Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2016:22

2016-09-02

Innehåll

De som ska genomföra peer-review vill ha utbildning

Två av tre forskare som ska utvärdera andras forskning, dvs. genomföra peer review, har inte tidigare gjort det och vet därför inte var de ska börja. Det visar analysen Peer review – a global view, från förlaget Taylor & Francis Group.

Under 2015 frågde företaget 6 300 personer – forskare som hade publicerat artiklar, utvärderare (peer reveiwers) och tidskriftsredaktörer – om deras syn på peer review. Undersökningen visar att två tredjedelar av de författare som inte hade deltagit i denna typ av arbete ville göra det. De uttryckte dock osäkerhet ifråga om både metoder och syfte. Omkring 60 procent ville få möjlighet att delta i någon form av utbildning.

Vidare visar undersökningen att endast 10 procent av dem som redan hade deltagit i peer review hade fått någon form av utbildning. Det enda stöd många av utvärderarna fått var riktlinjer från förlagen, vilket inte ansågs tillräckligt.

Anledningen till att forskarna ville vara utvärderare var framför allt att de önskade bidra till, och vara en del av vetenskapssamhället. De menade att utvärdering ger ömsesidig nytta samt att deras insatser skulle kunna bidra till att öka artiklarnas kvalitet.

Tidskriftsredaktörerna å sin sida angav att de lägger mycket tid på att leta reda på utvärderare och att det är svårt att finna forskare som är beredda att delta i peer review. På frågan vilken hjälp de erbjuder angav de att först och främst sänder de ut förlagets skriftliga riktlinjer och råd. De uppmuntrar också erfarna utvärderare att vara handledare. Ett litet antal redaktörer angav att utvärderarna erbjuds workshopar eller olika former av utbildningar.

Läs i the Guardian mer om analysen av dem som arbetar med peer review


Universitet i Norge anordnar preparandkurser i matematik

Universitetet i Tromsö överväger att starta kvälls- och helgkurser i matematik för potentiella lärarstudenter. Hittills har universitetet genomfört preparandkurser i form av distansutbildning (Moocs), men eftersom genomströmningen har varit mycket låg funderar man nu på en annan uppläggning.

Anledningen till att vi valde att genomföra förberedelsekurserna via nätet var att vi trodde att vi skulle få fler sökande, säger prorektor Wenche Jakobsen. Hon menar att kursen fungerat bra, men eftersom 18 av 20 deltagare underkänts tror hon att studenterna antingen inte är mogna för eller inte är vana vid denna typ av undervisning.

Universitetet överväger nu att genomföra kursen under kvällar och helger istället för under fyra till fem veckor på sommaren. Kursen ska vända sig till de ungdomar som ska börja sista året på gymnasiet och som vill höja sina slutbetyg i matematik för att kunna komma in på lärarutbildningen. Wenche Jakobsen menar att de blivande lärarna får ut mer av kursen om den ges under en längre tid och inte bara som en sommarkurs. Hon planerar att kontakta Kunnskapsdepartementet för att begära tillstånd att starta kursen.

Vid Nord-universitetet genomförs också preparandkurser i matematik. Där uttycks stor tveksamhet till att dessa kurser ges av högskolor och universitet. De borde istället anordnas av gymnasieskolorna, menar Kjærand Iversen, lektor vid Nord-universitetet. De har nästan inte kapacitet att genomföra sina egna kurser eftersom de saknar personal. Än mindre kan de ta hand om dessa kurser, menar han. Kjærand Iversen anser att hela diskussionen och situationen kring dessa förberedelsekurser är närmast tragisk för landets lärarutbildningar.

Läs i tidskriften Khrono om diskussionen i Norge kring förberedelsekurser i matematik för gymnasiestuderande
 


Australien ska kartlägga sexuella övergrepp bland studenter

En enkät om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp ska göras bland ca 60 000 studenter i Australien. Syftet är att få mer kunskap om bl.a. omfattning och rapportering av trakasserier och övergrepp. Också effektiviteten i policyer och stödsystem ska undersökas.

Enkäten genomförs på uppdrag av Universities Australia, intresseorganisationen för landets lärosäten. Enkäten är en del i en kampanj – Respect. Now. Always – som universiteten startade tidigare i år. Förhoppningen är att studenternas svar bl.a. ska belysa problematiska nollningsritualer (disturbing initiation rituals) och internationella studenters erfarenheter. Vidare är förhoppningen att omfattningen av problemen med trakasserier och övergrepp på universiteten ska kunna jämföras med samhället i övrigt. Resultaten från undersökningen ska redovisas före årets slut.

Kate Jenkins, Sex Discrimination Commissioner i Australien, påpekar att navigering igenom systemen för att att anmäla trakasserier och övergrepp (complaint systems) är komplicerad. Det medför bl.a. att statistiken från dem är otillräcklig. De uppgifter som nu kommer att tas fram ska ge underlag för utveckling av effektiva åtgärder inklusive förebyggande arbete.

Liksom i de flesta andra västländer är trakasserier och övergrepp inte enbart aktuellt inom grundutbildningen. En undersökning i USA visar t.ex. att bland kvinnliga studenter på avancerad nivå var andelen drabbade närmast identisk med den för 30 år sedan. Mer än en tredjedel av de tillfrågade kvinnorna svarade att de hade blivit utsatta för trakasserier från lärare. Motsvarande värde för män var en femtedel.

Läs i University World News om en australiensisk enkät om sexuella trakasserier och övergrepp
 


Fem faktorer avgör om strukturella förändringar inom den högre utbildningen ska lyckas

En förändring av den högre utbildningens struktur i ett land har större förutsättningar att lyckas om hänsyn tas till fem specifika faktorer. Det visar en analys av tolv fallstudier som utförts på uppdrag av EU-kommissionen. Reformerna har genomförts någon gång under perioden 1990 till 2010.

De fem faktorerna för framgång är 1) engagemang och enighet hos intressenterna, 2) adekvat finansiering och instrument för detta, 3) att en win-win-situation kan skapas så att alla lärosäten vinner något, 4) att tidsplanen för genomförande och utvärdering är rimlig och 5) att övervakning och utvärdering av reformen görs systematiskt.

De studerade reformerna delades in i tre kategorier; reformer som syftade till 1) horisontell differentiering, t.ex. skapande av nya typer/kategorier av lärosäten, 2) vertikal differentiering, t.ex. förändring av stausgenom koncentration av forskning till vissa typer av lärosäten samt 3) förändring av relationerna mellan lärosäten, t.ex. samgåenden.

Varje reform analyserades utifrån bl.a. bakgrund och mål, implementering, i vilken grad målen uppnåddes samt vilka faktorer som avgjorde framgång eller fiasko. Den vanligaste bakgrunden visade sig vara en ambition att höja kvaliteten och effektiviteten i den högre utbildningen. Några av reformerna syftade till en ökad kvalitet i undervisningen genom införande av programackreditering. Vissa reformer syftade till att stärka forskningen genom t.ex. att skapa en kritisk massa, men det fanns också andra syften.

Bland slutsatserna märks att i de fall där reformerna lyckades bäst hade mycket energi lagts på att skapa konsensus mellan intressenterna när reformen planerades. De flesta reformerna åtföljdes inte av en uttalad policy och någon plan för genomförandet eller någon specificerad tidsplan fanns sällan.

Läs på EU-kommissionens webbplats rapporten om en analys av strukturella reformer
 


Amerikanska universitetet i Kabul ska öppna igen efter terroristattack

Minst 16 personer dödades när terrorister attackerade the American University i Kabul, Afganistan, på onsdagen i förra veckan. Bland de döda finns åtta studenter och två lärare. Därutöver skadades 36 personer. Ingen grupp har ännu tagit på sig ansvaret för attacken, men landets president hävdar att den planerades i Pakistan.

Det amerikanska universitetet är ett elitlärosäte och ses som sinnebilden för samarbete mellan Afganistan och USA. Hälften av studenterna är kvinnor. Inte minst av den anledningen har universitetet länge betraktats som ett potentiellt mål för militanta islamister. Attacken kom drygt två veckor efter att två lärare, en från vardera USA och Australien, kidnappades under vapenhot. Efter kidnappningen hölls universitetet stängt under två dagar. I januari 2014 dödades en lärare, en ansvarig för studentfrågor och en student i en attack mot en restaurang i Kabul. Totalt dödades 21 personer på restaurangen.

Attacken skedde på kvällen, vilket är en tid då lärosätet är fyllt av studenter. Många av dem har lämnat sina dagliga arbeten och skyndat sig till kvällsundervisningen. En av dem är 31-årige Rahmatullah Amiri, som läser statsvetenskap på kvällstid. Han är troende muslim. Han säger att han ännu inte har stött på något inom hans religion som skulle kunna hindra honom från att läsa på universitetet.

I ett meddelande säger universitets ledning att det nu inom kort åter ska öppna. Inget datum är dock är dock fastställt för detta.

Läs i the Guardian om attacken mot det amerikanska universitetet i Kabul

Läs i Inside Higher Education om kidnappningen av två universitetslärare i Kabul
 


Trigger warnings fortsatt het fråga i USA

I ett brev till nyantagna studenter meddelar University of Chicago att de inte ska förvänta sig varningar för obehagligt innehåll, dvs. trigger warnings. De måste också räkna med att kontroversiella talare bjuds in till universitetet.

Brevet applåderas av vissa studenter, medan andra menar att lärosätet verkar ignorera synpunkter från minoriteter. I bakgrunden finns ett uttalande om yttrandefrihet som University of Chicago antog i januari 2015. Enligt detta ska studenterna inte skyddas från idéer som de uppfattar som ovälkomna, obehagliga eller t.o.m. djupt stötande. Vidare får talare inte hindras av studenters protester.

En artikel i the Chronicle of Higher Education går igenom fenomenet trigger warnings. I akademiska sammanhang är det, menar skribenten, ett sätt för lärare att uppmärksamma studenter på kursmaterial som kan ge traumatiska upplevelser. Det gäller dem som varit med om speciella händelser i livet. Därutöver skiljer sig betydelsen åt beroende på vem man talar med.

Vissa personer menar att trigger warnings är en fråga om sunt förnuft, och att lärare har utfärdat liknande i årtionden. Trigger warnings användes först på bloggar och forum som behandlade feminism och självhjälp för ett tiotal år sedan. Syftet var att de som utsatts för t.ex. våldtäkt, i förväg skulle få information om texter som berörde sexuellt våld.

Andra personer anser att användningen ökar lavinartat och att utvecklingen är oroande. En undersökning bland 800 universitetslärare visar att mer än hälften någon gång hade varnat studenterna för obehagligt kursinnehåll. Vidare hade 15 procent fått önskemål om trigger warnings från studenter. Få, om ens några, lärosäten krävde att lärarna skulle använda trigger warnings.

Läs i the Chronicle of Higher Education om debatten om yttrandefrihet vid University of Chicago

Läs i the Chronicle of Higher Education om trigger warnings
 

 

Nyheter i korthet


Sydafrika: Frysta studieavgifter skapar instabilitet i hela högskolesystemet

Om inte studieavgifterna höjs kommer 16 av 26 offentligt drivna lärosäten att få allvarliga ekonomiska problem läsåret 2017/18. Bland de som kan drabbas finns flera av landets toppuniversitet. Lärosätena bedömer gemensamt att finansieringen måste öka med minst åtta procent. Planerna på att höja avgifterna har dock lett till omfattande demonstrationer och ibland ren skadegörelse. Nyligen beslutade partistyrelsen för det styrande ANC (African National Congress) att rekommendera att avgifterna ska frysas under 2017.

Läs i University World News om finansiella problem för Sydafrikas universitet
 


Kina: Allt fler engelskspråkiga tidskrifter startar nu i landet

Universitet och förlag i Kina startar engelskspråkiga tidskrifter i rasande fart. Antalet sådana tidskrifter som registrerats av Thomson Reuters Journal Citation report har ökat från 162 för två år sedan till 185 idag. Syftet är att göra landets forskning mer känd utomlands och öka dess internationella påverkan. Det betyder också att konkurrensen i Kina för de internationella förlagen hårdnar. Den största ökningen sker inom områden som naturvetenskap, teknologi och medicin. Uppgifterna redovisas av brittiska the Publishers Association.

Läs i Times Higher Education om engelskspråkiga tidskrifter i Kina
 


Turkiet: Staten har vidtagit rättsliga åtgärder mot mer än 6 800 personer vid universiteten

Higher Education Board (YÖK) i Turkiet har inrättat en kriskommission pga. kuppförsöket. Vidare har myndigheten vidtagit rättsliga åtgärder mot 6 800 lärare och administratörer vid landets statliga och privata universitet. Av dessa har 5 300 lärare och forskare blivit avstängda från sina arbeten. Ett antal universitet har dessutom stängts. Av information från YÖK framgår att studenter från de stängda universiteten kan fortsätta sina studier vid lärosäten i deras hemprovinser. De får status som ”special student”.

Läs i Hurriyet Daily News om presidentens åtgärder efter försöket till statskupp
 


Storbritannien: Statliga anslag till universiteten minskar men finansiering från näringslivet ökar

Intäkterna från näringslivet för kunskapsöverföring (knowledge exchange activities) ökade kraftigt förra året. Det gäller bl.a. forskningskontrakt, konsultuppdrag och uthyrning av olika faciliteter. Detta visar den årliga undersökningen om samverkan med näringsliv och samhälle från Hefce. Lärosätena tog emot 4,2 miljarder pund (ca SEK 46,6 miljarder) under läsåret 2014/15. Det är en ökning med 6,2 procent jämfört med året innan. De brittiska lärosätena har blivit mer och mer beroende av externa intäkter.

Läs i Times Higher Education om de brittiska universitetens förändrade finansieringsmönster
 

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |