap fritt tillgänglig. Att prata om open access ska vara ett passerat stadium, nu handlar det om att genomföra det i praktiken.

Läs i the Guardian om EU:s förslag att göra all publicerad forskning fritt tillgänglig
 


Nya universitet och program initieras för nya kategorier studenter

För första gången på femtio år skapas en ny kategori universitet i Japan. En arbetsgrupp utsedd av regeringen vill ge möjlighet att inrätta lärosäten som är specialiserade för att möta näringslivets framtida behov.

De nya lärosätena ska ha fokus på yrkesutbildningar inom områden som IT och turism. De ska omgärdas av ett särskilt regelverk, bl.a. ska minst 40 procent av lärarna vara yrkesverksamma utanför universitetet och utbildningen ska vara en kombination av teoretiska studier och praktik.

Utbildningsministern är mycket positiv och har tagit initiativ till lagstiftning som möjliggör start i april 2019. Det är dock ännu inte klart riktigt hur dessa nya universitet ska särskiljas från dagens. Det är heller inte klart hur många lärosäten det blir. Samtidigt riktas det kritik mot att nya lärosäten ska startas. Kritiken gäller bl.a. att de nya yrkeshögskolorna ska få statliga bidrag vilket dagens yrkeshögskolor inte får. Det skulle skapa orättvisa.

I Irland skapar universitet och högskolor nya möjligheter för pensionärer att studera och därmed starta en andra karriär. Dublin City University (DCU) startar t.ex. i dagarna ett nytt program med fokus på pensionärer eller personer som snart blir pensionerade. Detta s.k. ”advanced transitions programme” ska ge studenterna en blandning av akademiska studier och personlig och yrkesmässig utveckling.

DCU:s rektor menar att på nationell och internationell nivå måste det skapas möjligheter att ta tillvara åldrandet i våra samhällen och ekonomier. Sådana särskilda program kommer att göra det möjligt för samhället att få tillgång till den resurs och de erfarenheter äldre personer har och kan bidra med.

Läs i Japan Times om förslaget att inrätta nya specialiserade universitet

Läs i Irish Times om utbildningar för pensionärer
 


Moocar kan vara en svår kursform för vissa discipliner

Inom vissa ämnesområden är det svårare än inom andra att delta i vad som ibland kallas demokratiseringen av högre utbildning, och som handlar om moocar. Orsaken är bl.a. frågor om copyright. Det hävdas i en ny studie från the National University of Singapore (NUS).

Studien tar sin utgångspunkt i den undervisning vid NUS som bedrivs inom kurser i japansk populärkultur. Författaren pekar på att vissa ämnen inom detta område kan verka passa perfekt för att bedrivas i form av moocar. De kan dock få problem eftersom media som film, television och musikvideor måste användas. I dessa ämnen kan copyright erbjuda ”svårnavigerade farvatten”. Sannolikt påverkas även många ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Studien påminner om att utvecklingen av moocar startade inom tekniskt och naturvetenskapligt inriktade discipliner. Särskilt på grundläggande nivåer är innehållet i kurser inom dessa områden många gånger oförändrat mellan åren. Att med den förebilden tro att moocar enkelt kan användas inom alla ämnesområden är enligt författaren alltför kortsiktigt. Inom vissa ämnesområden är möjligheterna att använda moocar begränsade och/eller kräver mycket stora insatser avseende planering.

En annan aspekt är enligt författaren att lärares karriär kan påverkas. Det finnas exempel på lärare vars karriär har fått en extra skjuts eftersom de kunnat använda den nya teknologi och den nya undervisningsstil som moocar innebär. Detta gäller i synnerhet i fall där personer i ledningen trycker på för att lärosätet ska delta i ”revolutionen”.

Läs i Times Higher Education om problem att använda moocar inom vissa ämnesområden
 


Möte i Norge kan vara starten för en världsomspännande studentorganisation

En global deklaration av och för studenter, the Bergen Declaration, antogs vid ett möte i Bergen förra månaden. Den utarbetades och antogs av representanter från alla kontinenter. Syftet med deklarationen är att samla alla världens studenter. Värdar för mötet var NSO, den norska studentorganisationen, i samarbete med den nationella studentorganisationen i Spanien (Creup).

NSO:s internationellt ansvarige Helge Schwitters menar att många dokument tidigare har skapats av olika regionala och nationella studentorganisationer. I den nya deklarationen finns nu en rad värderingar som är gemensamma för alla studenter. Deklarationen innehåller ståndpunkter om tillträde, rätten till utbildning, akademisk frihet, icke-diskriminerande arbetssätt och krav på likvärdig representation.

Mötet i Bergen hölls i anslutning till ett styrelsemöte med den europeiska studentorganisationen ESU. Denna representerar totalt 15 miljoner studenter och deltar i olika europeiska beslutsorgan. Efter att deklarationen översatts från engelska till spanska och franska antogs den nyligen av ESU:s styrelse.

ESU påpekar att detta inte är första gången som det görs försök att bygga upp en internationell organisation för studenter. Det nya är att det nu finns vägar för kommunikation som väsentligt underlättar samarbete. Enligt Helge Schwitters kommer deklarationen att kunna bli grund för nätverk mellan de studentorganisationer som skriver under deklarationen. Dessa nätverk kan sedan formaliseras på ett annat sätt än tidigare.

I ett nästa steg ska deklarationen även översättas till ryska och arabiska. Målet för initiativtagarna är att den ska antas över hela världen.

Läs i University World News om the Bergen Declaration
 


Tyskland allt viktigare som studiedestination, inte minst för studenter från Indien

Tyskland kan inom fem år gå förbi Storbritannien som Europas mest populära studiedestination. Det förutspår ett Delhi-baserat företag – M.M. Advisory. Enligt företaget har Tysklands årliga tillväxt i antal internationella studenter under de tre senaste åren varit i genomsnitt 6,6 procent. Förra året tog landet emot drygt 320 000 vilket motsvarar 75 procent av antalet i Storbritannien.

Rapporten från M.M.Advisory pekar ut efterfrågan från Indien, dvs. det land som nu växer snabbast i världen som utreseland, som en viktig förklaring. Det totala utresandet från Indien ökade förra året med närmare 18 procent. Det kan jämföras med att ökningen i antal utresande från Kina var knappt 14 procent. För Storbritanniens del minskade antalet studenter från Indien med 10 procent.

Att Tyskland är så populärt i Indien förklaras med att internationella studenter inte längre behöver betala höga studieavgifter. Till andra orsaker hör att möjligheterna till immigration och arbete är goda i Tyskland och att detta är särskilt viktigt för studenter från Indien. Också kombinationen av en växande medelklass och bristen på utbildning av hög kvalitet inom landet gör att strömmen av studenter ut från Indien ökar. M.M.Advisory säger att “Students who are looking at Germany are the ones who wouldn’t be able to afford education in other mainly English speaking destination countries.”

M.M.Advisory pekar på betydelsen av de insatser som DAAD gör. DAAD är den tyska myndighet som arbetar med bl.a. rekrytering av internationella studenter. Den bedriver omfattande program för undervisning i tyska i Indien och för utbyten mellan skolor på gymnasienivå i Indien och Tyskland.

Läs i the PIE-news om ökande antal indiska studenter i Tyskland
 

 

Nyheter i korthet


Finland: Studieavgifterna i Helsingfors i nivå med de svenska

Helsingfors universitet har nu beslutat att införa studieavgifter på masternivå för studenter från länder utanför EU och EES. Avgifterna kommer att vara mellan 13 000 och 18 000 euro (motsv. SEK 120 000–165 000) per läsår. Avgifterna införs fr.o.m. hösten 2017 på 34 masterprogram. Grunden för avgifternas nivå ska vara kostnaderna för respektive program, programmens profil och avgifter för motsvarande program i andra länder, särskilt i Norden. Avgifterna ska täcka kostnaderna, ett nytt stipendiesystem och studentrekrytering.

Läs på Helsingfors universitets webbplats om studieavgifter för masterprogram
 


Norge: Nu ska universitetslärarna få uttala sig om utbildningskvaliteten

I dagarna får omkring 6 500 lärare i Norge en enkät om utbildningens kvalitet. Det är Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som står bakom enkäten. Sedan tidigare genomför Nokut en stor undersökning bland studenterna, Studiebarometeret, där studenterna får komma till tals. Avsikten med den nya undersökningen är att ge motsvarande utrymme för lärarna. De ämnen som nu är aktuella är statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, historisk-filosofiska ämnen, arkitektur samt utbildning till grundskollärare, civilingenjör och ingenjör.

Läs på Nokuts webbplats om den nya lärarenkäten
 


USA: Allt fler amerikanska universitet använder agenter för internationell studentrekrytering

Närmare 40 procent av de amerikanska lärosätena använder agenter för att rekrytera internationella studenter. Det visar en analys tre år efter att den nationella organisationen för antagning av studenter beslutat att tillåta användning av agenter. I underlaget ingår 131 amerikanska lärosäten, varav mer än hälften är statliga. Frågan är kontroversiell i USA. Vid rekrytering av inhemska studenter är det nämligen förbjudet att använda prestationsbaserad ersättning. Vid rekrytering av internationella studenter via agenter anses det dock vara mycket kostnadseffektivt.

Läs i Inside Higher Education om användning av agenter för rekrytering av internationella studenter
 


Australien: Landets antagningssystem är alldeles för komplicerat

Användningen av Australian Tertiary Admission Rank (ATAR) är ett mycket komplicerat och omdiskuterat inslag i antagningen till högre utbildning. Det ska rangordna dem som söker. En utredning konstaterar nu att ungdomar behöver bättre information så att de kan jämföra antagningskraven för olika kurser vid olika universitet. Universities Australia, SUHF:s motsvarighet, håller med om detta. Utredningen menar även att det bl.a. behöver klargöras hur olika modeller för bonuspoäng kan användas och vilka möjligheter äldre studenter har att bli antagna.

Läs i the Australian om att hur det australiensiska antagningssystemet behöver modifieras
 

 

Från redaktionen

Kära läsare, nu är det slut för denna termin. Efter 20 nummer och totalt 200 nyheter gör vi uppehåll till slutet av augusti. Vi har nu – sedan bara några dagar – klättrat över 1 300-strecket i antal prenumeranter. Det är vi mycket glada för. Vi hoppas att ni är nöjda med nyhetsbrevet och att ni återkommer som läsare inför höstterminen. 

Glad sommar önskar vi i redaktionen! 

Marianne, Gunnar och Lars

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |